No. Les mesures especials que indica la llei, no es poden aplicar al personal amb llicència per risc durant la lactància natural.