Una de les funcions atribuïdes a la Inspecció de Treball i Seguretat Social és el control del compliment de la normativa en matèria de cotització a la Seguretat Social.

Quan la Inspecció constati l’existència de deutes podrà, segons el cas, realitzar actes de liquidació.

Les actes de liquidació es fan quan els deutes són originats per:

- Falta d’afiliació o alta dels treballadors i treballadores en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social.
- Diferències entre el que s’hauria d’haver ingressat i el que efectivament es va ingressar.
- Derivació de responsabilitat en els supòsits previstos en la llei.
- Aplicació indeguda de les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, previstes reglamentàriament per al finançament de les accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació.

Els deutes per quotes a la Seguretat Social i altres conceptes de recaptació conjunta prescriuen al cap de 4 anys, que es compten a partir del dia següent al del mes en què s’haurien d’haver ingressat aquestes quotes.

Les actes de liquidació es traslladaran als treballadors i treballadores, i les persones que en resultin afectades podran interposar una denúncia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La nostra recomanació és que et posis en contacte amb el sindicat.