L’obligació neix des del moment en què s’inicia l’activitat laboral.

Roman, tot i que queda suspesa, en les situacions en què el treballador o treballadora no pot treballar i l’empresa no està obligada a pagar-ne el salari. Durant aquest període de temps, els diners que percebrem seran abonats per la Seguretat Social en concepte de prestació econòmica, a través de l’empresa.

Les causes més comunes són:

- Incapacitat temporal (quan tenim alguna malaltia o hem patit un accident).
- Permís de maternitat.
- Si la feina ens pot ocasionar un risc durant l’embaràs.
- Privació de la llibertat del treballador o treballadora (mentre no hi hagi sentència).
- Raons disciplinàries.
- Vaga.

S’extingeix quan es produeix el cessament en la prestació de serveis, sempre que la comunicació de la baixa del treballador o treballadora a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o Administració d’aquesta s’efectuï en la forma i en els terminis establerts.

Quan no se sol·liciti la baixa o es faci fora de termini i en un model diferent de l’oficial, l’obligació de cotitzar es mantindrà fins al dia en què la TGSS sàpiga que hi ha hagut un cessament en el treball.

Quan la TGSS practiqui la baixa d’ofici, l’obligació de cotitzar s’extingirà el dia en què s’efectuï l’actuació inspectora o es coneguin les dades que acreditin el cessament.