Quan l’ingrés fora del termini reglamentari sigui imputable a una errada de l’Administració, sense que actuï en qualitat d’empresari o empresària, no s’aplicaran recàrrecs ni es meritaran interessos.

Els recàrrecs i interessos de demora que s’apliquen per falta d’ingrés en termini reglamentari dels diferents recursos són els següents:

Recàrrecs sobre quotes
Des del primer dia d’endarreriment, no presentar els documents de cotització dintre del termini reglamentari implica:

- Recàrrec del 20% del deute, si s’abonen les quotes degudes abans de l’acabament del termini d’ingrés establert en la reclamació de deute o acta de liquidació.

- Recàrrec del 35% del deute, si s’abonen les quotes degudes a partir de l’acabament d’aquest termini d’ingrés.