Es consideraran obstruccions a la tasca inspectora les accions o omissions que pertorbin, endarrereixin o impedeixin l’exercici de les funcions encomanades als inspectors i inspectores així com als subinspectors i subinspectores de Treball i Seguretat Social, a fi de vetllar pel compliment de les disposicions legals i reglamentàries, així com dels convenis col•lectius.

Aquestes accions o omissions es qualifiquen de greus, excepte en els supòsits considerats expressament lleus o molt greus.