En cas que una empresa vulgui canviar de mútua, haurà de comunicar-ho a la MATEPSS amb un mes d’antelació a la data de venciment, mitjançant una carta certificada o qualsevol mitjà fefaent.

Igualment ho ha de comunicar a la representació dels treballadors i treballadores perquè emetin un informe sobre això.

La mútua té l’obligació d’estendre el certificat de baixa en el termini de deu dies des de la recepció de la sol·licitud.

Un cop l’empresa tingui en el seu poder el certificat de baixa, haurà de presentar a la Tresoreria de la Seguretat Social la documentació per al canvi de mútua, que constarà de:

- Proposta d’associació de la nova entitat.
- Còpia de la carta de cessament.
- Carta per sol·licitar el canvi de MATEPSS.
- Informe de consulta a la representació dels treballadors i treballadores.