En primer lloc, l’acomiadament s’ha de comunicar per escrit. A la carta d’acomiadament hi ha de figurar la data en què s’ha produït, la causa i la indemnització, i la quitança corresponent. Mentre no es lliuri la data d’acomiadament, el treballador o treballadora s’ha de continuar presentant al seu lloc de treball perquè l’empresa no pugui al·legar que l’ha abandonat.

En cas que l’empresa t’impedeixi, per la força, entrar al centre de treball, busca testimonis que ho vegin i presenta la demanda corresponent davant la jurisdicció social per acomiadament (es considera un acomiadament de fet). En aquesta demanda hauràs de reclamar la indemnització corresponent (que després fixarà el jutge) i TOTES les quantitats salarials degudes (salari base, complements, pagues extres, hores extres, etc.). Si no t’han donat d’alta a la Seguretat Social durant algun període de la relació laboral, hauràs de fer-ho constar també en la demanda, perquè aquest període et sigui reconegut per sentència. En aquest cas, la sentència s’haurà d’aportar després a la Inspecció de Treball perquè liquidi les quotes a la Seguretat Social corresponents.

ET RECOMANEM QUE ABANS D’EMPRENDRE QUALSEVOL ACCIÓ ET POSIS EN CONTACTE AMB EL SINDICAT.