La demanda davant la jurisdicció social s’ha d’interposar en el termini de vint dies hàbils a comptar des de la data d’acomiadament (la data que consti en la carta o la data en què, de fet, s’ha produït, quan no s’ha comunicat per escrit).

Sens perjudici de tot el que s’ha esmentat anteriorment, també es podrà presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball perquè es duguin a terme les actuacions oportunes per investigar si alguna acció de l’empresa pot constituir infracció administrativa.