S’entén per desocupació la situació en que es troben els que poden i volen treballar i perden la seva ocupació (desocupació total) bé d’una manera definitiva (per extinció del contracte), bé de manera temporal (per suspensió del contracte), o veuen reduïda, temporalment, la seva jornada ordinària de treball (desocupació parcial) en una tercera part, com a mínim, reduint proporcionalment el seu salari.La protecció per desocupació correspon a:

• Els i les treballadores per compte aliè inclosos al règim general de la Seguretat Social (també règims especials agrari, de treballadors del mar o de la mineria de carbó).

• El personal contractat al règim de dret administratiu i el funcionariat d’ocupació al servei de les Administracions públiques que tinguin previst cotitzar per desocupació.

• Els alliberats de presó.

• Els i les sòcies treballadores de cooperatives de treball associat inclosos al règim general (o a qualsevol dels règims que protegeixen la contingència de desocupació: agrari, mar, mines de carbó).

• Els estibadors portuaris que compleixen determinats requisits.


La protecció per desocupació comprèn les següents prestacions:

• Pel que fa al nivell contributiu (en substitució de rendes salarials): Prestació per desocupació total o parcial.

• Pel que fa al nivell assistencial (en garantia de protecció): Subsidi per desocupació i subsidi especial per desocupació.