Per a tenir dret a les prestacions per desocupació els i les treballadores beneficiàries han de reunir els següents requisits:

• Tenir afiliació a la Seguretat Social i en situació d’alta o assimilada a l’alta.

• Situacions assimilades a l’alta:

• El trasllat o desplaçament temporal per l’empresa fora del territori estatal.

• Retorn dels treballadors emigrants

• Situació d’invalidesa provisional

• Alliberament per compliment de condemna o llibertat condicional.

• Treballadors fixos discontinus que els criden per reiniciar-se a l’activitat.

• La vaga general.

• L’excedència per cura d’un fill menor de 3 anys o d’un familiar.

• IT sense obligació de cotitzar.

• Vacances anuals retribuïdes que no s’hagin gaudit amb anterioritat a la finalització del contracte de treball.

• Trobar-se en situació legal de desocupació


Es considera situació legal de desocupació l’extinció o suspensió (per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major (art.47 de l’E.T.) o resolució judicial mercantil) de la relació laboral i la reducció de jornada (*) amb la corresponent reducció del salari (produïda per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major (art. 47 de l’E.T.) o resolució judicial mercantil i que suposin entre un 10% i un 70% de la jornada).

(*) En el cas de desocupació parcial el càlcul de les prestacions es fa per hores i el percentatge consumit és equivalent a la reducció de jornada decidida per l’empresari.


• Acreditar disponibilitat per a buscar activament ocupació i per a acceptar un treball adequat.

• Tenir cobert un període mínim de cotització de 360 dies en els 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment que cessa l’obligació de cotitzar.

• No haver complert l’edat ordinària que s’exigeix en cada cas per a tenir dret a la pensió de jubilació (excepte que no acrediti el període de cotització requerit o es tracti de suspensió de relacions laborals o reducció de jornada autoritzats per resolució administrativa).

• No estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat.