En el cas d ‘EXTINCIÓ de la relació laboral


a/ Acomiadament col•lectiu: S’acredita amb la comunicació escrita de l’empresari al treballador en els termes de l’article 51 de l’E.T.

b/ Mort, jubilació o incapacitat de l’empresari individual: S’acredita amb el certificat d’empresa.

c/ Acomiadament. S’acredita mitjançant: Certificat d’empresa

Si el treballador ha fet un recurs davant l’acomiadament o l’acta de conciliació administrativa o judicial o la resolució judicial declarant la procedència o improcedència de l’acomiadament (en el supòsit d’improcedència, acreditar que no s’ha optat per la readmissió).

d/ Acomiadament per causes objectives: S’acredita amb el certificat d’empresa

e/ Declaració d’incapacitat permanent total: S’acredita amb el certificat d’empresa, extingint el contracte per aquest motiu i resolució de l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconeixent la incapacitat (amb informe de l’EVI on assenyali que no se suspèn la relació laboral en base a l’art. 48.2 de l’E.T.)

f/ Resolució de la relació laboral per l’empresari en el període de prova (*): S’acredita amb el certificat d’empresa.
(*) si des de l’anterior extinció de relació laboral no haguessin passat 3 mesos, ha d’adjuntar-se l’acreditació de l’anterior situació legal de desocupació.

g/ Finalització del contracte per expiració del temps convingut o realització de l’obra: S’acredita amb el certificat d’empresa indicant el tipus de contracte i la data de finalització.

h/ Resolució voluntària del treballador per trasllat (Art. 40 E.T.) o per modificació substancial de condicions de treball (Art. 41 E.T.): S’acredita amb el certificat d’empresa o amb l’auto d’execució de sentència que declari extingida la relació laboral davant la negativa de l’empresa a reincorporar al treballador al seu centre o lloc de treball original quan la sentència hagi declarat el trasllat o modificació del lloc de treball injustificat.

i/ Resolució voluntària del treballador a l’empara de l’Art. 50 de l’E.T: S’acredita amb la resolució judicial definitiva, sent vàlida l’acta de conciliació administrativa.

j/ Resolució voluntària de la treballadora víctima de la violència de gènere: S’acredita amb el certificat d’empresa adjuntant l’ordre de protecció a favor de la víctima.


En el cas de SUSPENSIÓ de la relació laboral


Per decisió de l’empresari per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció derivades de força major (art. 46 de l’E.T.) o resolució judicial mercantil: S’acredita amb la comunicació escrita de l’empresari al treballador en els termes de l’art. 47 de l’E.T. o acta de conciliació administrativa judicial, o resolució judicial definitiva.

Al certificat d’empresa hi ha de constar la causa i la data dels efectes de la suspensió i adjuntar la comunicació a l’autoritat laboral del número de treballadors afectats, termini temporal i número de dies de suspensió.En el cas de REDUCCIÓ de la jornada laboral


Per decisió de l’empresari per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció derivades de força major (art. 46 de l’E.T.) o resolució judicial mercantil: S’acredita amb la comunicació escrita de l’empresari al treballador en els termes de l’article 47 de l’E.T. o acta de conciliació administrativa o judicial, o acta judicial definitiva.

Al certificat d’empresa hi ha de constar la causa i la data d’efectes de la reducció i adjuntar la comunicació a l’autoritat laboral del nombre de treballadors afectats, termini temporal i núm. d’hores de reducció.

Altres supòsits


a/ Treballadors fixos de caràcter discontinu, inclosos els que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en certes dates: S’acredita amb el certificat d’empresa.

b/ Treballadors retornats a l’Estat espanyol: Certificat de l’Àrea Funcional d’Ocupació i Seguretat Social de la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent on consti la condició d’emigrant retornat, la data del retorn, temps treballat i de cotització al país estranger i que no té dret a la prestació d’aquest país.

c/ Alliberats de presó (també condicional): S’acredita amb una certificació del Director del Centre Penitenciari on consti la data d’ingrés a la presó, la data i la causa de l’alliberament i el període de cotització al centre.

En els supòsits on la situació legal de desocupació s’acrediti per comunicació, notificació escrita o certificació de l’empresari, la data i efectes de la situació legal de desocupació ha de figurar al certificat d’empresa considerant-se document vàlid per a la seva acreditació.