La durada de prestació per desocupació està en funció dels períodes d’ocupació cotitzats els 6 mesos anteriors a la situació legal de desocupació (o en el moment que cessa la obligació de cotitzar), o des del naixement de la prestació per desocupació anterior.

El període de 6 anys es retrotrau pel temps equivalent al que el treballador ha estat en alguna de les situacions assimilades a l’alta (excepte en el cas dels emigrants retornats i dels presos alliberats quan acreditin respectivament, cotitzacions a l’estranger computables en virtut de conveni legalment subscrit o per treballs realitzats a la presó que impliquin cotització a la Seguretat Social).

El períodes de 6 anys es retrotreu pel temps equivalent al que el treballador ha estat en alguna de les situacions assimilades a l’alta (excepte en el cas dels emigrants retornats i dels presos alliberats quan acreditin respectivament, cotitzacions a l’estranger computables en virtut de conveni legalment subscrit o per treballs realitzats a la presó que impliquin cotització a la Seguretat Social).

A efectes de determinar el període d’ocupació cotitzat es tenen en compte totes les cotitzacions que no han estat computades per al reconeixement d’un dret anterior (tant pel que fa al nivell contributiu com del nivell assistencial), i les cotitzacions efectuades des del naixement de l’últim dret incloent les que s’han de realitzar per salaris que no s’han percebut com a conseqüència de l’acomiadament nul i les vacances anuals retribuïdes i no gaudides abans de la finalització de la relació laboral, (les cotitzacions corresponents a treballs a temps parcial, es computen en funció dels dies cotitzats sigui quina sigui la durada de la jornada).

Per a determinar el període mínim de cotització (360 dies) s’assimilen a cotitzacions efectivament realitzades les corresponents al temps de tancament patronal o de vagues legals.

No es computen les cotitzacions que corresponents al temps d’abonament de prestació hagi pogut efectuat l’entitat gestora o si és el cas, l’empresa.