L’escala per a la determinació de la durada de la prestació enfunció dels períodes d’ocupació cotitzada és la següent:


Si el dret a la prestació s’extingeix per a realitzar el titular un treball de durada superior a 12 mesos, aquest pot optar (en el cas que se li reconegui una nova prestació) entre reobrir el dret inicial pel període que li restava i les bases i tipus que li corresponguin o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades [en el supòsit d’optar per la reobertura del dret inicial pel temps que li restava de la prestació anterior, les cotitzacions que van generar la prestació per la que no hagi optat (la nova) no poden computar-se per al reconeixement d’un dret posterior.