El Real Decret-llei 17/1977, de 4 de març, assenyala que la vaga és il.legal (art.11):


• Quan s’iniciï o sostingui per motius polítics o amb qualsevol altra finalitat aliena a l’interès professional dels treballadors afectats.

• Quan sigui de solidaritat o suport, excepte que afecti “directament” a l’interès professional dels qui ho promoguin o sostinguin.


El Tribunal Constitucional ha declarat que és inconstitucional l’expressió “directament”, que els “treballadors vaguistes poden tenir un interès que els faci solidaris amb altres treballadors” i que el termini “professional” ha d’entendre’s referit als interessos que afectin els treballadors com a tals i no com a membres d’una categoria laboral específica. La jurisprudència del Tribunal Suprem assenyala que el model de vaga constitucional no és el contractual (per a aconseguir un conveni), sinó el professional, admetent les vagues de solidaritat. I són legals les vagues contra la política socioeconòmica del govern.


• Quan tingui per objecte alterar, dintre del termini de vigència, el que s’ha pactat en un conveni o el que s’ha establert per Laude.


Però, segons doctrina del Tribunal Constitucional, res impedeix la vaga durant el període de vigència del conveni per a reclamar una interpretació d’aquest (en un determinat sentit), o exigir reivindicacions que no impliquin modificació del conveni; inclús és possible reclamar l'alteració del conveni si hi ha incompliment d’aquest per la part empresarial, o si s’ha produït un canvi absolut i radical de les circumstàncies.


• Quan es produeixi contravenint el que es disposa al present Real decret Llei, o el que s’ha pactat al conveni col·lectiu per a resoldre els conflictes.