1. Convocatòria
La convocatòria d’una vaga ha de decidir-se per acord:

a) dels representants legals dels treballadors

b) els treballadors en votació secreta

c) de les organitzacions sindicals amb implantació.


2. Preavís
Una vegada s’ha pres la decisió de convocar una vaga, s’ha de comunicar a l’empresari, o representació patronal corresponent i a l’Autoritat Laboral competent.

Aquest preavís s’ha de realitzar per escrit, amb una antelació mínima de 5 dies (10 en serveis públics), i ha de contenir com a mínim: els objectius de la vaga, les mesures preses per a evitar-la, data d’inici i composició del Comitè de Vaga.3. Comitè de vaga
Format per un màxim de 12 treballadors afectats. Ha de participar en accions que puguin derivar en la solució de la vaga, són els legitimats per a negociar la solució de la vaga i garantir la presentació dels serveis mínims, etc... propi treballador.4. Fi de la vaga
La vaga pot finalitzar per compliment del termini, acord entre les parts, l’acord aconseguit té valor de conveni col·lectiu, per desistiment dels convocants, per arbitratge obligatori.