La Inspecció de Treball té el seu origen l’any 1906 dens de l’àmbit de L’Institut de Reformes Socials, amb l’objectiu de vetllar pels primers drets reconeguts als treballadors i treballadores a l’època de la revolució industrial.

L’any 1997 es va aprovar la primera llei, posterior a la Constitució Espanyola, amb que es va regular la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Es va establir el sistema de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social com a sistema únic i integrat per tot l’Estat

Amb el traspàs de competències de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, que va ser efectiu a partir de l’1 de març de 2010, es va produir un canvi molt significatiu en l’organització i la dependència dels serveis i del personal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS).

La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) és el servei públic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya competent per vigilar i exigir el compliment de les normes de l’ordre social en matèria laboral, en prevenció de riscos laborals, en ocupació, en treball de persones estrangeres, en cooperatives i en altres fórmules d’economia social.

El servei públic d’inspecció en matèria de Seguretat Social a Catalunya resta, però, sota la dependència del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, el qual és competent per vigilar i exigir el compliment de les normes de l’ordre social en aquest àmbit.

Ambdós serveis (autonòmic i estatal) s’encarreguen també d’assessorar i informar a empreses i treballadors/ores sobre qüestions relacionades amb els àmbits de competències corresponents. De la mateixa manera, la ITC actua com a mediadora en els conflictes laborals.

A partir de l’1 de maig de 2010, els serveis territorials d’inspecció —avui denominats Inspeccions Territorials de Treball— del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social es van integrar en el Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya, creat per la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat.

L’objectiu del Consorci és garantir la prestació coordinada d’ambdós serveis públics a Catalunya, l’exercici eficaç de la funció inspectora i la seva actuació en totes les matèries de l’ordre social.

El Consorci, fruit d’aquesta cooperació entre ambdues administracions, ofereix un servei comú d’informació i atenció ciutadana en una oficina comú a cada província, on els ciutadans i les ciutadanes poden adreçar-se per presentar els escrits, denúncies o consultes, independentment de la matèria a què facin referència.

D’aquesta manera, el personal inspector de Treball i Seguretat Social i el personal subinspector d’Ocupació i Seguretat Social actuen en qualsevol àmbit si n’adverteixen irregularitats durant la investigació que duen a terme. Atès que pertanyen a cossos de caràcter nacional, els inspectors i subinspectors tenen facultats per actuar també en matèria de seguretat social. En qualsevol cas, emeten els resultats en un únic informe.