Corresponen a la ITC tres grans blocs de funcions:

1. Vigilància i exigència del compliment de les normes legals, reglamentàries i del contingut normatiu dels convenis col·lectius.

2. Assistència tècnica, que inclou:


• Informació, assistència i orientació general a empreses i treballadors/ores, amb ocasió de l’exercici de la funció inspectora.

• Informació, assistència i col·laboració als òrgans i entitats de les administracions públiques.

• Realització dels informes tècnics sol·licitats pels òrgans judicials.3. Arbitratge, conciliació i mediació per tal d’aconseguir un acord entre les empreses i les persones treballadores que posi fi al conflicte laboral o la vaga.