L’àmbit d’actuació de la ITC fa referència a les matèries en què pot actuar, al col·lectiu que afecten les actuacions, així com als centres de treball on pot exercir les seves competències.

Les matèries en què actua la ITC són les següents:


• Relacions laborals i sindicals, entre les quals cal destacar la igualtat d’oportunitats (contra la , discapacitat, entre d’altres).
• Prevenció de riscos laborals.
• Ocupació, treball de persones estrangeres, formació professional ocupacional i contínua, empreses de treball temporal, agències de col·locació i plans de serveis integrats d’ocupació.
• Cooperatives i altres fórmules d’economia social.


Les activitats inspectores comprenen totes les empreses i les persones que estan legalment obligades al compliment de les normes de l’ordre social, siguin físiques o jurídiques, privades, públiques o comunitats de béns.

El lloc on la ITC pot exercir les seves competències d’inspecció engloba qualsevol centre de treball; s’hi inclouen els vehicles i mitjans de transport, així com els ports i els aeroports.