A fi de poder ser admesa a tràmit, la denúncia ha de complir dos requisits bàsics:


1. S’hi ha d’identificar la persona denunciant (en cap cas es presentarà anònimament). La Inspecció de Treball, però, tractarà sempre amb confidencialitat l’origen de la denúncia.


2. Ha de basar-se en fets amb fonament i en assumptes que no estiguin en coneixement d’un òrgan judicial.Primer de tot, el/la denunciant ha de descarregar i emplenar el model de denúncia corresponent, el qual trobareu en format PDF a la pàgina web de la Inspecció de Treball.


Per tramitar-la, hi ha dues vies possibles:

a/ Presencialment
Un cop emplenat i imprès el model de denúncia, el/la denunciant el presentarà físicament a la inspecció territorial de treball de Catalunya que correspongui, o bé, a qualsevol oficina o punt de l’Administració Pública amb servei de registre.

b/ Electrònicament
La persona que denuncia accedirà al formulari, en el qual haurà d’adjuntar el model de denúncia (emplenat prèviament).