Suposa el final del contracte de treball i poden ser moltes les causes, voluntàries o no. Ha de complir, de vegades, alguns requisits que afectin tant a l’empresari com al propi treballador.

Les causes estan recollides als articles 40 fins al 57 de l’E.T.

Per mutu acord entre les parts. 

L’empresari i el treballador estan d’acord a finalitzar la relació. La llei no preveu res però té certs límits com ara vici del consentiment, renúncia de drets que afectin tercers...

Per les causes previstes al contracte. 

Aquestes causes poden aparèixer al contracte com a vàlides per a finalitzar-lo (no superació del període de prova, reincorporació del treballador substituït, no arribar a un nivell determinat de vendes) han de ser lícites i no constituir abús de dret.


- S’ha de comunicar per escrit la causa i la data de l’extinció.
- No dóna dret a percebre indemnització, però es considera situació legal d’atur, per tant hi ha dret a prestacions si s’ha cotitzat el període necessari.

Per acabament del temps convingut o finalització de l’obra (en els contractes de durada determinada).
L’empresari ha de denunciar el contracte (en cas contrari es prorroga fins al màxim legal i si ja estava formalitzat pel màxim, es converteix en indefinit), amb una antelació de 15 dies (sempre que el contracte tingués una durada de més de 12 mesos) l’absència de preavís suposa que s’ha d’abonar el salari d’aquests dies.
Pot tenir dret a percebre la indemnització segons el tipus de contracte (consultar l’apartat de cada tipus de contracte d’aquesta guia) i es considera situació legal d’atur, per la qual cosa hi ha dret a prestacions si s’ha cotitzat el període necessari.

Per dimissió del treballador. Baixa voluntària.
- S’ha de preavisar amb antelació suficient, la que assenyali el Conveni si ho diu o la que marqui el costum i en tot cas, la necessària per a que l’empresari no pugui al•legar que és impossible la substitució.
- La manca de preavís pot provocar que es demani indemnització dels danys causats si no està establert al Conveni Col·lectiu.
- El treballador que sol·licita la dimissió no pot retractar-se, sempre que no hagi vençut el preavís.
- S’ha de tenir en compte que no correspon cap mena d’indemnització i que no es considera situació legal d’atur i per tant no hi ha dret a prestacions.