Hem de distingir entre la dimissió baixa voluntària i la sol·licitud d’extinció del contracte per una causa legal. Significa que en certs casos, el treballador pot sol·licitar l’extinció del contracte o inclús extingir-lo directament.

Pot extingir-lo directament:


1. Quan se’l traslladi de centre de treball implicant canvi de residència. Emparat en l’article 40 de l’E.T. Es pot optar entre extingir el contracte amb dret a indemnització de 20 dies per any amb el topall de 12 mensualitats o alternativament, impugnar la decisió del trasllat o acceptar-lo. En ambdós casos el termini de 20 dies hàbils, tant pel que fa a impugnar judicialment el trasllat com per sol·licitar l’extinció.

2. Quan es modifiquin substancialment les condicions de treball que afectin a jornada, horari, o règim de treball per torns. Emparats amb l’article 41 de l’E.T. La indemnització que correspon són 20 dies per any amb un topall de 9 mensualitats, sempre que s’acrediti que la modificació ha causat un perjudici efectiu.

Una opció no elimina l’altra: Segons el tribunal Suprem el treballador primer pot impugnar la decisió empresarial i si resulta que es declara la legalitat d’aquest, manté el dret a optar per l’extinció del contracte amb la indemnització precitada (20 dies per any de servei amb el topall de 9 mensualitats) en el termini de 15 dies.


Ha de sol·licitar-ho judicialment:

1. Si es modifiquen substancialment les condicions de treball en perjudici de la seva formació professional o la seva dignitat segons l’article 50 de l’E.T. L’extinció dóna dret a la indemnització prevista per a l’acomiadament, però exigeix una actitud empresarial clarament vexatòria.

2. La manca de pagament o endarreriments continuats en l’abonament del salari segons l’article 50 de l’E.T. Aquesta causa és vàlida encara que l’empresa estigui en crisi. La manca d’abonament ha de ser igual o superior a 4 mesos. Si hi ha discussió sobre la veritable existència del deute, no opera aquesta causa, tampoc opera si el treballador ha consentit l’endarreriment crònic.

El fet que una vegada presentada la demanda l’empresari aboni els salaris, no significa que no pugui continuar la demanda d’extinció malgrat que no hi hagi deute en el moment del judici.

3. Qualsevol altre incompliment greu de les obligacions per part de l’empresari (excepte força major), i la negativa de l’empresari de reintegrar-lo al seu lloc en els casos de modificació o trasllat quan una sentència judicial els hagi declarat injustificats.

La conducta de l’ocupador ha de ser greu i culpable.