Excepte la jubilació parcial que és simultània a la relació laboral. La jubilació forçosa, directa o incondicional és inconstitucional. Només s’admet si així ho diu el conveni col·lectiu i unida a objectius de política d’ocupació que impliquin l’absència de desaparició de llocs de treball. Igualment, la jubilació forçosa no opera mentre el jubilat no reuneix els requisits necessaris per a accedir a la pensió.