És convenient tenir en compte que el poder disciplinari formi part integrant de les prerrogatives de l’empresari per a defensar la disciplina de l’empresa. El treballador ha de complir les ordres i instruccions que dóna l’empresari en l’exercici regular de les seves facultats de direcció.

Això significa que el treballador sempre ha d’acatar i executar els mandats del seu ocupador encara que no siguin conformes a les normes aplicables sempre que no siguin manifestament il·legals o atemptin contra drets fonamentals i només una vegada acomplerta l’ordre, el treballador, si entén que no s’ajusta a dret, POT IMPUGNAR-LA DAVANT L’ORGANISME QUE CORRESPONGUI, en un termini de 20 dies hàbils.

S’ha de tenir en compte que les ordres d’entrada es pressuposin legítimes.

L’INCOMPLIMENT D’UNA ORDRE DE L’EMPRESARI, FINS I TOT QUAN NO SIGUI CONFORME A LES NORMES D’APLICACIÓ, FACULTA A L’EMPRESARI PER A SANCIONAR AL TREBALLADOR.