Normalment el procediment sancionador ve recollit al Conveni col·lectiu encara que s’ha de tenir en compte que sempre s’ha de respectar el que a aquests efectes marca la llei. Si al conveni col·lectiu no es recull res, el procediment s’inicia per comunicació de l’empresari.

La forma de la comunicació ve determinada pel tipus de falta, requerint-se la forma escrita únicament per als casos de faltes greus o molt greus. En aquests casos, a l’escrit de comunicació ha d’aparèixer la data i els fets que motivin la sanció.

A partir de la recepció comencen els efectes jurídics, és a dir, comença a córrer el termini de caducitat de 20 dies hàbils.


Procediment sancionador als representants dels treballadors

Els representants dels treballadors tenen dret a l’obertura d’expedient contradictori en el supòsit de sancions per faltes greus o molt greus on seran escoltats a banda de l’interessat, el Comitè d’empresa o la resta de Delegats de personal.

Aquesta garantia s’amplia als afiliats a un sindicat sempre i que l’empresa conegui aquesta afiliació, en aquest cas s’haurà d’escoltar als Delegats Sindicals.

L’incompliment de les formalitats exigides en els dos supòsits anteriors determina la NUL·LITAT de la sanció Art. 115.2 de la L.R.J.S. Ara bé, hem de tenir en compte que la nul·litat la dicta el jutge, pel que sempre s’ha de recórrer la sanció.

D’altra banda els representants dels treballadors tenen dret a ser informats de totes les sancions imposades per faltes molt greus Art. 64.1.6 del R.D.LG. 1/95.