- La valoració de les faltes i les corresponents sancions, seran revisables davant la jurisdicció competent.

- El treballador pot impugnar la sanció que se li hagi imposat mitjançant demanda que ha de ser presentada en el termini de 20 dies hàbils.

- Això vol dir que sempre que un treballador sigui sancionat, ha de tenir en compte que ha de presentar la reclamació judicial en el termini de 20 dies hàbils. Passats aquests dies, l’acció caduca i la sanció s’afirma.

- S’ha de tenir en compte que la reclamació ha de ser judicial i no serveixen els escrits a l’empresa.

- En els processos d’impugnació de sancions per faltes greus o molt greus als treballadors que ostentin la condició de representant legal o sindical, la part demandada ha d’aportar l’expedient contradictori legalment establert.

- Correspon a l’empresari provar la realitat dels fets imputats al treballador i a la seva entitat, sense que puguin ser admesos altres motius d’oposició a la demanda que els al·legats en el seu moment per a justificar la sanció.

- Un cop celebrats els actes de conciliació i judici, el Jutge dictarà una sentència on pot:


a/ Confirmar la sanció: quan s’hagi acreditat el compliment de les exigències de forma i la realitat de l’incompliment imputat al treballador, així com la seva entitat valorada segons la graduació de les faltes i sancions prevista a les disposicions legals o al conveni col·lectiu aplicable.
b/ Revocar-la totalment: quan no s’hagi provat la realitat dels fets imputats al treballador o aquests no siguin constitutius de falta.
c/ Revocar-la en part: quan la falta comesa no hagi estat adequadament qualificada. En aquest cas el Jutge pot autoritzar la imposició d’una sanció adequada a la gravetat de la falta en el termini de 10 dies. A partir d’aquí s’obre un nou termini de 20 dies hàbils per a poder revisar la nova sanció, via execució de sentència.
d/ Declarar-la nul·la: quan hagi estat imposada sense observar els requisits formals establerts legalment o convencionalment, o quan aquests presentin defectes de tal gravetat que no permetin obtenir la finalitat per a la que van ser requerits.


Contra aquesta sentència no hi cap cap recurs, excepte en els casos de sancions molt greus apreciades judicialment.