Respecte als treballadors les faltes lleus prescriuen al cap de 10 dies, les greus al cap de 20 dies i les molt greus al cap de 60 dies a partir de la data en què l’empresa en va tenir coneixement i en tot cas, 6 mesos després d’haver-se comés.

Això vol dir que la sanció no es pot imposar en un termini determinat de temps des que es va cometre la falta a comptar des de l’endemà, en cas contrari, la falta haurà prescrit i no serà sancionable.

Aquesta circumstància s’ha d’al·legar, si no el Jutge no la pot apreciar.