L’article 15 de l’ET disposa que els contractes podran ser de caràcter indefinit (fixos) i de durada determinada (temporals). Per tal que es pugui fer legalment un contracte temporal da d’haver sempre una causa o motiu que justifiqui la temporalitat.

Precisament segons la causa que justifiqui la signatura d’un contracte temporal que pot ser:

- Contracte d’obra o serveis determinat.

- Contracte per circumstàncies de la producció (acumulació de tasques).

- Contracte d’interinitat.