Objecte
És per a realitzar feines que tinguin autonomia i substantivitat pròpies en l’activitat de l’empresa I l’execució, limitada en el temps, és d’entrada de durada incerta.

El conveni del sector o de l’empresa pot establir quines són les feines que es poden cobrir amb aquest tipus de contractes.

A la pràctica es tradueix que per a que el contracte sigui legal ha d’especificar clarament quina és l’obra per a la que es contracta i ha de ser una feina que el principi i el final sigui perfectament distingible del que és una feina normal, habitual i quotidiana de l’empresa.

L’objecte del contracte ens ha de permetre, sense cap mena de dubtes, saber quan ha acabat la feina per a la qual ha estat contractat.

Forma
Aquest tipus de contractes i les pròrrogues han de ser per escrit.


Dinàmica del contracte

Durada: Per la seva naturalesa aquest tipus de contracte no té una durada legal establerta (ni mínima ni màxima), el contracte restarà vigent mentre no s’acabi la feina per la qual s’ha fet el contracte.

Això significa que l’extinció o finalització del contracte no podrà produir-se fins que s’acabin les feines. No obstant s’estableix una durada no superior a 3 anys ampliables per Conveni Col.lectiu a 12 mesos més (pel que fa a la Construcció no opera aquest límit)

Jornada: Aquest tipus de contracte pot ser a temps complet o a temps parcial.

Retribució: En igualtat de condicions que els treballadors indefinits.

Extinció: La finalització del contracte es produeix quan finalitza l’obra objecte del contracte. Si és de durada superior als 12 mesos, s’exigeix un període de preavís de 15 dies.

A la finalització del contracte, es té dret a percebre una indemnització equivalent a: 12 dies de salari per any de servei.

Prestacions de Seguretat Social: en igualtat de condicions que els treballadors indefinits.