Objecte
Es realitza quan les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes ho exigeixin, encara que sigui l’activitat normal de l’empresa.

Això significa que es pot utilitzar aquest tipus de contractació per a fer front a un augment en el volum de treball habitual de l’empresa, excepcional i temporal, i que no pugui ser atès amb la plantilla normal de l’empresa. Com a regla general aquest tipus de contracte ha de suposar un augment de la plantilla de l’empresa.

Forma
Aquest tipus de contractes i les corresponents pròrrogues només s’han de fer per escrit quan la durada sigui superior a 4 setmanes o sigui a temps parcial i al contracte ha de constar la causa i la circumstància que el justifiqui.


Dinàmica del contracte

Durada: La durada màxima del contracte no pot excedir dels 6 mesos en un període de referència de 12, comptat des del moment que es produeixin les causes que el justifiquin. Per Conveni es pot ampliar aquest termini màxim fins als 12 mesos en un període de referència de 18 mesos. (El límit de prestació dels serveis no ha de superar els del temps de referència).

Quan el contracte se signa per una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establerta, pot prorrogar-se d’acord exprés entre les parts, una sola vegada sense que la durada total (contracte + pròrroga) superi aquesta durada màxima.

Per Conveni es poden també limitar les activitats que poden resoldre aquest tipus de contracte, i les proporcions entre personal fix i temporal per acumulació de feines que pugui haver a cada empresa.

Jornada: Aquest tipus de contracte pot ser a temps complet o parcial.

Retribució: En igualtat de condicions que els treballadors indefinits.

Extinció: La finalització del contracte es produeix per la finalització de l’augment de treball objecte del contracte, o per assolir la durada màxima del contracte. A la finalització del contracte, es té dret a percebre una indemnització equivalent a 12 dies de salari per any de servei.

Prestacions de Seguretat Social: en igualtat de condicions que els treballadors indefinits.