Objecte
L’objecte d’aquest contracte és la substitució de treballadors amb dret a reserva del lloc de treball en virtut de norma, conveni col•lectiu o acord individual, o per a cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la cobertura definitiva.

Es tracta, per tant, de cobrir vacants temporalment deixades per treballadors que tot i no estar treballant a l’empresa en aquest moment, tornaran o tindran el dret a fer-ho (p.e. substitucions per vacances, incapacitats temporals, excedències, permisos per maternitat, alliberats sindicals, etc.) També poden celebrar-se per a cobrir vacants temporalment (p.e. supòsit molt habitual a l’Administració que contracta interinament fins que les vacants es cobreixen per oposició).

Forma
La forma del contracte ha de ser per escrit, i ha de constar clarament:


a/ Nom del treballador substituït.
b/ Causa de la interinitat (vacances, excedència,).
c/ Si el lloc de treball a cobrir és el del substituït o d’un altre treballador de l’empresa que passi a ocupar el lloc d’aquest.
d/ I en el cas de cobertura definitiva de vacants, a més a més:


-Lloc que es cobrirà definitivament.
-Circumstància que determina la durada.
- Durada.
- Treball a desenvolupar.Dinàmica del contracte

Durada: El temps que duri l’absència del treballador substituït amb dret a reserva del seu lloc de treball, o el temps que duri el procés de selecció o promoció que no sigui superior a 3 mesos ( no es pot fer un altre contracte amb la mateixa finalitat quan s’ha superat la durada màxima).

Jornada: Aquest contracte s’ha de fer a temps complet excepte si:


a/ El substitut presti serveis a temps parcial, o el lloc a cobrir definitivament ho sigui a temps parcial.
b/ El contracte sigui per a completar la jornada reduïda dels treballadors que exercitin el dret reconegut a l’article 37.4 i 37.5 de l’E.T o els que gaudeixin a temps parcial els permisos de maternitat, adopció o acolliment.


Retribució: En igualtat de condicions que els treballadors indefinits.

Extinció:
L’extinció del contracte es produeix:


- Per la reincorporació del treballador substitut.
- Pel venciment del termini legal o convencionalment establert per a la reincorporació.
- Pel transcurs del termini de 3 mesos en els processos de selecció o promoció (o el termini que resulti de l’aplicació a l’Administració).


A la finalització del contracte, NO es té dret a percebre cap indemnització.