Objecte
Són els fets amb titulats universitaris, o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents que habilitin per a l’exercici professional, ( a aquests efectes no s’accepten els títols obtinguts com a resultat dels contractes de formació i aprenentatge), sempre que no hagin passat més de 5 anys (7 anys en el cas de treballadors amb discapacitat) des de la finalització dels estudis (fins que l’atur baixi del 15% es permet contractar passats els 5 anys, si es tracta de treballadors menors de 30 anys), i que no hagin estat contractats amb aquest tipus de contracte 2 anys a la mateixa empresa amb el mateix títol o a la mateixa empresa i el mateix lloc de treball encara que sigui amb una titulació diferent. (El Grau, Màster i Doctorat es consideren títols diferents).

Requisits
El lloc de treball que es destini al contractat en pràctiques li ha de permetre una pràctica professional adequada al nivell d’estudis exigit.

Per Conveni es poden establir les categories i llocs de treball per als quals es pot contractar d’aquesta manera.

Forma
S’ha de fer per escrit, model oficial i fent constar expressament la titulació del treballador, el lloc al que es destina i la durada del contracte.Dinàmica del contracte


Durada: No pot ser inferior a 6 mesos ni superior a 2 anys. Si es concerta per temps inferior a la durada màxima, es poden fer dues pròrrogues amb una durada màxima de 6 mesos. ( Els períodes d’IT, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, interrompen el còmput de durada del contracte)

Jornada: Es pot concretar a temps complet o temps parcial.

Retribució: La retribució és la fixada al Conveni i no pot ser inferior al 60 o al 75% durant el primer i el segon any respectivament a la fixada per al lloc de treball o per a la categoria professional que pertanyi, sense que mai sigui inferior al S.M.I. (en el cas de jornada parcial, s’aplica el mateix percentatge al S.M.I.).

Període de prova: No pot superar el termini d’1 mes per als titulats de grau mig i els que tenen el certificat de professionalitat nivell 1 i 2, 2 mesos per als de grau superior i els que tinguin el certificat de professionalitat nivell 3. ( si finalitzat el contracte de pràctiques es continua a l’empresa, no es pot tornar a establir període de prova).

Extinció: L’extinció del contracte es produeix per l’expiració del temps convingut, prèvia denúncia de l’empresa ( si ha superat els 12 mesos de durada, s’ha de preavisar amb 15 dies d’antelació).

A la finalització del contracte, l’empresari ha d’expedir al treballador un certificat on consti la durada de les pràctiques, el lloc o llocs de treball ocupat i les principals tasques finalitzades. No correspon percebre cap indemnització.

Sempre que es continuï a l’empresa, el període de pràctiques s’ha de computar com a antiguitat i no es pot pactar un nou període de prova.