Durada
La durada de la jornada de treball és la pactada als convenis col•lectius o al contracte de treball.
La durada màxima de la jornada ordinària de treball és de 40 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual.


Distribució
L’expressió “treball mitjana” suposa la possibilitat de pactar a través de conveni col·lectiu o per acord d’empresa la distribució irregular de la jornada durant l’any. Si no hi ha pacte, l’empresa pot distribuir de manera irregular durant l’any el 10% de la jornada de treball.

La distribució ha de respectar sempre els períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la Llei i el treballador ha de conèixer amb un preavís mínim de 5 dies el dia i l’hora de la prestació del treball resultant d’aquesta distribució irregular.

Entre la finalització d’una jornada i l’inici de la següent ha d’haver-hi com a mínim 12 hores. El nombre d’hores ordinàries de treball efectiu no pot ser superior a 9 (8 hores en menors de 18 anys) excepte que en conveni col·lectiu o en pacte entre l’empresa i els representants dels treballadors s’acordi una distribució diferent del temps de treball diari, respectant sempre el temps de treball entre jornades. Hi ha excepcions al Decret de jornades especials.

Quan la jornada diària continuada excedeixi de 6 hores (4,5 hores per a menors de 18 anys) s’ha d’establir un descans d’almenys 15 minuts (30 en el cas de menors de 18 anys).

Aquest descans es considera temps efectiu de treball quan s’hagi establert per conveni col·lectiu o contracte de treball.


Descans setmanal
Els treballadors tenen dret a un descans mínim setmanal de dia i mig ininterromput (menors de 18 anys: 2 dies acumulables per períodes de fins a 14 dies).

Per conveni col·lectiu es pot autoritzar que hi hagi acord entre empresa i treballador que permeten distribuir els descansos acumulant-se a vacances. Aquests descansos no poden substituir-se per compensació econòmica.


Còmput
El temps de treball es computa de manera que tant a l’inici com al final de la jornada el treballador estigui al seu lloc de treball (hi ha feines que per la brutícia o les característiques de la feina a realitzar es pot disposar de temps de feina per a la neteja i posada a punt de màquines, uniformes).

Al comerç i l’hostaleria amb acord de l’empresa o per conveni col·lectiu poden acumular-se mig dia de descans setmanal per períodes de fins a 4 setmanes o la seva separació respecte del corresponent dia sencer per al gaudi en un altre dia de la setmana.