- És el treball realitzat entre les 10 de la nit i les 6 del matí.

- Es considera treballador nocturn el que realitza normalment una part no inferior a 3 hores diàries en període no nocturn o el que pugui realitzar en aquest període horari una part no inferior a un terç de la seva jornada anual.

- La jornada dels treballadors nocturns no pot excedir de 8 hores diàries de mitjana en un termini de 15 dies i no poden fer hores extres, només per a prevenir i reparar sinistres o danys extraordinaris i urgents (també en el treball per torns en cas d’irregularitats en el relleu dels torns per causes no imputables a l’empresa) aquestes ampliacions de jornada s’han de compensar en el termini de 4 setmanes.

- En el treball nocturn ha d’haver una retribució específica que es determina a la negociació col•lectiva, excepte que s’hagi establert atenent a que el treball és nocturn per la seva pròpia naturalesa o bé, que s’hagi acordat la compensació d’aquest treball per períodes de descans. Art. 36.2 del R.D.LG. 1/95.

- Cap treballador, excepte adscripció voluntària, ha de restar en torn nocturn més de dues setmanes consecutives.

- Els treballadors nocturns han de gaudir d’un nivell de protecció en matèria de salut i seguretat adaptat a la naturalesa del treball.

- També se’ls ha de garantir una avaluació gratuïta de salut abans de l’afectació a un treball nocturn i posteriorment a intervals regulars en els termes que s’estableixi a la normativa específica en la matèria.