- És l'organització del treball en equips segons la qual els treballadors ocupen successivament els mateixos llocs de treball, segons un cert ritme, continu o discontinu, implicant per al treballador la necessitat de prestar els seus serveis en hores diferents en un període determinat de dies o setmanes.

- A les empreses amb processos productius continus durant les 24 hores del dia, en l’organització del treball dels torns s’ha de tenir en compte la rotació d’aquests i que cap treballador estigui en el de nit més de dues setmanes consecutives (excepte adscripció voluntària).

- A les empreses on per la naturalesa de l’activitat realitzin un treball en règim de torns, inclosos diumenges i festius, poden efectuar-lo per equips de treballadors que realitzin el treball en setmanes completes o contractant personal per a completar els equips un o diversos dies a la setmana.

- Els treballadors a torns han de gaudir d’un nivell de protecció en matèria de salut i seguretat adoptat a la naturalesa del seu treball.

- Es pot acumular per períodes de fins a 4 setmanes el mig dia de descans setmanal, o separar-lo del corresponent dia complet per a gaudir-lo un altre dia de la setmana.

- Quan el treballador canvia de torn si no pot gaudir del descans mínim entre jornades (12 hores) es pot reduir el torn el dia que es realitzi el canvi fins a un mínim de 7 hores, compensant la diferència fins a les 12 hores en els dies immediatament següents. Mirar Llei de jornades especials.