Són hores extres:

- Les que excedeixin de la jornada anual (o de cicles inferiors a l’any) pactada en conveni o contracte

- En defecte de jornada pactada les que excedeixin de la durada màxima de la jornada ordinària de treball (9 hores diàries o 40 setmanals), excepte la distribució irregular de la jornada, pactada en conveni o acord amb els representants.

- La compensació s’ha d’establir per conveni col·lectiu, acord d’empresa o contracte individual. En cas de retribuir-se, serà en la quantitat pactada i no pot ser inferior al valor de l’hora ordinària.

- També es pot compensar per períodes equivalents de descans retribuït. En absència de pacte, s’entén que es compensaran amb un descans en els 4 mesos posteriors a la realització.

- La realització d’hores extres és voluntària excepte que s’estableixi com a obligatori al conveni o al contracte individual.

- El nombre d’hores no pot passar de 80 hores/any.

- Per als qui tenen una jornada reduïda, el nombre màxim es redueix proporcionalment.

- No es computen les hores compensades per descans en els 4 mesos següents que s’han realitzat.

- No es consideren a efecte de jornada màxima ordinària ni per als límits d’hores extres les realitzades en la prevenció o reparació de sinistres i altres danys extraordinaris i urgents, però les hores treballades de més han de ser retribuïdes.

- Els representants dels treballadors han de ser informats mensualment de les hores extres realitzades a l’empesa.