- Les vacances anuals tenen una durada mínima de 30 dies naturals.

- Les dates de gaudi de les vacances es fixen de comú acord, conformen al que estableixi el conveni col·lectiu.

- En cas de desacord en les dates, el treballador disposa de 20 dies des que l’empresa realitza la seva proposta per a reclamar davant del jutjat del social.

- El treballador ha de conèixer les dates de gaudiment de les vacances amb una antelació mínima de dos mesos.

- En cas que el que es pretengui sigui la fixació del període de vacances, s’ha de tenir en compte que s’ha de plantejar la demanda amb 2 mesos d’antelació a la data sol·licitada.

- Les vacances no són compensables per retribució econòmica.

- Han de ser retribuïdes en quantia igual als dies treballats o en la quantia establerta per conveni. Hi ha sentències que fan valoracions sobre la retribució de variables en el període de vacances, la casuística és complexa.

- Quan el període de vacances fixat al calendari de vacances de l’empresa, coincideixi amb una incapacitat temporal derivada d’embaràs, part o lactància natural, o amb el període de suspensió previst a l’article 48.4 i 48 bis de l’E.T. (maternitat i paternitat) es poden gaudir les vacances en una data diferent de la Incapacitat Temporal, encara que hagi acabat l’any natural sempre que no hagin passat 18 mesos a partir del final de l’any que s’hagin originat.