Exàmens prenatals
Les treballadores embarassades tenen dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresari i justificació de la necessitat de realitzar-ho dins de la jornada laboral.


Fills prematurs
En cas de naixement de fills prematurs o que han de restar hospitalitzats després del part, la mare o el pare tenen dret a absentar-se del treball durant una hora diària.


Lactància
Les treballadores, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tenen dret a una hora (que s’incrementa proporcionalment en cas de part múltiple) d’absència del treball ( no es redueixi en els contractes a temps parcial), que poden dividir en dues fraccions.

La distribució horària i la manera de gaudir-lo correspon a la treballadora. Aquest permís pot ser gaudit indistintament pel pare o per la mare en cas que ambdós treballin.


Reduccions de jornada
La reducció de jornada és un dret individual de cada treballador. Si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen dret a reducció de jornada per la cura d’una mateixa persona, l’empresari pot limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.


Concreció horària
La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de jornada correspon a la treballadora dins la seva jornada ordinària. La treballadora ha de preavisar a l’empresa amb 15 dies d’antelació, precisant la data en què iniciarà i finalitzarà la lactància o la reducció de jornada.

Les discrepàncies sorgides entre l’empresa i la treballadora sobre la concreció horària i la determinació dels períodes de gaudi del permís de lactància i la reducció de jornada han de ser resoltes pel Jutjat del Social. La demanda (directament, no és necessària la celebració de l’acte de conciliació), ha de presentar-se en el termini de 20 dies a partir que l’empresa comuniqui la seva disconformitat amb la concreció horària i període de gaudi proposats per la treballadora.


Guarda legal
Sempre que es tingui a càrrec un menor de 12 anys o un disminuït físic o psíquic que no tingui una activitat retribuïda, es té dret a reduir la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, un mínim d’una vuitena part i un màxim d’una meitat de la durada de la jornada.


Cura d’un familiar
Qui precisi encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valdre’s per si sol, i que no tingui cap activitat retribuïda, té dret a reduir la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari, entre un mínim d’una vuitena part i un màxim de la meitat de la durada de la jornada.


Cura d’un menor malalt
Per a la cura durant l’hospitalització i el tractament continuat d’una menor a càrrec afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui ingrés hospitalari de llarga durada i necessiti d’una cura directa, contínua i permanent, es té dret a reduir la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari, almenys, la meitat de la durada de la jornada laboral.


Treballadores víctimes de la violència de gènere
Té dret per fer efectiva la seva protecció a reduir la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball, d’acord amb el que hi ha establert a la negociació col·lectiva.Cotització durant aquest període

A les prestacions causades a partir del 24/03/2007, les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys de reducció de jornada per cura d’un menor, es computen incrementades fins al 100% de la quantia que li correspondria si s’hagués seguit treballant sense reducció de jornada, als efectes de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat. En el cas de reducció de jornada per cura d’un familiar, aquest increment es limita al primer any.