L’excedència contemplada en aquest apartat, pot gaudir-se de forma fraccionada i constitueix un dret individual de cada treballador. Però si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret a excedència per cura d’una mateixa persona, l’empresari pot limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

Quan una nova persona causant de dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta donaria per finalitzada la que s’estava gaudint.

El període d’excedència computa a efectes d’antiguitat i el treballador té dret a l’assistència de cursos de formació professional, que ha de ser convocat a participar-hi.

Durant el primer any (15 mesos en cas de família nombrosa general i 18 mesos en cas de família nombrosa especial) es té dret a la reserva del lloc de treball, transcorregut aquest termini la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.Cotització durant aquest període

Els tres primers anys d’excedència per cura d’un menor, es considera com a cotització efectiva, als efectes de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat. La base de cotització que es té en compte és la mitjana dels 6 mesos anteriors a l’inici de l’excedència. En el cas d’excedència per cura d’un familiar, aquesta consideració es limita al primer any.Per cura de fills
Els treballadors tenen dret a un període d’excedència de fins a tres anys per a tenir cura de cada fill (ho siguin per naturalesa o per adopció) o en cas d’acolliment tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la data de naixement o, si és el cas, de la resolució judicial o administrativa.


Per cura de familiars
També tenen dret a un període d’excedència de fins a dos anys (excepte que es fixi més durada per negociació col·lectiva), per a tenir cura d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que no pugui valer-se per si sol i no desenvolupi cap activitat retribuïda.