En cas de part, la suspensió del contracte amb reserva del lloc de treball té una durada de setze setmanes que es gaudiran de forma ininterrompuda (ampliables en el supòsit de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon).

El període de suspensió es distribueix segons la interessada sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part.

En cas de defunció de la mare (encara que aquesta no treballi), el pare (si acredita els requisits) pot fer us de la totalitat o, si és el cas, de la part que resti del període de suspensió (computat des de la data de naixement i sense que es descompti el temps que la mare hagués pogut gaudir amb anterioritat al part).

En cas de defunció del fill, el període de descans no es redueix (sempre que el naixement s’hagi produït transcorreguts 180 dies de vida fetal amb independència que neixi o no amb vida).

El subsidi especial de maternitat no contributiu en cas de part, la suspensió té una durada de 42 dies (14 dies més en cas de família nombrosa o família monoparental o part múltiple o en cas de discapacitat de la mare o el fill), que el pot gaudir la mare.Opció a favor del pare

Sens perjudici de les sis setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que el pare i la mare treballin, aquesta, en iniciar-se el període de descans per maternitat, pot optar perquè el pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part bé de forma simultània (en aquest cas, la suma dels períodes no podrà excedir de les disset setmanes o de les que corresponguin en cas de part múltiple) o successiva amb el de la mare (i podrà seguir fent-ne ús encara que en el moment de fer efectiva la incorporació al treball de la mare es trobi en situació d’incapacitat temporal).

En el cas de part, si la mare treballadora no té el període mínim de cotització requerit, el pare, pot gaudir de la totalitat del descans que correspongui, descomptant el període de sis setmanes del descans obligatori de la mare, sempre que acrediti el requisit de cotització (aquest permís és compatible amb la paternitat).

Els períodes de suspensió poden gaudir-se en règim de jornada completa o a temps parcial (previ acord entre l’empresa i els treballadors afectats).

L’acord pot celebrar-se tant a l’inici del descans corresponent com en un moment posterior i pot fer-se extensiu a tot el període de descans o a una part, havent-se d’ajustar al gaudi a temps parcial a les regulacions següents:

Aquest dret pot ser exercit tant per la mare com pel pare en qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o successiu del període de descans.

El període durant el qual es gaudeixi del permís s’amplia proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitzi.

El gaudi del permís en aquesta modalitat ha de ser ininterromput. Un cop acordat, només pot modificar-se el règim pactat a través d’un nou acord entre l’empresari i el treballador afectat, per iniciativa d’aquest i sempre que siguin causes relacionades amb la seva salut o la del menor.

Durant el període de gaudi del permís de maternitat a temps parcial, els treballadors no poden fer hores extraordinàries excepte les necessàries per a prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

No són d’aplicació a aquest supòsit les regles establertes per al contracte a temps parcial a l’article 12 de l’E.T. i les normes de desenvolupament.

El permís de maternitat a temps parcial és incompatible amb el gaudi simultani pel mateix treballador, dels permisos de lactància, reducció de jornada per guarda legal i excedència per cura de familiars.Revocabilitat de l’opció a favor del pare

L’opció exercida per la mare en iniciar-se el període de descans per maternitat a favor del pare, (per part que aquest gaudeixi de part del permís i per tant percebi una part determinada i ininterrompuda del subsidi) corresponent al descans posterior al part, pot ser revocada per la mare si sobrevenen fets que facin inviable l’aplicació d’aquesta, tals com l’absència, malaltia o accident del pare, abandonament de la família, separació o altres causes anàlogues.