En els casos de part prematur i quan el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió pot computar-se, a instàncies de la mare (o per defecte del pare), a partir de la data de l’alta hospitalària (excepte les primeres sis setmanes posteriors al part de suspensió obligatòria del contracte de la mare).

En cas d’adopció i acolliment (tant si és preadoptiu com permanent), de menors de fins a 6 anys, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes (ampliable en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon), comptades a elecció del treballador, bé a partir de la decisió administrativa o judicial de l’acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció.

La durada de la suspensió serà de setze setmanes en els supòsits d’adopció o acolliment de menors majors de sis anys quan es tracti de discapacitats o minusvàlids o que per les seves experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents.

En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares al país d’origen de l’adoptat, el període de suspensió no podrà iniciar-se fins quatre setmanes abans de la resolució per la qual es fa efectiva l’adopció.Opcions del gaudi

En cas que el pare i la mare treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que puguin gaudir-ho de forma simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats.

En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma de tots no pot excedir de les setze setmanes o les que corresponguin en cas de part múltiple. Els períodes de suspensió poden gaudir-se en règim de jornada completa o a temps parcial, previ acord entre l’empresa i els treballadors afectats.

L’acord podrà celebrar-se tant a l’inici del descans corresponent com en un moment posterior i podrà estendre's a tot el període de descans o a una part, ajustant-se al gaudi a temps parcial a les regulacions següents:


- Aquest dret pot ser exercit tant pel pare com per la mare i en qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o successiu del període de descans.
- El període durant el qual es gaudeix el permís s’amplia proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitzi.
- El gaudi del permís en aquesta modalitat ha de ser ininterromput. Un cop acordat només pot modificar-se el règim pactat mitjançant un nou acord entre l’empresari i el treballador afectat, per iniciativa d’aquest i sempre que siguin causes relacionades amb la seva salut o la del menor.
- Durant el període de gaudi del permís de maternitat, a temps parcial, els treballadors no poden realitzar hores extraordinàries, excepte les que siguin necessàries per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.No són d’aplicació a aquest supòsit les regles establertes per al contracte a temps parcial a l’article 12 de l’E.T. i les normes de desenvolupament.

El permís de maternitat a temps parcial és incompatible amb el gaudi simultani, per al mateix treballador, dels permisos de lactància, reducció de jornada per guarda legal i excedència per cura de familiars.Revocabilitat de l'opció a favor del pare

L'opció exercida per la mare en iniciar-se un període de descans per maternitat a favor del pare (amb la finalitat que aquest gaudeixi de part del permís i, en conseqüència, percebi una part determinada i ininterrompuda del subsidi), corresponent al descans posterior al part, pot ser revocada per la mare si sobrevenen fets que facin inviable la seva aplicació, tals com l’absència, malaltia o accident del pare, abandonament de família, separació i altres causes anàlogues.