En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment del treballador té el dret a la suspensió del contracte durant 4 setmanes ininterrompudes, malgrat que l’article 48 bis de l’E.T. estableixi aquesta redacció, l’entrada en vigor ha estat endarrerida i fins que es fixi, el permís està fixat en 13 dies ininterromputs (ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon) i en 20 dies ininterromputs quan es tracti de família nombrosa (ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple en dos dies més per cada fill a partir del segon). Aquesta suspensió és independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat.

En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l’altre progenitor.

En els supòsits d’adopció o acolliment, aquest dret correspon només a un dels progenitors, a elecció dels interessats, això no obstant, quan el període de descans per maternitat el gaudeixi completament un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat només podrà ser exercit per l’altre.

El treballador que exerceixi aquest dret pot fer-ho durant el període comprés des de la finalització del permís per naixement de fill, previst legalment o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial de l’acolliment, fins que finalitzi la maternitat o immediatament després de la finalització d’aquesta suspensió.

La suspensió del contracte al qual es refereix aquest article pot gaudir-se en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d’un mínim del 50%, previ acord entre l’empresari i el treballador, i segons es determini reglamentàriament.

El treballador ha de comunicar a l’empresari, amb la suficient antelació, l’exercici d’aquest dret, en els termes establerts si és el cas, als convenis col·lectius.