Afiliació dels treballadors
S’han d’afiliar tots els treballadors i treballadores la primera vegada que prestin serveis per compte aliè. Aquesta sol·licitud l’ha de realitzar el o la empresari/a en model oficial, i la inscripció implica l’alta inicial.

No obstant això, davant l’incompliment del/la empresari/a, el poden sol·licitar directament els i les treballadores, mitjançant la presentació d’una denúncia davant la Inspecció de Treball.


Alta dels treballadors
S’han de donar d’alta els i les treballadores a l’inici de cada nova prestació de serveis. És obligació del i de l'empresària que ho ha de fer prèviament a l’inici de la prestació laboral.

Igual que en el cas de l’afiliació, davant l’incompliment del/ l'empresària la pot instar el/la treballador/a, també amb la presentació d’una denúncia davant la Inspecció de Treball.


Baixa dels treballadors
S’han de donar de baixa cada vegada que cessi la prestació de serveis, també és obligació del/la empresari/a, que ho ha de fer els 6 dies següents a la finalització de la prestació.

Igual que en els dos supòsits anteriors pot ser demanada pel mateix treballador/a i de la mateixa manera que s’ha exposat anteriorment.