Cotització dels treballadors

Les cotitzacions al Règim General de la Seguretat Social, es realitzen pels treballadors i treballadores i pels empresaris/es segons l’establert per la llei en cada moment.

Les cotitzacions per les que cotitzen els i les treballadores són:

• Contingències comunes

• Contingències professionals

• Formació professional i atur


Topalls de cotització

Cada any es fixen per Llei els imports de les bases mínimes i màximes de cotització, que s’estableixen en funció dels grups de cotització que s’apliquen per a la cotització per contingències comunes.

Els grups de cotització són:

1.- Enginyers i llicenciats

2.-Enginyers tècnics, pèrits, ajudants titulats

3.- Caps d’administració i Taller

4.- Ajudants no titulats

5.- Oficials administratius

6.- Subalterns

7.- Auxiliars administratius

8.- Oficials de 1ª i 2ª

9.- Oficials de 3ª i Especialistes

10.- Peons

11.- Treballadors menors de 18 anys

La base màxima de cotització està unificada per a tots els grups professionals i coincideix amb el topall màxim de cotització establert per a totes les activitats i contingències del Règim General. Les bases mínimes de cotització estan parcialment unificades i tenen com a topall mínim la quantitat del salari mínim interprofessional (858,60 € l'any 2018). Aquest topall constitueix la base mínima per als grups 4 a l’11, mentre que els grups de l’1 al 3 mantenen uns altres mínims.