És la situació dels treballadors incapacitats temporalment per a treballar, per un Accident de Treball, Accident Comú, Malaltia Comuna o Malaltia professional, mentre rebin assistència sanitària de la Seguretat Social.

També els períodes d’observació per malaltia professional.

Suposa la suspensió del contracte però es manté l'obligació de cotitzar.


Requisits
Estar d’alta o situació assimilada a l’alta de la Seguretat Social.

Situacions assimilades a l’alta són:

• Prestacions per atur de nivell contributiu.

• Trasllats fora de l’Estat en empreses estatals.

• Conveni especial diputats, senadors.

• Períodes de reincorporació de fixos discontinus.

• Vacances anuals retribuïdes que no s’hagin gaudit abans de finalitzar el contracte de treball.

• Vaga o tancament patronal.


Quantia de la prestació
És un subsidi diari calculat en funció de la Base Reguladora i al tipus de contingència que la derivi.

a/ Incapacitat temporal derivada de Contingència Comuna
- Del dia 4 al 20 es percep el 60% de la Base Reguladora (L’abonament de la prestació corresponent al període comprés entre els dies 4 i 15 són a càrrec de l’empresari)
- Des del 21 es percep el 75% de la Base Reguladora.
- La Base Reguladora és la base de cotització per contingències comunes del mes anterior a l’inici de l’IT.

b/ Incapacitat temporal derivada de Contingència Professional.
- Es percep el 75% de la Base reguladora des de l’endemà de la baixa (el salari corresponent al dia de la baixa, s’abona íntegrament per l’empresari)
- La Base Reguladora és la base de cotització per contingències professionals del mes anterior a l’inici de la IT.


Durada de la prestació
La durada de la prestació per IT serà de 365 dies prorrogables fins a 180 més (quan es vegi que durant aquests dies el treballador pot ser donat d’alta per curació).

Es computen com a recaigudes les baixes pel mateix procés patològic sempre que entre un procés i l’altre no arribin a 180 dies.

Exhaurit el termini màxim de 365 dies l’INSS a través dels organismes competents per a avaluar, qualificar i revisar la incapacitat permanent del treballador serà l’únic competent per a reconèixer la situació de pròrroga expressa o per a decidir l’obertura d’un expedient d’incapacitat permanent o per a emetre l’alta. I serà l’únic competent per a emetre una nova baixa quan es produeixi.

Quan s’esgoti el termini màxim (365 dies, 365+180 dies) en el termini de 3 mesos es valorarà l’estat de la incapacitat a efectes de qualificar-lo.

En els casos on continuï havent-hi la necessitat de tractament mèdic per l’expectativa de recuperació o millora del treballador, es pot retardar la qualificació fins a 730 dies des de l’inici de la IT.


Gestió i documentació de la prestació

Comunicats de baixa i de confirmació
La declaració de la baixa mèdica, en els processos de la incapacitat temporal, es formulen al corresponent comunicat mèdic de baixa.

En el cas que la causa de la baixa mèdica sigui un accident de treball o una malaltia professional i el treballador presti serveis a una empresa associada, per a la gestió de la prestació per contingències, a una mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, en endavant mútua, o es tracti d’un treballador per compte propi adherit a una mútua per a la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de les mateixes contingències, els corresponents comunicats de baixa, de confirmació de la baixa o de l’alta seran expedits pels serveis mèdics de la mateixa mútua.

Els comunicats de baixa i de confirmació de baixa s’estendran en funció del període de durada que estimi el metge que els emet. A aquests efectes s’estableixen quatre grups de processos:

a) En els processos de durada estimada inferior a cinc dies naturals, el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua, emetrà el comunicat de baixa i el comunicat d’alta en el mateix acte mèdic.

No obstant el treballador podrà sol·licitar que se li faci un reconeixement mèdic el dia que s’hagi fixat com a data d’alta. El facultatiu podrà emetre el comunicat de confirmació de baixa si considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral.

b) En els processos de durada estimada entre 5 i 30 dies naturals, el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua, emet el comunicat de baixa consignant-hi la data de revisió mèdica prevista que, en cap cas, pot excedir més de set dies naturals a la data de baixa inicial. El dia de revisió s’estendrà el comunicat d’alta o en cas de romandre la incapacitat, el comunicat de confirmació de la baixa. Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius quan siguin necessaris, no es podran emetre amb una diferència de més de catorze dies naturals entre ells.

c) En els processos de durada estimada d’entre 31 i 60 dies naturals, el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua emetrà el comunicat de baixa consignant-hi la data de la revisió mèdica prevista que en cap cas excedirà en més de set dies naturals a la data de baixa inicial, expedint-se llavors el comunicat d’alta o si fos el cas, el comunicat de baixa. Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no es podran emetre amb una diferència de més de vint-i-vuit dies naturals.

d) En els processos de durada estimada de 61 o més dies naturals, el facultatiu de servei públic de salut, o de la mútua, emetrà el comunicat de baixa on es fixarà la data de la revisió mèdica prevista, que en cap cas excedirà de catorze dies naturals des de la data de baixa inicial, expedint-se llavors el comunicat d’alta o, si fos el cas, el corresponent comunicar de confirmació de baixa. Després d’aquesta primera part de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no es podran emetre amb una diferència de més de trenta cinc dies naturals entre sí.


Comunicat d’alta
En tot cas, el facultatiu del servei públic de salut o de la mútua, expedirà el comunicat d’alta quan consideri que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral.

Els comunicats mèdics d’incapacitat temporal es confeccionaran en funció d’un model que permeti la gestió informatitzada, on figurarà un codi identificatiu del centre de salut emissor.