És la situació d’un treballador que després d’haver seguit un tractament i haver estat donat d’alta, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral. Això dóna lloc a diferents graus d’incapacitat laboral: Parcial, Total, Absoluta i Gran Invalidesa.


Lesions permanents no invalidants (barems)


Són les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definit causades per accident de treball o malaltia professional, que sense arribar a ser una incapacitat permanent suposen una disminució o alteració de la integritat física del treballador, sempre i quan estiguin recollides al barem establert .

Requisits


• Estar d’alta a la Seguretat Social.

• Haver estat donat d’alta mèdica per curació.

• Que la lesió estigui recollida al barem i derivi d’Accident de Treball.


Quantia de la prestació
És una indemnització econòmica d’una sola vegada la quantitat de la qual està determinada pel barem establert a tal efecte.