És la que ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment normal per a la seva professió sense impedir-li la realització de les seves tasques fonamentals.

Requisits
Estar d’Alta o situació assimilada a l’alta, tenir cotitzats 1800 dies durant els 10 anys immediatament anteriors a l’extinció de la IT que dóna lloc a la incapacitat (es computen els 18 mesos d’IT encara que no s’hagin esgotat).

En cas de tenir menys de 21 anys el dia de la baixa, el número de dies resultant de sumar la meitat del temps transcorregut des del 16 anys fins a l’inici de la IT i el termini màxim de durada de la IT (545 dies) (encara que no s’hagin esgotat).

No s’exigeix aquest requisit si deriva de contingència professional, o d’accident no laboral.

Situacions assimilades a l’alta:


1. Excedència forçosa del treballador/a.
2. Trasllat fora de l’Estat en empreses estatals.
3. Conveni especial.
4. Atur total i subsidiat.
5. Atur involuntari subsegüent a l’esgotament de la prestació o per no tenir dret a les prestacions.
6. Treball en un lloc anterior amb risc de malaltia professional.
7. Període d’inactivitat dels fixos de temporada.
8. Jubilació anticipada.
9. Excedència per cura d’un familiar.
10. Pròrroga d’IT.
11. IT, Maternitat, Paternitat que subsisteix després d’extingit el contracte.
12. Vacances anuals retribuïdes que no hagin estat gaudides amb anterioritat a la finalització del contracte de treball.
13. Vaga o tancament patronal.

Quantia
La quantia d’aquesta prestació és d’un pagament a tant alçat per import de 24 mensualitats de la Base Reguladora que serveixi per a abonar l’IT de la que deriva la incapacitat.