Vist el text del Conveni col·lectiu de treball per a l'empresa Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM, SA) subscrit, en data 28 de setembre de 2015 i 27 de maig de 2016, per la part empresarial pels representants de l'empresa i per la part social pels representants dels treballadors, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 86/2016, de 13 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció del conveni esmentat al Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Barcelona, 25 de juliol de 2016

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció del text original signat por les parts

 

VI Conveni col·lectiu de treball de l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques SA, anys 2015- 2017

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Secció 1

Àmbits

 

Article 1

Àmbit d'aplicació

El present Conveni col·lectiu serà d'aplicació a l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A. (en endavant SEM, S.A.) i els seus treballadors/ores.

 

Article 2

Àmbit funcional i personal

Els presents acords seran d'aplicació al personal amb vinculació laboral amb SEM, S.A. i les seves estipulacions afectaran a tot el personal, sigui quina sigui la seva modalitat contractual.

Queden expressament exclosos:

a. El personal d'Alta Direcció que es regirà d'acord amb allò que estableixen els seus propis contractes i també el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost.

b. El personal amb funcions directives que es regirà per l'establert en els seus propis contractes. Aquest personal ocupa les places que la Relació de Lloc de Treball (RLT) defineix com places de funcions directives. 

Si estan incloses en el conveni col·lectiu totes les persones que ocupen els llocs de treball que s'indiquen a l'article 34 del conveni. 

 

Secció 2

Vigència, duració, denúncia, pròrroga, Comissió negociadora

 

Article 3

Vigència

El present Conveni entrarà en vigor l'endemà mateix de la data en què sigui signat, excepte en aquells casos què expressament s'indiqui una altra data d'efectes al mateix conveni. 

 

Article 4

Durada

Els efectes d'aquest Conveni s'extingiran el 31 de desembre de 2017.

 

Article 5

Denúncia

La denúncia per a la revisió del Conveni s'efectuarà per escrit abans dels dos mesos a la data del seu venciment inicial o a la de qualsevol de les seves pròrrogues.

La denúncia es podrà efectuar a través de l'empresa o per acord de la majoria dels òrgans legals de representació dels treballadors de l'empresa i s'haurà de comunicar a les altres representacions i a l'autoritat laboral.

Un cop denunciat el conveni mantindrà la ultraactivat fins que s'assoleixi un nou acord. 

 

Article 6

Pròrroga

El Conveni quedarà automàticament prorrogat en finalitzar la seva vigència i/o qualsevol de les seves pròrrogues, en els seus propis termes, pel període d'un any, si cap de les representacions no procedeix a la seva denúncia de conformitat amb allò que estableix l'article 5. En cas de pròrroga s'aplicaran automàticament els increments establerts a la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel personal de les empreses públiques. 

 

Article 7

Comissió negociadora

La Comissió negociadora del nou Conveni col·lectiu es constituirà formalment en el termini màxim d'un mes a partir de la data en la qual el Conveni sigui denunciat en la forma prevista. Actuaran en qualitat de president i secretari d'aquesta les persones que els membres de la comissió, per majoria de cadascuna de les representacions, acordin. Poden ser persones alienes a l'empresa, si així s'acorda.

 

Secció 3

Prelació de normes, absorció i compensació, vinculació a la totalitat, garantia ad personam

 

Article 8

Prelació de normes

Les normes que conté el present Conveni regularan amb caràcter preferent les relacions entre l'empresa SEMSA i els seus treballadors.

En allò que no és previst, hom s'ajustarà a allò que disposa l'Estatut dels treballadors i altres disposicions d'aplicació.

 

Article 9

Absorció i compensació

El conjunt de pactes que conté el present Conveni col·lectiu substitueix, íntegrament, les condicions, tant econòmiques com de treball, existents en la seva entrada en vigor en l'empresa per la qual cosa, aquestes i qualsevulla altres queden compreses i compensades amb la nova regulació convinguda, i això independentment del seu origen, caràcter, naturalesa, denominació i quantia, excepte aquells pactes i acords a que es fa referència a la Disposició final segona. 


Quant a les disposicions futures que es puguin promulgar durant la vigència del Conveni, només tindran eficàcia pràctica quan, considerades en el seu conjunt i còmput anual, superin les condicions del present Conveni, considerades així en el seu conjunt i en còmput anual.

 

Article 10

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i, a efectes de la seva aplicació pràctica, seran considerades globalment.

 

Article 11

Garantia ad personam

Amb caràcter estrictament personal es respectaran les situacions personals que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en el present Conveni, també considerades en el seu conjunt i còmput anual.

 

Secció 4

Comissió paritària

 

Article 12

Comissió paritària

1. Com a òrgan per a la interpretació, seguiment, control, definició i vigilància del Conveni Col·lectiu, es crea una comissió paritària. A la Comissió paritària es poden sotmetre els conflictes col·lectius que suposin la interpretació de les normes del present conveni.


2. La Comissió estarà integrada per un membre de cadascun dels sindicats signants del conveni i igual numero de representants de l'empresa. Podran actuar en qualitat d'assessors, amb veu però sense vot, les persones que les parts designin.


3. La Comissió serà presidida per un/a president/a i tindrà un/a secretari/a, designats per les parts de entre els seus integrants .


4. La Comissió paritària es reunirà amb caràcter ordinari cada trimestre i, extraordinàriament, sempre que ho sol·liciti l'empresa o qualsevulla de les organitzacions sindicals en ella representades. La sol·licitud es formularà per escrit i dirigida al president, en la qual s'indicarà amb claredat i precisió el tema que es sotmeti a consideració de la Comissió. La Comissió es reunirà en un termini de deu dies.


5. Del que s'hagi tractat a les reunions de la Comissió paritària es redactarà una acta que signaran tots els assistents. Els acords es prendran per majoria simple de vot, dins de cadascuna de les representacions. Per poder adoptar acords, hauran d'assistir a la reunió de la Comissió un mínim de la meitat més un per cada representació.


6. El domicili de la Comissió paritària, a efectes de comunicacions, serà al carrer Pablo Iglesias, 101-115 de l'Hospitalet de Llobregat (08908), tot i que es reunirà on el president designi. En aquest domicili existirà un registre per poder deixar els escrits.


7. En la primera reunió de la Comissió paritària les parts designaran les persones que l'integraran durant la vigència del conveni i nomenaran al president i al secretari.


8. Del que s'hagi tractat a les reunions de la Comissió paritària es redactarà una acta que signaran una persona designada per organització. Els acords es prendran per majoria simple de vot, dins de cadascuna de les representacions. Per poder adoptar acords, hauran d'assistir a la reunió de la Comissió un mínim del 50% de cadascuna de les dos parts, social i empresarial i addicionalment ha d'estar present el 50% de cadascuna de les organitzacions representades.


En cas de discrepància en el sí de la comissió paritària les parts pacten expressament la submissió als procediments de conciliació i mediació del Tribunal laboral de Catalunya.


9. S'estableix que les qüestions pròpies de la seva competència que es planteja a la Comissió paritària hauran de presentar-se de forma escrita, i al seu contingut serà el necessari per que pugui examinar i analitzar el problema amb coneixement de causa, hauran de tenir com a contingut mínim obligatori: 


a) Expressió succinta i concreta de l'assumpte.

b) Raons i fonaments que pensi que li assisteixen al proponent.

c) Proposta o petició concreta que se formulés a la comissió.


A l'escrit de consulta se acompanyarà dels documents necessaris per la millor comprensió i resolució del problema.

La Comissió podrà recavar, per via d'ampliació, informació o documentació estimi pertinent per una millor o mes completa informació del assumpte, a l'efecte es donarà un termini al proponent que no podrà excedir de 5 dies hàbils.

La Comissió paritària, un cop rebut l'escrit de consulta o, en el seu cas, completada la informació pertinent, disposarà d'un termini no superior a 20 dies hàbils per, en cas d'acord, resoldrà la qüestió suscitada emetent la corresponent resolució.

 

 

Capítol 2

Condicions de treball

 

Secció 1

Classificació professional

 

Article 13

Classificació professional

Els treballadors afectats pel present Conveni s'integraran en un dels grups professionals que assenyalem a continuació:


Grup A: 

Metge assistencial 1

Titulat superior sanitari

Titulat superior no sanitari

Grup B: 


Infermer assistencial 1

Titulat mig sanitari

Titulat mig no sanitari.

Grup C


Tècnic administratiu 

Tècnic d'Ofici

Tècnic auxiliar de coordinació.

Tècnic de transport sanitari 1 A 

Grup D


Tècnic de transport sanitari 1

Auxiliar administratiu i d'ofici

Sense perjudici de l'establert a les disposicions addicionals primera i segona.

 

Article 14

Definició dels grups


Grup A

1. Metge assistencial 1: són els graduats superiors, que proveïts de llur titulació corresponent de llicenciat en medicina i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió són empleats per SEMSA i presten el servei amb rigorós compliment de les obligacions deontològiques determinades per la pròpia professió conforme a la LOPS i els criteris de normo-praxis i els usos generals de la professió.


Contingut funcional: aquests llocs de treball tenen funcions de tipus assistencial i desenvolupen amb responsabilitat i iniciativa i amb un alt nivell de capacitació i experiència les activitats encomanades al lloc de treball contractat per desenvolupar les tasques pròpies de l'atenció d'emergències extrahospitàlaries i/o central de coordinació.


2. Titulat superior sanitari: són els graduats superiors que, proveïts de llur titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió són empleats per SEMSA per exercir-la. Desenvolupen, amb responsabilitat i iniciativa i amb un alt nivell de capacitació i experiència les activitats encomanades al lloc de treball contractat.


Contingut funcional: aquests llocs de treball no son assistencials i presten el servei amb rigorós compliment de les obligacions deontològiques determinades per la pròpia professió conforme els criteris de normo-praxis i els usos generals d'aquesta.


3. Titulat superior no sanitari: són els graduats superiors que, proveïts de llur titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió són empleats per SEMSA per exercir-la. Desenvolupen, amb responsabilitat i iniciativa i amb un alt nivell de capacitació i experiència les activitats encomanades al lloc de treball contractat.


Contingut funcional: aquests llocs de treball no son assistencials i presten el servei amb rigorós compliment de les obligacions deontològiques determinades per la pròpia professió conforme els criteris de normo-praxis i els usos generals d'aquesta.


Grup B

1. Infermer assistencial 1: són els graduats mitjos que proveïts de llur titulació corresponent de Diplomat Universitari d'Infermeria o Grau Universitari d'Infermeria i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió presten el servei amb rigorós compliment de les obligacions deontològiques determinades per la pròpia professió conforme a la LOPS i els criteris de normo-praxis i els usos generals de la professió.


Contingut funcional: aquests llocs de treball tenen funcions de tipus assistencial i desenvolupen amb responsabilitat i iniciativa i amb un alt nivell de capacitació i experiència les activitats encomanades al lloc de treball contractat per desenvolupar les tasques pròpies de l'atenció d'emergències extrahospitalàries i/o central de coordinació. 


2. Titulat mitjà sanitari: són els graduats mitjos que proveïts de llur titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió desenvolupen amb responsabilitat i iniciativa i amb un alt nivell de capacitació i experiència les activitats encomanades al lloc de treball per al qual són contractats.


Contingut funcional: aquests llocs de treball tenen funcions de tipus no assistencial i presten el servei amb rigorós compliment de les obligacions deontològiques determinades per la pròpia professió conforme els criteris de normo-praxis i els usos generals d'aquesta.


3. Titulat mitjà no sanitari: són els graduats mitjos que proveïts de llur titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió desenvolupen amb responsabilitat i iniciativa i amb un alt nivell de capacitació i experiència les activitats encomanades al lloc de treball per al qual són contractats.


Contingut funcional: aquests llocs de treball tenen funcions de tipus no assistencial i presten el servei amb rigorós compliment de les obligacions deontològiques determinades per la pròpia professió conforme els criteris de normo-praxis i els usos generals d'aquesta.


Grup C

1. Tècnic administratiu: requereixen titulació acadèmica de batxiller (LOGSE o BUP), Tècnic Superior (Cicles formatius de Grau Superior branca Administrativa o informàtica), Tècnic especialista (FP II branca administrativa o informàtica)  o equivalent o bé capacitació provada en relació amb el lloc de treball, llevat dels casos en què per disposició legal o d'acord amb la relació de llocs de treball es requereixi titulació d'un àmbit específic. 


Contingut funcional: aquests llocs de treball gestionen processos i procediments administratius amb responsabilitat sobre la seva execució. També poden coordinar des del vessant administratiu les activitats d'àmbits o unitats funcionals concretes. Així mateix, poden desenvolupar activitats estandarditzades de tractament de dades necessàries per a l'execució de projectes més amplis.


El contingut funcional dels llocs de treball englobats en aquest grup professional, és merament enunciatiu, i inclou totes les tasques de tipus similar a les indicades. El personal englobat en aquest grup ha d'efectuar i/o col·laborar en la realització de tasques d'administració. Actua sota control i supervisió directa del titulat mig, superior i/o comandament del qual depèn. 


2. Tècnic d'ofici: requereixen titulació acadèmica de batxiller (LOGSE o BUP), Tècnic en   Emergències Sanitàries (TES), Tècnic Superior (Cicles formatius d'oficis), Tècnic especialista (FP II d'un ofici)  o equivalent o bé capacitació provada en relació amb el lloc de treball, llevat dels casos en què per disposició legal o d'acord amb la relació de llocs de treball es requereixi titulació d'un àmbit específic. En el cas dels Tècnics de Magatzem serà obligatòria la titulació de Tècnic en   Emergències Sanitàries.


Contingut funcional: aquests llocs de treball gestionen activitats vinculades a un o diversos oficis amb responsabilitat sobre la seva execució. També poden coordinar des del vessant d'un o varis oficis les activitats d'àmbits o unitats funcionals concretes. Així mateix, poden actuar sobre àmbits de suport logístic i manteniment d'instal·lacions per als quals es requereix una qualificació professional especial. 


El contingut funcional dels llocs de treball englobats en aquest grup professional, és merament enunciatiu, i inclou totes les tasques de tipus similar a les indicades. El personal englobat en aquest grup ha d'efectuar i/o col·laborar en la realització de tècniques d'oficis diversos, de serveis generals, etc.. Actua sota control i supervisió directa del titulat mig, superior i/o comandament del qual depèn.


3. Tècnic auxiliar de coordinació: requereixen titulació acadèmica de Tècnic en  emergències sanitàries (TES). 

Contingut funcional: aquests llocs de treball atenen des de la central de coordinació l'activació i seguiment de les unitats mòbils durant els períodes d'operació. Tenen cura de la correcta assignació dels recursos segons característiques funcionals i ubicació geogràfica, i del registre de dades per a la gestió. 


El contingut funcional dels respectius llocs de treball englobats en aquesta categoria és merament enunciatiu, i inclou totes les tasques de tipus similar a les indicades. Actua sota control i supervisió directa del titulat mig, superior i/o comandament del qual depèn. 


4. Tècnic de transport sanitari 1 A: A aquesta categoria s'hi adscriuran treballadors que a títol ad personam hagin assolit la reclassificació professional des de la categoria TTS 1, en les condicions establertes en la Disposició addicional 2 del IV Conveni col·lectiu de SEM,S.A i el Pacte de 28 de novembre de 2006. Requereixen titulació acadèmica de Tècnic en emergències sanitàries (TES). 


Contingut funcional: a més a més de les tasques de conducció realitzarà les tasques auxiliars i complementaries relacionades amb el vehicle i de col·laboració amb les tasques delegades pels professionals sanitaris en la assistència al malalt i/o accidentat necessàries per a la correcta prestació del servei de suport vital avançat i la recollida de dades en la forma establerta per l'empresa excepte en els casos de força major.


Grup D

1. Tècnic de transport sanitari 1: és el treballador/ora amb possessió de la titulació i/o certificació emesa per la Generalitat de Catalunya, que és contractat per conduir els vehicles d'assistència sanitària de suport vital avançat i/o vehicles medicalitzats, disposant del corresponent permís de conduir. Requereixen titulació acadèmica de Tècnic en  emergències sanitàries (TES). 


Contingut funcional: a més a més de les tasques de conducció realitzarà les tasques auxiliars i complementaries relacionades amb el vehicle i de col·laboració amb les tasques delegades pels professionals sanitaris en la assistència al malalt i/o accidentat necessàries per a la correcta prestació del servei de suport vital avançat.


2. Auxiliar administratiu i d'oficis: requereixen titulació acadèmica a nivell de graduat en educació secundària (ESO), de tècnic (cicles formatius de grau mig), de graduat escolar (EGB), de tècnic auxiliar (FP de primer grau), o equivalent, o bé capacitació provada en relació amb el lloc de treball.


Contingut funcional: aquests llocs de treball són els destinats a l'execució de funcions administratives bàsiques, o de manteniment d'instal·lacions i suport logístic, o d'oficis, que es realitzen sota instruccions específiques i precises o en virtut de l'aplicació de procediments perfectament reglats.


Sense perjudici de l'establert a les disposicions addicionals primera i segona.

 

Secció 2

Contractació i cessament

 

Article 15

Contractació i borsa de treball


A) Contractació


1. L'ingrés al treball es podrà realitzar de conformitat amb qualsevol de les modalitats de contractació que regula l'Estatut dels treballadors o de les disposicions que el complementen. El contracte de treball es podrà concertar per temps indefinit o per una durada determinada. SEMSA orientarà la seva política de contractació a limitar al mínim el nombre de contractes temporals, exclosos els de substitució de treballadors amb reserva del lloc de treball.


2. Els llocs de treball que constitueixin l'activitat regular, normal i permanent de l'Empresa, que figuraran en la RLT, hauran d'ésser coberts per personal laboral fix, a jornada completa o parcial i amb aquesta finalitat aquests llocs de treball es cobriran mitjançant una oferta pública que es convocarà anualment.


3. Es podran celebrar contractes de durada determinada d'acord amb els supòsits establerts a l'article 15 de l'Estatut dels treballadors o d'acord amb la legislació vigent.


4.Quan les circumstàncies o necessitats ho requereixin es podran celebrar contractes a temps parcial, d'acord amb les disposicions legals vigents i en compliment d'allò establert en aquest Conveni. En els supòsits de reducció de jornada previstos en el conveni es poden fer contractes a temps parcial per cobrir la part de la jornada no treballada. El nombre d'hores complementaries podrà ampliar-se fins a un màxim del 60% de les hores ordinàries contractades sense que, conjuntament, superin la jornada ordinària màxima del conveni.


5. Ampliació de jornada dels treballadors amb jornada inferior a la completa. L'empresa, per cobrir les vacances, lliure disposició, reducció horària d'estiu, festius recuperables i dies de compensació, baixes, permisos sense sou, reducció de jornada i excedències, oferirà de forma sistemàtica i preferencial als treballadors amb jornada anual inferior a la màxima l'ampliació temporal de la seva jornada laboral fins la màxima possible, sempre que es garanteixi la cobertura de la jornada a temps parcial i a l'hora es garanteixi l'operativitat del servei. En aquest cas el treballador rebrà les retribucions corresponents a la nova jornada, sense considerar-les com hores extraordinàries. 


L'empresa informarà als legals representants de cada centre de treball, d'aquestes ampliacions de jornada.


6. Tots els contractes, sigui quina sigui la seva modalitat, es formalitzaran per escrit i quedaran subjectes a aquest Conveni col·lectiu, excepte aquells que afectin al personal inclòs en el segon paràgraf de l'article 2 d'aquest Conveni.


7. Per complir els principis d'integració en el treball establerts per la Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i amb la finalitat que el 2% de la plantilla de SEMSA sigui cobert per persones amb disminució, es garanteix un percentatge de reserva de places del 5% per als disminuïts. La Comissió paritària d'aquest Conveni vetllarà per l'estricte compliment de l'esmentada reserva.


B) Borsa de treball


1. Per tal de facilitar aquelles cobertures temporals que siguin necessàries per garantir l'operativitat del servei, l'empresa es dotarà d'una borsa de treball. S'adjunta com a document annex número 1.

 

Article 16

Període de prova


1. Tot el personal de nou ingrés quedarà sotmès, excepte en cas de pacte en contrari, a un període de prova de la següent durada:


Personal grups A, B, C: 4 mesos

Personal resta grups: 2 mesos


2. Durant aquest termini, el treballador té els mateixos drets i obligacions que els treballadors fixos en plantilla d'idèntic grup professional, així mateix durant aquest període qualsevol de les parts pot rescindir la relació de treball sense necessitat de preavís. Quan SEMSA estimi que el treballador no ha superat el període de prova, ha d'informar de la seva decisió als representants dels treballadors.


3. El previst en el paràgraf anterior no afectarà a aquells treballadors/ores que es reincorporin al seu lloc de treball desprès d'haver gaudit d'una excedència.


4. La situació de maternitat que afecti al treballador durant el període de prova interromprà el seu còmput, així com els supòsits d'Incapacitat Temporal derivats d'accident de treball, malaltia professional i intervenció quirúrgica urgent. 

 

Article 17

Preavís de cessament


1. El treballador que vulgui cessar voluntàriament haurà de comunicar-ho per escrit a la Direcció de l'empresa amb l'antelació mínima següent:


Personal Grups A, B, C: 1 mes

Personal resta Grups: 15 dies


2. L'Empresa, per la seva banda, preavisarà l'extinció de tots aquells contractes de treball temporals de durada superior a 12 mesos, amb una antelació de 15 dies.


3. La inobservança dels esmentats preavisos determinarà, pel treballador, la pèrdua o descompte, en la seva liquidació final de parts proporcionals, dels dies que s'hagi deixat de preavisar, i per l'Empresa, l'obligació d'abonar els dies en què s'hagi deixat de preavisar.

 

Secció 3

Trasllat, selecció i promoció del personal

 

Article 18

Proveïment de llocs de treball


1. Principis generals

La selecció del personal de SEMSA s'efectuarà de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat com a garantia del contingut de l'article 103 de la Constitució i respectant les normes legals que en cada moment siguin vigents respecte a la contractació de persones no nacionals siguin comunitàries o extracomunitàries. 


2. Objecte

La selecció del personal s'adreçarà a l'assoliment de la idoneïtat i adequació de la persona al lloc de treball, i es valorarà la competència tècnica, els coneixements i les aptituds necessàries per desenvolupar el lloc de treball corresponent.


3. Fases i seqüència dels processos de selecció per a la cobertura de llocs de treball en règim de contractació indefinida.


a) Provisió interna: trasllat intern.

b) Provisió interna: promoció interna.

c) Provisió externa. 


La convocatòria pública serà com a mínim anual.

Queden exclosos dels processos del sistema general de selecció i promoció del personal totes les funcions de comandament i/o responsabilitat, que seran de lliure assignació de la Direcció.  


Les persones que accedeixin a una plaça de relació laboral indefinida hauran d'ocupar-la efectivament en un termini no superior al mes a partir de la comunicació d'incorporació que rebi de l'empresa. No podran participar en un nou concurs de trasllat i/o promoció fins haver transcorregut un mínim d'un any en la plaça anterior.


4. Òrgans tècnics de selecció


Correspon a l'empresa la direcció, coordinació i organització dels processos selectius. Juntament amb els òrgans de selecció, participarà en les fases a) i b) del procés selectiu, amb veu però sense vot, una persona designada per la representació dels treballadors. L'Òrgan tècnic de selecció podrà disposar els sistemes d'acreditació i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de mèrits, i pot convocar els aspirants per precisar o ampliar aspectes concrets en relació amb els mèrits al·legats.

 

Article 19

Provisió interna: trasllats


1. Quan es produeixi una vacant a l'empresa (s'entén per vacant tant les places de nova creació com aquelles que queden sense titular de forma indefinida i les ocupades per personal temporal), aquesta es proveirà en primer lloc per concurs de trasllat entre la plantilla indefinida de l'empresa mitjançant un procés de selecció. L'empresa realitzarà la difusió mitjançant Intranet. Es convocarà dos concursos de trasllats (un per semestre) com a mínim i sempre que hi haguí una vacant.


2. El sistema de provisió de la vacant es farà en un concurs amb dues fases. 


2.1 En la primera fase podran participar únicament les persones que realitzin la mateixa activitat (annex 3) de la plaça objecte del concurs, tant si són del mateix centre de treball com si no. La participació s'haurà de sol·licitar per escrit i en el cas que a un mateix lloc de treball concorregués més d'un candidat, el criteri d'assignació seguirà el següent ordre:


En primer lloc s'assignarà la plaça vacant entre els candidats sol·licitants per ordre d'antiguitat a l'empresa (el més antic primer). La plaça de resultes es tornarà a ofertar entre els candidats restants  fins que tots els candidats presents hagin pogut triar. La plaça final serà necessàriament de la mateixa activitat i serà la que sortirà a la segona fase del concurs.


Personal procedent d'una excedència:


El personal procedent d'una excedència, que s'hagin inscrit al concurs, optaran a les places resultants, per ordre d'antiguitat, i abans d'ofertar-les al aspirants que opten des d'una diferent activitat. 


2.2 La 2a Fase: es realitzarà una vegada estigui resolta la primera, i podran participar-hi les persones que, amb els requisits de categoria, realitzin una activitat distinta a la de la plaça objecte del concurs. En el cas que sigui una activitat que no desenvolupi regularment es tindrà en compte, als efectes d'assignació del lloc, les condicions d'idoneïtat i especialització tècnica, és a dir, el perfil professional amb caràcter prioritari. 


L'òrgan tècnic de selecció serà qui tindrà la responsabilitat de dissenyar i administrar les proves teòriques i/o pràctiques que consideri adients, així com els barems i altres criteris, per a la valoració d'idoneïtat i especialització tècnica. Podrà designar experts interns i/o externs que actuaran sota la supervisió i a demanda de l'òrgan. 

En cas d'igualtat de condicions entre els candidats en aquesta fase, els responsables de la selecció tindran en compte l'antiguitat a l'empresa.


L'oferta de places de resultes que sortirà en aquesta segona fase es cobrirà en una reunió convocada a l'efecte. En aquesta única reunió els assistents podran, per ordre de puntuació, triar les successives places de resultes que quedin vacants. La no assistència a l'acte d'adjudicació implica la pèrdua del dret a obtenir una plaça de resultes. Per l'assistència a l'acte, que serà delegable, no s'atorgarà cap permís a càrrec de l'empresa. La nova plaça generada després del procés d'adjudicació (segona resulta) sortirà directament a promoció interna. 


3. En els òrgans tècnics responsables de la selecció hi participarà una persona designada per la representació dels treballadors amb veu però sense vot.


4. Queden exclosos del sistema de cobertura interna els llocs de responsabilitat i funcions directives. 

 

Article 20

Provisió interna: promoció interna


1. Després d'un procés de cobertura interna i abans de la cobertura externa es donarà preferència a la promoció interna de tots aquells treballadors/es que, havent assolit una titulació diferent a la categoria professional del lloc de treball que està ocupant, poden accedir a un altre lloc de treball que requereixi la titulació assolida amb les mateixes circumstàncies que en la cobertura interna: les condicions d'idoneïtat i especialització tècnica, és a dir, el perfil professional, amb caràcter prioritari. 


2. En cas d'igualtat de condicions entre els candidats, els responsables de la selecció tindran en compte les següents circumstàncies, i per aquest ordre: antiguitat a l'empresa i antiguitat a l'activitat. 


3. En els òrgans tècnics responsables de la promoció hi participarà una persona designada per la representació dels treballadors/es, de la mateixa categoria que el lloc a cobrir, amb veu però sense vot.


4. La plaça que es deixi vacant per la persona que ha obtingut la plaça en el procés de promoció interna (plaça de promoció) sortirà primerament a la fase de concurs de trasllat i després a la fase de concurs d'accés extern sense tornar a repetir la fase de cobertura i/o promoció interna.

 

Article 21

Provisió externa


1. Sistema de selecció


Els llocs de treball de la plantilla de SEMSA es proveiran, mitjançant convocatòria pública, per concurs oposició i/o concurs mèrits a través d'un sistema de selecció que constarà de les següents fases, amb caràcter general:


a. Proves tècniques (teòriques i/o pràctiques), únicament si s'opta per la via del concurs oposició.

b. Concurs de mèrits. 

c. Entrevista professional

d. Proves psicotècniques.


En la confecció del temari de les proves tècniques, el Comitè intercentres podrà presentar propostes i al·legacions i participarà mitjançant un procediment que garanteixi el rigor i la confidencialitat del mateix.

El barem del concurs es confeccionarà per cada convocatòria per una Comissió mixta paritària Empresa-Comitè intercentres amb vot de qualitat de l'empresa.


L'entrevista no serà eliminatòria i es valorarà fins a 10 punts sobre 100. 

 

Article 22

Jornada i drets ad personam vinculats a la jornada.


22.1 Jornada ordinaria torn de dia


22.1.1 La jornades de treball ordinari d'aquesta empresa, que s'aplica a tots els treballadors del torn de dia que no estiguin dintre d'algun dels col·lectius o grups amb jornades ad personam o en bases de 24 hores, és de 1.624 hores/any de treball efectiu .


22.1.2 En atenció al caràcter especial de l'activitat d'atenció a la urgència i l'emergència extrahospitalària, l'empresa podrà sol·licitar del personal assistencial la realització de una jornada complementària d'atenció continuada. 

L'empresa determinarà els llocs i els períodes on serà possible la realització d'aquesta jornada d'atenció continuada.

La decisió de realització d'aquesta jornada d'atenció continuada serà sempre voluntària, es farà per períodes semestrals i donarà dret a la percepció d'un complement per hora d'acord amb els imports que figuren en l'Annex 4. 

Aquestes hores de jornada complementària d'atenció continuada queden excloses de la jornada màxima legal ordinària i exceptuades del règim d'hores extraordinàries. 


S'entén per hora d'atenció continuada quan el professional sanitari es cridat i fa presència efectiva a l'empresa. En cap cas les prolongacions de jornada (que si són hores extraordinàries) tindran la consideració de jornada d'atenció continuada.


La suma de la jornada ordinària, o de la jornada ad personam en el seu cas, més la jornada complementària d'atenció continuada no sobrepassarà les 2.174 hores que està dintre dels límits a que fa referència la Directiva 2003/88/CE referida al sector sanitari.


22.1.3 La resta de personal de l'empresa podrà realitzar voluntàriament una borsa d'hores d'atenció continuada, que no tindran en cap cas la consideració d'hora extraordinària, de forma que, juntament a la jornada ordinària no superi les 1826 hores anuals de jornada efectiva. L'acolliment a aquest sistema serà semestral i donarà dret a les percepcions a que fa referència l'Annex 4.


L'empresa determinarà els llocs i els períodes on serà possible la realització de aquesta jornada d'atenció continuada que, en cap cas, podran ser hores de prolongació de jornada (que si són hores extraordinàries).


22.1.4 La realització efectiva de les hores de formació a que es fa referència en l'article 54 d'aquest conveni, tindran la consideració de temps de treball efectiu per al còmput anual de la jornada. 


22.1.5 Als efecte de compensar l'excés de jornada que es pugui produir per necessitats del servei i el temps estipulat per l'empresa per canvis de torn per al personal assistencial que presti els seus serveis a jornada completa i en un règim de jornades continuades de 12 hores, s'estableixen 5 dies de lliure disposició que tindran la consideració de temps de treball efectiu, amb les excepcions, en quant al seu gaudiment, a que s'al·ludirà. 


22.1.6 Amb l'objecte de fer possible l'ajustament de la jornada anual d'aquest article 22.1. als torns establerts a l'empresa es facilitarà, per aquells que tenen dret a ells, el gaudiment dels dies de lliure disposició en l'any en curs i com a màxim fins al 31 de gener de l'any entrant. Una vegada passat aquest termini sense que el treballador/ora, que ho ha demanat al menys dues vegades abans del 31 de desembre, hagi pogut gaudir aquests dies, tindrà dret a percebre aquest excés de jornada com hora extraordinària amb compensació en temps de descans o econòmicament.


22.1.7 A l'objecte del gaudiment dels dies de lliure disposició a què s'ha fet referència en aquest article 22.1. 5. per al personal en torns de 12 hores, el personal que tingui dret al seu gaudiment haurà d'ajustar la seva petició a les possibilitats de cobertura del servei de forma que es respectin els temps de descans legalment indisponibles de l'equip que es relleva per cobrir la plaça. La falta de garantia de cobertura del servei es l'única causa que faculta a l'empresa per denegar el dia de lliure disposició instat amb una antelació de 72 hores.


22.2 Jornada ordinaria torn de nit


22.2.1 La jornades de treball ordinari d'aquesta empresa, que s'aplica a tots els treballadors del torn de nit que no estiguin dintre d'algun dels col·lectius o grups amb jornades ad personam o en bases de 24 hores és de 1.445 hores/any de treball efectiu per als treballadors de nit. Aquesta jornada s'aplica a aquells treballadors que realitzin més del 50% de la seva jornada en l'interval legal de treball nocturn (22:00 a 06:00 hores) en torns que no siguin els de 24 hores en les Bases a què s'al·ludeix en el l'article 22.3.


22.2.2 En atenció al caràcter especial de l'activitat d'atenció a la urgència i l'emergència extrahospitalària, l'empresa podrà sol·licitar del personal assistencial la realització de una jornada complementària d'atenció continuada. 

L'empresa determinarà els llocs i els períodes on serà possible la realització d'aquesta jornada d'atenció continuada.

La decisió de realització d'aquesta jornada d'atenció continuada serà sempre voluntària, es farà per períodes semestrals i donarà dret a la percepció d'un complement per hora d'acord amb els imports que figuren en l'Annex 4. 

Aquestes hores de jornada complementària d'atenció continuada queden excloses de la jornada màxima legal ordinària i exceptuades del règim d'hores extraordinàries. 


S'entén per hora d'atenció continuada quan el professional sanitari es cridat i fa presència efectiva a l'empresa. En cap cas les prolongacions de jornada (que si són hores extraordinàries) tindran la consideració de jornada d'atenció continuada.


La suma de la jornada ordinària, o de la jornada ad personam en el seu cas, més la guàrdia (jornada d'atenció continuada) no podran sobrepassar les 1.934 hores que està dintre dels límits a que fa referència la Directiva 2003/88/CE referida al sector sanitari.


22.2.3 La resta de personal de l'empresa podrà realitzar voluntàriament una borsa d'hores d'atenció continuada, que no tindran en cap cas la consideració d'hora extraordinària, de forma que, juntament a la jornada ordinària no superi les 1826 hores anuals de jornada efectiva. L'acolliment a aquest sistema serà semestral i donarà dret a les percepcions, en cas de la jornada d'atenció continuada, a que fa referència l'Annex 4.


L'empresa determinarà els llocs i els períodes on serà possible la realització de aquesta jornada d'atenció continuada que, en cap cas, podran ser hores de prolongació de jornada (que si són hores extraordinàries).


22.2.4 La realització efectiva de les hores de formació a que es fa referència en l'article 54 d'aquest conveni, tindran la consideració de temps de treball efectiu per al còmput anual de la jornada. 


22.2.5 Als efectes de compensar l'excés de jornada que es pugui produir per necessitats del servei i el temps estipulat per l'empresa per canvis de torn per al personal assistencial que presti els seus serveis a jornada completa i en un règim de jornades continuades de 12 hores, s'estableixen 5 dies de lliure disposició que tindran la consideració de temps de treball efectiu, amb les excepcions, en quant al seu gaudiment, a què s'al·ludirà. 


22.2.6 Amb l'objecte de fer possible l'ajustament de la jornada anual d'aquest article 22.1. als torns establerts a l'empresa es facilitarà, per aquells que tenen dret a ells, el gaudiment del dies de lliure disposició en l'any en curs i com a màxim fins al 31 de gener de l'any entrant. Una vegada passat aquest termini sense que el treballador/a, que ho ha demanat al menys dues vegades abans del 31 de desembre, hagi pogut gaudir aquests dies, tindrà dret a percebre aquest excés de jornada com hora extraordinària amb compensació en temps de descans o econòmicament.


22.2.7 A l'objecte del gaudiment dels dies de lliure disposició a què s'ha fet referència en aquest article 22.1. 5. per al personal en torns de 12 hores, el personal que tingui dret al seu gaudiment haurà d'ajustar la seva petició a les possibilitats de cobertura del servei de forma que es respectin els temps de descans legalment indisponibles de l'equip que es relleva per cobrir la plaça. La falta de garantia de cobertura del servei es l'única causa que faculta a l'empresa per denegar el dia de lliure disposició instat amb una antelació de 72 hores.


22.3 Jornada ordinaria en les bases a torns de 24 hores


22.3.1 Juntament a les jornades ordinàries a que s'ha fet referència, existeix altra jornada, que també tindrà la consideració de jornada ordinària respecte al personal concret a que resulta d'aplicació, consistent en 1.536 hores/any de treball efectiu. 


Les bases que passin a aquesta jornada de 1.536 hores i torn de 24 hores des de la situació “ad personam” de 1.494 hores/any sempre que  tot el personal d'un col·lectiu professional que les conforma ho accepti per unanimitat o existeixi una majoria suficient a judici de l'empresa que permeti l'implantació del sistema, hagi finalitzat el desplegament de les bases de l'àrea metropolitana i sempre que es compleixen els criteris tècnics que permetin aquesta forma de cobertura del servei. En aquest cas desapareixen tots els drets “ad personam” i el personal es regirà per la normativa aplicable a les bases 24 hores a 1.536 hores (inclòs matèria retributiva i de jornada o descans). Afecta a les bases de  Bellvitge i Reus que són bases de 24 hores. Aquestes bases només es podran transformar a la nova jornada si no existeix normativa estatal o autonòmica que prohibeixi increments retributius i SEMSA disposa dotació pressupostaria.


22.3.2 La realització efectiva de les hores de formació a que es fa referència en l'article 54 d'aquest conveni, tindran la consideració de temps de treball efectiu per al còmput anual de la jornada. 


22.3.3 En atenció al caràcter especial de l'activitat d'atenció a la urgència i l'emergència extrahospitalària, l'empresa podrà sol·licitar també d'aquest personal assistencial amb jornada especial la realització de guàrdies de localització i/o guàrdies de presència (jornada complementària) amb els mateixos criteris i requisits que els regulats a l'article 22.1.2.


22.3.4 Als efecte de compensar l'excés de jornada que es pugui produir per necessitats del servei i el temps estipulat per l'empresa per canvis de torn per al personal assistencial que presti els seus serveis a jornada completa i en un règim de jornades continuades de 24 hores, s'estableixen 2 dies de lliure disposició que tindran la consideració de temps de treball efectiu, amb les excepcions, en quant al seu gaudiment, a què s'al·ludirà.


22.3.5 Amb l'objecte de fer possible l'ajustament de la jornada anual d'aquest article 22.3 als torns establerts a l'empresa es facilitarà el gaudiment del dies de lliure disposició en l'any en curs  i com a màxim fins al 31 de gener de l'any entrant. Una vegada passat aquest termini sense que el treballador/ora, que ho ha demanat al menys dues vegades abans del 31 de desembre, hagi pogut gaudir aquests dies, tindrà dret a percebre aquest excés de jornada com hora extraordinària amb compensació en temps de descans o econòmicament.


22.4 Jornades “ad personam”


22.4.1 Juntament amb aquests jornades ordinàries dels articles anteriors, coexistiran, en els termes que s'indiquen en aquest article, una jornada “ad personam” :


a) Jornada de 1.494 hores/any de treball efectiu: Afecta, únicament, al personal assistencial que desenvolupava les tasques pròpies de l'atenció d'emergències extrahospitalàries i/o en llocs de treball de la central de coordinació i que va optar, a l'entrada en vigor de l'anterior conveni, per mantenir, com dret ad personam, aquesta jornada anual ordinària de 1.494 hores/any en règim de jornades continuades de 12 i/o 24 hores.


Aquest personal mantindrà el torn i dia de descans setmanal que venia gaudint amb anterioritat a l'entrada en vigor del conveni excepte que l'empresa acrediti l'impossibilitat organitzativa d'aquest manteniment en la forma i amb el procediment de l'article 41 de l'Estatut dels treballadors.


22.4.2 Als nous contractats, a partir de l'entrada en vigor del conveni, per desenvolupar llocs de treball o tasques de les indicades en l'apartat anterior se'ls aplicarà la jornada ordinària general de l'article 22.1 amb els torns que siguin més adequats a les necessitats del servei. 


22.4.3 En atenció al caràcter especial de l'activitat d'atenció a la urgència i l'emergència extrahospitalària, l'empresa podrà sol·licitar també d'aquest personal   assistencial amb jornades “ad personam” la realització de guàrdies de localització i/o guàrdies de presència (jornada complementària) amb els mateixos criteris i requisits que els regulats en l'article 22.1.2.


22.4.4 La realització efectiva de les hores de formació a que es fa referència en l'article 54 d'aquest conveni, tindran la consideració de temps de treball efectiu per al còmput anual de la jornada. 


22.4.5 Als efectes de compensar l'excés de jornada que es pugui produir per necessitats del servei i el temps estipulat per l'empresa per canvis de torn per al personal assistencial que presti els seus serveis a jornada de 1.494 hores i en un règim de jornades continuades de 24 hores, s'estableixen 2 dies de lliure disposició que tindran la consideració de temps de treball efectiu, amb les excepcions, en quant al seu gaudiment,  a que s'al·ludirà. 


22.4.6 En el cas de que l'empresa entengui que concorre l'impossibilitat de mantenir els dies de descans i/o els torns a que s'ha fet referència en els punts a) i b) de l'article 22.3.1, haurà, abans d'aplicar el procediment de l'article 41 del ET, de convocar a la Comissió paritària d'aquest conveni al objecte de justificar-li l'existència de la referida impossibilitat organitzativa i tractar de pactar amb la ella els criteris de prelació entre els afectats per la mesura organitzativa de canvi de torn i/o dia de descansi i/o les conseqüències i/o compensació per aquest canvi.


22.4.7 Amb l'objecte de fer possible l'ajustament de la jornada anual d'aquest article 22.4. als torns establerts a l'empresa es facilitarà el gaudiment dels dies de lliure disposició en l'any en curs i com a màxim fins al 31 de gener de l'any entrant. Una vegada passat aquest termini sense que el treballador/ora, que ho ha demanat al menys dues vegades abans del 31 de desembre, hagi pogut gaudir aquests dies, tindrà dret a percebre aquest excés de jornada com hora extraordinària amb compensació en temps de descans o econòmicament.


22.5 Període de descans


22.5.1 Els treballadors en torns de 12 hores disposaran d'un descans de 60 minuts amb possibilitat de, segons disponibilitats de l'empresa, fraccionar-lo en períodes inferiors.


22.5.2 Els treballadors en torns de 24 hores disposaran de descans de 120 minuts o 2 descansos de 60 minuts, dels quals 60 minuts podran, segons disponibilitat de l'empresa, fraccionar-se en períodes inferiors.


22.5.3 La resta de treballadors disposaran d'un descans de 30 minuts sempre que la seva jornada sigui superior a 6 hores diàries continuades. Aquest descans tindrà la consideració de treball efectiu.


22.5.4 La Direcció de la central de coordinació establirà períodes de descans per als seus treballadors d'acord amb el Real Decret 488/1997 de 14 de abril, referent a les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball que inclou pantalles de visualització. Aquestes pauses son de 10 minuts cada 2 hores, segons recomanació del INSHT, en cap cas serà acumulativa, ni perllongant altres descansos de conveni ni retallar la jornada laboral. En tot cas correspon a la Direcció de la Central la seva organització. Per les jornades iguals a 6 hores podran acumular aquests descansos fins a 20 minuts enmig de la jornada.


22.6 Interrupció del temps de descans


22.6.1 El personal assistencial que desenvolupava les tasques pròpies de l'atenció d'emergències extrahospitalàries en llocs de treball que no són de la central de coordinació i que vegi interromput el seu descans per menjar (3.2 en terminologia de l'empresa) registrarà aquesta incidència en un full de control d'incidències que obrarà en intranet i el lliurarà a persones. Aquest registre es suprimirà per un aplicatiu que s'automatitzarà la compensació i que desenvoluparà TIC.


22.6.2 Les franges horàries pactades per aquests temps de descans són de 13:00 a 16:00 i de 21:00 a 00:00, en cas de que el treballador no pugui gaudir del descans dins d'aquestes franges tindrà dreta a compensació. Quan la central interrompi el període de descans abans dels 50 minuts des de la seva concessió, els treballadors tindran dret a un nou descans de 50 minuts. Si el període de descans no s'inicia dintre de les franges horàries pactades o en cas de no poder reprendre el descans els treballadors tindran dret a la compensació. Meritarà un descans equivalent o l'abonament a preu hora ordinària a elecció de l'empresa. 


22.7 Perllongació de determinats serveis


22.7.1 El personal assistencial que desenvolupava les tasques pròpies de l'atenció d'emergències extrahospitalàries en llocs de treball que no son de la central de coordinació i que finalitza amb retard la seva jornada per haver d'acabar un servei  (3.10 x 3.15 en terminologia de l'empresa) registrarà aquesta incidència en un full de control d'incidències que obrarà en intranet i el lliurarà a persones. 


22.7.2 A partir de 12 hores al trimestre no es considerarà inclòs aquest temps en el descans compensatori a que s'ha fet referència durant el desenvolupament d'aquest article 22.2.5 i es compensarà en períodes trimestrals amb un descans equivalent o amb l'abonament, a preu d'hora extraordinària. 


22.8 Comissió de seguiment de l'aplicació de la jornada continuada


Per tal de fer un seguiment de l'aplicació de la jornada continuada es crea una Comissió específica formada per una persona designada per cadascun dels sindicats que signen aquest conveni i igual número de representants de la Direcció de l'empresa que es reunirà mensualment amb la finalitat d'analitzar l'aplicació d'aquest article i si com a conseqüència dels número d'hores d'atenció continuada i/o hores extraordinàries s'han de convocar places estructurals en el proper concurs de provisió. Als efectes de poder fer un seguiment de la forma d'aplicació de la jornada d'atenció continuada, aquesta comissió rebrà informació mensual del número d'hores extraordinàries o de jornada continuada realitzades amb especificació de la persona i categoria així com tota la documentació al respecte que necessiti per fer un control efectiu de les hores extraordinàries i d'atenció continuada.

 

Article 22 bis

Normativa per a personal de 12 hores de jornada complerta


22 bis 1 Personal de 12 hores en model 2 (BCN):


Amb l'objectiu de mantenir l'equitat, i no perjudicar a cap torn, facilitar la disponibilitat dels dies de lliure disposició, al mateix temps que facilitar l'operativitat dels nous torns de 12 hores Model 2, s'estableix la següent normativa:

1. Els 5 dies de lliure disposició es sol·licitaran amb una antelació mínima de 15 dies. 


2. Els torns A,B,C podran gaudir dels 5 dies, com dies de lliure disposició, distribuïts en dos terminis: 3 dies fins el 30 de juny i la resta fins el 31 de gener de l'any següent. Donada la seva consideració de dies de lliure disposició l'empresa podrà cobrir aquests dies amb altres torns “C” o amb eventuals.


3. Respecte a les 40 hores de formació, s'intentarà en la mesura del possible, distribuir-los en dos períodes d'1 dia fins el 30 de juny i la resta fins el 31 de gener de l'any següent.  En tot cas si l'empresa no ha ofert la formació o l'interessat ha fet la formació sense disposar de les hores que li pertoquen, aquests dies es poden gaudir en l'esmentada distribució. 


4. El torn C diürn de jornada completa, també gaudirà dels 5 dies + 40 hores esmentades. Atès que per completar la seva jornada ha de realitzar 40 dies no subjectes al calendari previ, es regula que:


a. L'empresa els ha de comunicar amb un mínim de 10 dies les jornades a realitzar. Aquestes han de tenir una distribució aproximada de 24 dies fins el 30 de juny i de 16 dies fins el 31 de gener de l'any següent.


b. No podran superar los 4 dies seguits de treball, excepte per voluntat expressa de l'interessat. Entre jornada i jornada han de transcórrer les 12 hores de descans.


c. Els torns C, si voluntàriament ho desitgen, podran cobrir les necessitats de la pròpia o d'altres  bases o aquelles que puguin sorgir a l' empresa, sempre que siguin en el mateix territori , amb la finalitat de donar operativitat als altres torns. Per tant, si a l'empresa li interessa i voluntàriament la persona del torn C ho accepta, podran cobrir-se vacants per altres conceptes (hores sindicals, permisos, IT, ... durant el temps que l'empresa estimi necessari). En aquest cas no s'haurà de respectar necessariament el termini de 10 dies.


d. Així mateix, durant el primer semestre i amb un màxim de 5 vegades, les persones amb torn “c” podran refusar cobrir una vacant per dia de lliure disposició dels torns “a” o “b”. Entre 1 de juliol i el 30 de novembre, amb un màxim de 3 vegades, i sempre que haguí realitzat els 20 dies per assignar en el primer semestre, les persones amb torn “c” podran refusar cobrir una vacant per dia de lliure disposició dels torns “a” o “b”.


e. En el darrer mes de l'any i fins al 31 de gener de l'any proper l'empresa procedirà a la regularització de les jornades anuals de les persones de torn “c” que, per haver refusat aquests dies a que es fa referència en el punt anterior, sense haver-ho compensat amb dies dels indicats anteriorment, estiguin per sota de la jornada anual pactada i els assignarà lliurament l'escreix de dies per garantir el compliment total d'aquesta.


5. Dies festius

Per facilitar un repartiment equitatiu dels dies festius especials i festius d'especial consideració cada treballador, en sistema Model 2  dels torns “a” ,“b” i “c”, podrà gaudir fins a 3 dies de lliure disposició en aquests dies, sempre que aquests dies estiguin sol·licitats abans del 31 de març.


6. Vacances 31 dies naturals. 

Previ acord dels 3 torns es podran realitzar en dos o més períodes, tal i com estableix el conveni, sempre que quedi garantida la cobertura del servei.


7. Podran realitzar-se canvis entre els torns de 12 hores diürns i nocturns i entre els torns de distintes bases, prèvia autorització corresponent del responsable.


La resta de punts de l'article 22 del conveni i en especial 8 i 9 es mantenen invariables.


Els treballadors “C” del model 2-Barcelona  podran ser contractats, sempre que les necessitats del servei ho permetin, mitjançant contractes a temps parcial que permetin fer tres blocs (part fixa, festius i formació, i cobertura de vacances). Així mateix es garantirà que el treballador “C” pugui gaudir els caps de setmana lliures que el corresponen excepte si decideix voluntàriament no fer-ho. Les jornades de treball del personal “C” no estaran vinculades obligatòriament a les absències de l'“A” i “B”.


22 bis 2. Personal de 12 hores en model 1 territori.


1. Els treballadors “C” del model 1-Territori que prestin serveis en jornades de 1.624 o 1.445 hores de treball efectiu les realitzaran durant tot l'any. Excepte per necessitats ineludibles de servei o pacte amb l'interessat, la jornada no inclosa en el calendari es farà efectiva durant tot l'any exceptuant el període vacacional del treballador amb un màxim de 3 o 4 jornades mensuals afegides.


2. Els 5 dies de lliure disposició es sol·licitaran amb una antelació mínima de 15 dies


3. Per facilitar un repartiment equitatiu dels dies festius especials i festius d'especial consideració cada treballador, en sistema de 12 hores model 1 dels torns “a” “b” i “c”, podrà gaudir fins a 3 dies de lliure disposició en aquests dies, sempre que aquests dies estiguin sol·licitats abans del 31 de març.


4. Els torns A,B,C podran gaudir dels 5 dies, com dies de lliure disposició, distribuïts en dos terminis: 3 dies fins el 30 de juny i la resta fins el 31 de gener de l'any següent. Donada la seva consideració de dies de lliure disposició l'empresa podrà cobrir aquests dies amb altres torns “C” o amb eventuals.


5. Respecte a les 40 hores de formació, s'intentarà en la mesura del possible, distribuir-los en dos períodes d'1 dia  fins el 30 de juny i la resta fins el 31 de gener de l'any següent.  En tot cas si l'empresa no ha ofert la formació o l'interessat ha fet la formació sense disposar de les hores que li pertoquen, aquests dies es poden gaudir en l'esmentada distribució. 


6. El torn C diürn de jornada completa, també gaudirà dels 5 dies + 40 hores esmentades. Donat que per completar la seva jornada ha de realitzar 40 dies no subjectes al calendari previ, es regula que:


a. L'empresa els ha de comunicar amb un mínim de 10 dies les jornades a realitzar. Aquestes han de tenir una distribució aproximada de 24 dies fins el 30 de juny i de 16 dies fins el 31 de gener de l'any següent.

b. No podran superar los 4 dies seguits de treball, excepte per voluntat expressa de l'interessat. Entre jornada i jornada han de transcórrer les 12 hores de descans.


c. Els torns C, si voluntàriament ho desitgen, podran cobrir les necessitats de la pròpia o d'altres  bases o aquelles que puguin sorgir a l' empresa, sempre que siguin en el mateix territori , amb la finalitat de donar operativitat als altres torns. Per tant, si a l'empresa li interessa i voluntàriament la persona del torn C ho accepta, podran cobrir-se vacants per altres conceptes (hores sindicals, permisos, IT... durant el temps que l'empresa estimi necessari). En aquest cas no s'haurà de respectar necessariament el termini de 10 dies.


d. Així mateix, durant el primer semestre i amb un màxim de 5 vegades, les persones amb torn “c” podran refusar cobrir una vacant per dia de lliure disposició dels torns “a” o “b”. Entre 1 de juliol i el 30 de novembre, amb un màxim de 3 vegades, i sempre que haguí realitzat els 20 dies per assignar en el primer semestre, les persones amb torn “c” podran refusar cobrir una vacant per dia de lliure disposició dels torns “a” o “b”.


e. En el darrer mes de l'any i fins al 31 de gener de l'any proper l'empresa procedirà a la regularització de les jornades anuals de les persones de torn “c” que, per haver refusat aquests dies a que es fa referència en el punt anterior, sense haver-ho compensat amb dies dels indicats anteriorment, estiguin per sota de la jornada anual pactada i els assignarà lliurament l'escreix de dies per garantir el compliment total d'aquesta.


7. Dies festius

Per facilitar un repartiment equitatiu dels dies festius especials i festius d'especial consideració cada treballador, en sistema Model 1 dels torns “a” ,“b” i “c”, podrà gaudir fins a 3 dies de lliure disposició en aquests dies, sempre que aquests dies estiguin sol·licitats abans del 31 de març.


8. Vacances 31 dies naturals

Previ acord dels 3 torns es podran realitzar en dos o més períodes, tal i com estableix el conveni, sempre que quedi garantida la cobertura del servei.


9. Podran realitzar-se canvis entre els torns de 12 hores diürns i nocturns i entre els torns de distintes bases, prèvia autorització corresponent del responsable.

La resta de punts de l'article 22 del conveni i en especial 22.8 es mantenen invariables 22 bis 3. Personal de central de coordinació.


1. El compliment de la jornada complerta es farà proporcionalment al llarg de l'any i no necessariament en l'estiu. La Comissió paritària d'aquest conveni haurà de determinar el número màxim de dies que pondran realitzar mensualment els col·lectius “A”,”B” i “C” per complir la jornada anual no fixada en calendari. Els acords d'aquesta Comissió s'incorporaran com a part integrant del conveni per tal d'aplicar-se.


2. Els 5 dies de lliure disposició es sol·licitaran amb una antelació mínima de 15 dies


3. Per facilitar un repartiment equitatiu dels dies festius especials i festius d'especial consideració cada treballador dels torns “a” “b” i “c”, podrà gaudir fins a 3 dies de lliure disposició en aquests dies, sempre que aquests dies estiguin sol·licitats abans del 31 de març.


4. Els torns A,B,C podran gaudir dels 5 dies, com dies de lliure disposició, distribuïts en dos terminis: 3 dies fins el 30 de juny i la resta fins el 31 de gener de l'any següent. Donada la seva consideració de dies de lliure disposició l'empresa podrà cobrir aquests dies amb altres torns “c” o amb eventuals.


5. Respecte a les 40 hores de formació, s'intentarà en la mesura del possible, distribuir-los en dos períodes d'1 dia  fins el 30 de juny i la resta fins el 31 de gener de l'any següent.  En tot cas si l'empresa no ha ofert la formació o l'interessat ha fet la formació sense disposar de les hores que li pertoquen, aquests dies es poden gaudir en l'esmentada distribució. 


6. El torn “c” diürn de jornada completa, també gaudirà dels 5 dies + 40 hores esmentades. Donat que per completar la seva jornada ha de realitzar 40 dies no subjectes al calendari previ, es regula que:


a. L'empresa els ha de comunicar amb un mínim de 10 dies les jornades a realitzar. Aquestes han de tenir una distribució aproximada de 24 dies fins el 30 de juny i de 16 dies fins el 31 de gener de l'any següent.


b. No podran superar los 4 dies seguits de treball, excepte per voluntat expressa de l'interessat. Entre jornada i jornada han de transcórrer les 12 hores de descans.


c. Els torns C, si voluntàriament ho desitgen, podran cobrir altres necessitats de la central de coordinació amb la finalitat de donar operativitat als altres torns. Per tant, si a l'empresa li interessa i voluntàriament la persona del torn C ho accepta, podran cobrir-se vacants per altres conceptes (hores sindicals, permisos, IT, ... durant el temps que l'empresa estimi necessari). En aquest cas no s'haurà de respectar necessariament el termini de 10 dies.


Així mateix, durant el primer semestre i amb un màxim de 5 vegades, les persones amb torn “c” podran refusar cobrir una vacant per dia de lliure disposició dels torns “a” o “b”. Entre 1 de juliol i el 30 de novembre, amb un màxim de 3 vegades, i sempre que haguí realitzat els 20 dies per assignar en el primer semestre, les persones amb torn “c” podran refusar cobrir una vacant per dia de lliure disposició dels torns “a” o “b”.


e. En el darrer mes de l'any i fins al 31 de gener de l'any proper l'empresa procedirà a la regularització de les jornades anuals de les persones de torn “c” que, per haver refusat aquests dies a que es fa referència en el punt anterior, sense haver-ho compensat amb dies dels indicats anteriorment, estiguin per sota de la jornada anual pactada i els assignarà lliurament l'escreix de dies per garantir el compliment total d'aquesta.


7. Dies festius

Per facilitar un repartiment equitatiu dels dies festius especials i festius d'especial consideració cada treballador dels torns “a” ,“b” i “c”, podrà gaudir fins a 3 dies de lliure disposició en aquests dies, sempre que aquests dies estiguin sol·licitats abans del 31 de març.


8. Vacances 31 dies naturals

Previ acord dels 3 torns es podran realitzar en dos o més períodes, tal i com estableix el conveni, sempre que quedi garantida la cobertura del servei.


9. Les persones que presten serveis en Interhospitalari en torn de 24 hores podran passar a aquesta jornada de 1.536 hores i torn de 24 hores des de la situació “ad personam” de 1.494 hores/any sempre que  tot el personal del col·lectiu indicat ho accepti per unanimitat o existeixi una majoria suficient a judici de l'empresa que permeti la implantació del sistema  i sempre que es compleixen els criteris tècnics que permetin aquesta forma de cobertura del servei. En aquest cas desapareixen tots els drets “ad personam” i el personal es regirà per la normativa aplicable a la jornada 24 hores a 1.536 hores ( inclòs matèria retributiva i de jornada o descans). Aquests personal només es podran transformar a la nova jornada si no existeix normativa estatal o autonòmica que prohibeixi increments retributius i SEMSA disposa dotació pressupostaria.


22 bis 4. Comissió paritària de desenvolupament d'aquest article

Es crea una Comissió paritària formada pel Comitè Intercentres i per la representació de l'empresa que iniciarà les seves reunions a partir de la signatura del conveni per tal d'acordar abans del 30 de novembre de 2016, a partir de les dades reals de l'empresa (persones fixes i eventuals de cada subgrups...), un nou model de distribució de la jornada. Els acords d'aquesta Comissió s'incorporaran com a part integrant del conveni per tal d'aplicar-se a partir de l'1 de gener del 2017.

 

Article 23

Torns


1. Personal assistencial que desenvolupi les tasques pròpies de l'atenció d'emergències extrahospitalàries en llocs de treball que no son de la central de coordinació assistencial: 


La jornada màxima ordinària del conveni es desenvoluparà en torns de 12 hores o en torns de 24 hores. 

Es respectaran els drets “ad personam” a que s'ha fet al·lusió en l'article 22 en els termes d'aquest article.


2. Personal assistencial que desenvolupi les tasques pròpies de la central de coordinació assistencial: La jornada màxima ordinària del conveni es desenvoluparà en torns de 12 hores de treball efectiu en funció de les necessitats de servei de l'empresa i amb el respecte als drets “ad personam” en els termes a que s'ha fet al·lusió en l'article 22.


L'empresa garantirà el manteniment de les seqüències actualment vigents i que afecten al personal de nit d'aquest punt obligant-se a aplicar el mecanisme de l'article 41 del ET per qualsevol modificació.


3. Torns de 24 hores per al personal assistencial que desenvolupa tasques pròpies de l'atenció a l'emergència extrahospitalària i que presta serveis en llocs de treball que no són de la central de coordinació.


a. L'empresa mantindrà els torns de 24 hores a les persones que van optar, a l'entrada en vigor de l'anterior conveni, per mantenir aquest torn “ad personam” de 1.494 hores de treball efectiu i que presten serveis en les bases de Bellvitge i Reus.


b. Una vegada totes, o al menys una majoria suficient a judici de l'empresa , les places de la ciutat de Barcelona estiguin cobertes en torn de 12 hores,  l'empresa podrà ofertar la possibilitat de cobrir els llocs de treball de l'àrea metropolitana en torns de 24 hores en les bases que estiguin adequades per a aquests torns. Serà imprescindible que tot el personal d'un col·lectiu professional que les conforma ho accepti per unanimitat o existeixi una majoria suficient a judici de l'empresa que permeti l'implantació del sistema, així com que es compleixen els criteris tècnics que permetin aquesta forma de cobertura del servei. En cap cas es produirà la cobertura d'alguna d'aquestes places fins que no estigui coberta la plaça d'origen a Barcelona ciutat que pugui quedar vacant al optar una persona a alguna d'aquestes places.


4. Personal d'administració

La jornada màxima ordinària del conveni es desenvoluparà d'acord a algun d'aquests  models, segons les necessitats de l'empresa:


a. Treball en jornades mínim de  6 hores diàries de treball efectiu amb tres tardes lliures a la setmana, de dilluns a divendres. Durant el període de l'1 de juny a 30 de setembre i durant els períodes de vacances escolars de Nadal i Setmana Santal, l'horari d'aquest personal es farà de forma continuada.


b. Jornada partida de dilluns a divendres de entre 6 i 9 hores amb una tarda lliure que serà la del divendres. Durant el període de l'1 de juny a 30 de setembre i durant els períodes de vacances escolars de Nadal i Setmana Santal, l'horari d'aquest personal es farà de forma continuada.


c. Jornada partida de dilluns a divendres, en jornades mínim de 7 hores diàries de treball efectiu amb 4 tardes lliures a la setmana. En aquest sentit, la jornada corresponent que es treballi per la tarda serà d'11 hores.


Durant el període d'1 de juny a 30 de setembre, ambdós inclosos, i durant el període vacances escolars de Nadal i Setmana Santa, aquest horari es farà de forma continuada. 


L'aplicació d'aquest model garanteix el nivell de cobertura de les tardes de dilluns a dijous fins a les 19:00, com a mínim, sense menyscabament sobre l'organització i la cobertura establerta prèvia a aquest pacte pels equips de treball, ni del model escollit prèviament pel treballador. Els equips de treball es relacionen (UAC, Facturació, Comptabilitat/pressupostari, Formació, Assessoria jurídica, Contractació, Comunicació, Suport assistencial, Equip de central, Qualitat/RIC, Recursos humans, Planilles, TIC(sistemes, Projectes, Business i Secretaria) i Compres/Suport Logística.


El treballador que esculli aquest model exercirà la polivalència durant l'horari de la tarda que treballi, sempre d'acord amb els coneixements requerits per l'exercici de les funcions del seu lloc de treball. 


Durant el període de l'1 de juny a 30 de setembre i durant els períodes de vacances escolars de Nadal i Setmana Santal, l'horari d'aquest personal es farà de forma continuada.


d. Jornada en caps se setmana i/o règim de torn de tarda o nit en aquells serveis que puguin ser necessaris. Aquesta jornada s'oferirà voluntàriament a les noves contractacions.


El treballador haurà d'optar per escrit pel model a) o b) del conveni, o el c) que es recull en aquest conveni, i indicarà la/les tarda/es que sol·licita treballar. Aquesta opció haurà d'estar autoritzada per la direcció de l'àrea o departament. Per raons degudament justificades podrà modificar el model de torn triat, una vegada a l'any, sempre que les necessitats del servei ho permetin.


En el cas de discrepància entre companys s'aplicarà el criteri d'antiguitat pel primer any. Pels següents anys, s'aplicarà el criteri de rotació.


L'Empresa garanteix, pel personal d'administració, el gaudiment de 14 dies festius l'any; a aquest efecte, quan un festiu dels previstos al calendari de festes oficials de la Generalitat de Catalunya coincideixi amb un dissabte, l'empresa i el treballador fixaran de comú acord un nou dia de gaudiment, amb la presència del personal d'administració necessari per garantir el funcionament del servei.


El personal d'administració a jornada partida lliurarà les tardes abans de Nadal (24/12), Cap d'any (31/12), Reis (05/01), Sant Joan (23/06) i la tarda de Dijous Sant.


El personal d'administració a jornada partida podrà flexibilitzar la seva hora d'entrada entre les 7:30 i les 9:00, a recuperar el mateix dia i/o en els set dies laborables següents, com a norma general. La seva hora de sortida serà com a màxim en un interval posterior en 1 hora i 30 minuts a la que sigui de sortida habitual, tret d'encàrrec exprés de la direcció. Aquesta flexibilitat estarà condicionada al bon funcionament de cada servei.


La reducció de jornada per cura de menor s'amplia als 12 anys amb disminució proporcional de salari.

Qui tingui al seu càrrec un familiar fins a segon grau de parentiu amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o amb un fill menor de 12 anys podran flexibilitzar el seu horari dins la seva jornada diària o setmanal.


Si es decideix crear noves places en jornades de cap de setmana i/o règim de torn matí, tarda o nit, no es sobrepassarà, en cap cas, el màxim d'hores pactades individualment en còmput anual, negociant-se el model amb el Comitè intercentres.


Es podran fraccionar els dies de Nadal i Setmana Santa en mòduls de matí i/o tarda, amb la condició que els dies/hores a compensar coincideixin amb els fraccionats en mòduls idèntics, i es preservi el compliment de la jornada en còmput anual.


6. El personal Tècnics d'ofici de magatzem i Tècnics auxiliars de coordinació de recursos mòbils desenvoluparan les seves funcions en torn de 12 hores model 1-Territori (Document Annex 8).

 

Article 24

Canvis de jornada


1. Quan un treballador assistencial necessiti canviar la seva jornada amb un altre treballador de l'empresa de la mateixa categoria professional, haurà de comptar amb el vistiplau previ i exprés del responsable de cada centre de treball. En el cas de festiu aquesta autorització podrà ser donada pel cap territorial i/o el cap de guàrdia.

Un cop autoritzat un canvi sols es permetrà un altre canvi del mateix canvi pel procediment indicat en la primera part d'aquest apartat.


2. Una vegada autoritzat el canvi, la responsabilitat de la cobertura del lloc de treball serà del substitut.

3. En el supòsit que el substitut causés baixa per Incapacitat temporal, la seva cobertura correspondrà a l'empresa, mentre que el substituït haurà de realitzar la jornada a que s'havia compromès amb el canvi.


En el cas que dos treballadors de la mateixa categoria i activitat necessitin realitzar temporalment una permuta de torn, aquesta podrà ser autoritzada per l'empresa sempre i quan quedi degudament justificat i per un temps determinat mínim d'un mes. En el cas que el canvi de torn impliqués canvi de diürn a nocturn es faran les corresponents adequacions de retribucions i de jornada entre els afectats.

 

Secció 5

Vacances i periodes descans

 

Article 25

Vacances i periodes de descans retribuït


1. El període de vacances anuals retribuïdes és de 31 dies naturals per a tot el personal de l'empresa o la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior a un any. A aquest efecte, els períodes de vacances es meritaran de l'1 de gener al 31 de desembre de cada any.


2. Les vacances podran gaudir-se de juny a setembre, inclosos, amb la possibilitat de dividir-les en períodes, tots ells de 7 dies com a mínim.  Així mateix es podran sol·licitar,  fora del termini estiuenc esmentat.

3. S'estableix un dia addicional per cada període de quinze dies per a aquells torns de vacances que, per necessitats del servei, s'efectuïn fora del esmentat període, inclòs el mes de juny.


4. Tot el personal de l'empresa amb l'excepció del que realitza una jornada anual distribuïda en torns de 12 i/o 24 hores, tindrà dret a quatre dies laborables de vacances per la jornada efectiva de treball anual, o la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior, per cadascun dels períodes de  Nadal i Setmana Santa. Aquests dies no son acumulables als de vacances d'estiu i el seu gaudiment podrà realitzar-se fora del període esmentat per necessitats de servei o voluntat del treballador.


5. Els treballadors que no estiguin en règim de Model 1 o 2 de cobertura hauran de triar les seves vacances abans del 28 de febrer de cada any. Els períodes sol·licitats es consideren acceptats si no es deneguen de forma expressa amb una antelació mínima de dos mesos i, en tot cas, sempre abans del 30 d'abril de cada any.


6. Els torns de vacances de Nadal i Setmana Santa seran assignats amb l'antelació mínima d'un mes al seu començament.


7. En cas de discrepàncies en l'assignació del torn de vacances, prevaldrà el criteri de antiguitat el primer any i, al segon any, s'aplicarà el criteri de rotació, tenint en compte les necessitats de servei.


8. Els efectius de personal que poden fer vacances al mateix temps hauran de ser com a màxim el 50% per cada categoria professional i àmbit territorial.


9. El calendari de vacances s'ha de fixar a cada empresa. El treballador ha de conèixer les dates que li corresponen almenys dos mesos abans del començament del gaudi.


Si el període de vacances fixat al calendari de vacances de l'empresa a què es refereix el paràgraf anterior coincideix en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l'embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball que preveuen els apartats 4, 5 i 7 de l'article 48 ET, es té dret a gaudir de les vacances en una data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació del precepte esmentat li correspon, quan acabi el període de suspensió, encara que hagi acabat l'any natural a què corresponen.


Si el període de vacances coincideix amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les que assenyala el paràgraf anterior que impossibilita al treballador gaudir-ne, totalment o parcialment, durant l'any natural a què corresponen, el treballador en pot gaudir una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat.


10. El gaudiment de vacances ha de garantir que les persones que presten serveis en administració a 1.624 hores faran 22 jornades de treball de descans . Les persones a 1.494 i 1.536 hores en torn de 24 hores hauran de gaudir de 5 jornades de treball de descans. 


En el cas del model 2 dia de cobertura a 12 hores el número de jornades de descans garantides pels torns “a” i “b” serà de 12 o 13 segons l'any. En referència a la resta de torns i models el número de jornades de descans garantides es determinarà en la Comissió paritària indicada.

 

Article 26

Dies de descans


D'acord amb allò que s'ha pactat en els articles anteriors es garanteix que tots els treballadors a jornada completa han de tenir, com a mínim, els descansos fixats. En qualsevol cas cada treballador haurà de realitzar la totalitat de la jornada contractada.


Tots els descansos podran ser acumulables en els termes i supòsits establerts en aquest conveni.

A més, el personal tindrà dret als dies de descans per excés de jornada necessaris per ajustar al seu calendari a la jornada anual ordinària del conveni.

 

Secció 6

Mobilitat

 

Article 27

Mobilitat funcional


1. La determinació de la mobilitat funcional del personal correspon exclusivament a la facultat organitzativa de SEM, S.A. a efectes d'una distribució racional del seu personal, fent-la compatible amb la dispersió inevitable dels centres de treball i les necessitats de cobertura, de conformitat amb l'article 39 de l'Estatut dels treballadors, prèvia valoració professional de l'afectat.


2. El personal prestarà els seus serveis, indistintament segons les necessitats de l'empresa, en qualsevol dels centres de treball que SEM, S.A. tingui o pugui tenir ubicats en el territori de Catalunya, en un límit de 30 quilòmetres des del centre de treball on estigui el treballador habitualment i, així mateix, es reconeix que per prestar els seus serveis en qualsevol d'aquests llocs no és necessari canviar la seva residència habitual. Per tant, el contractat no tindrà dret a percebre cap tipus de compensació o indemnització pel fet de passar a prestar els seus serveis d'un municipi a altre/s, dins l'àmbit territorial delimitat en aquesta clàusula.


3. Per l'aplicació de la mobilitat funcional, l'empresa haurà de preavisar a l'afectat amb l'antelació màxima possible.


4. Si els representants dels treballadors consideren que la mobilitat funcional respon a criteris sancionadors o arbitraris, es convocarà a la Comissió paritària en el termini dels deu dies següents a que tinguin coneixement de la mobilitat. De les reunions de la Comissió s'aixecarà acta en la que constaran les al·legacions de cada una de les parts.

 

Article 28

Cobertura de serveis especials


Els serveis especials son aquelles activitats que no essent activitat ordinària d'urgències i emergències es coneguda i programada per l'empresa.


La cobertura de totes aquestes places es realitzarà en el proper concurs de trasllats i provisió amb un perfil específic i es podrà portar a terme a través de llocs de treball fixes o mitjançant l'ocupació temporal de la plaça.


En qualsevol cas l'accés a una d'aquestes places no implica la reserva del lloc de treball d'origen i la persona que cessi en un d'aquests llocs de treball ho haurà de fer participant en el concurs de trasllats si bé disposarà d'una valoració preferent en el barem de la seva antiguitat a l'hora d'obtenir plaça.

 

Article 29

Mobilitat geogràfica


La mobilitat geogràfica s'aplicarà de conformitat amb els termes de l'article 40 de l'Estatut dels treballadors.

En el moment que es produeixi el primer supòsit de mobilitat geogràfica en l'empresa, previ a l'efectivitat de la mateixa, es reunirà la Comissió paritària per tal d'establir els criteris compensatoris que, en aquest moment i en endavant, s'aplicaran a les situacions de mobilitat geogràfica quan el treballador afectat opti pel trasllat, d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf quart de l'article 40 de l'Estatut dels treballadors.


L'empresa no podrà aplicar una nova mobilitat geogràfica a un mateix treballador abans que hagin transcorregut 2 anys des de l'anterior mobilitat.

 

Article 30

Desplaçaments


En cas de necessitat puntual del servei, els treballadors de SEM, S.A., a requeriment de l'empresa, s'hauran de desplaçar del seu centre de treball habitual a un altre, en el decurs de la seva jornada continuada ordinària. En aquest supòsit, i si el desplaçament es realitza amb mitjans propis, l'empresa abonarà a l'empleat el quilometratge conforme amb el que estipuli la Generalitat de Catalunya per al seu personal laboral.


Quan per necessitat del servei, i sempre que s'hagin convingut prèviament amb l'Empresa i que no sigui per realitzar jornades continuades ordinàries o extraordinàries, si el desplaçament es realitza amb mitjans propis, l'Empresa abonarà a l'empleat el quilometratge que correspongui conforme amb el que estipuli la Generalitat de Catalunya per al seu personal laboral.


Quan pel desplaçament descrit en els paràgrafs anteriors l'Empresa posi a disposició del treballador mitjans de transport, aquest desplaçament no donarà lloc a l'abonament del quilometratge.

 

 

Capítol 3

Condicions retributives

 

Secció 1

Estructura salarial

 

Article 31

Condicions econòmiques i estructura salarial

1. El increment salarial que amb caràcter general s'aplicarà durant els anys de vigència d'aquests conveni serà el previst a la llei de pressupostos de la Generalitat.


2. Les retribucions del personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni estaran integrades pels conceptes següents:


Retribucions bàsiques


1. Salari base.

2. Complement personal d'antiguitat (Triennis)

Altres complements

3. Complements de lloc de treball

4. Complement de comandament i/o responsabilitat. Complement del cap de guàrdia i del Coordinador tècnic.

5. Complement de compensació per encàrrec de funcions

6. Complement de major presència

7. Complement personal de conveni

8. Complement d'específica dedicació (jornada completa)

9. Plus diumenge i festius intersetmanals de la Generalitat de Catalunya

10. Plus dissabte

11. Plus festiu especial

12. Plus festiu d'especial consideració

13. Plus nocturnitat

14. Plus jornada partida

15. Pagues extraordinàries (juny, Nadal i assistència)

16. Retribució de les tutories al personal formador de pràctiques

17. Hores extraordinàries

18. Nivell de Carrera professional

19. Nivell d'Incentivació professional

20. Complement d'atenció continuada

21. Plus activitat

Les retribucions bàsiques i els complements salarials s'abonaran mensualment.

 

Secció 2

Retribucions

 

Article 32

Retribucions bàsiques


Les retribucions bàsiques comprenen el salari base i el Complement personal d'antiguitat .


A) Salari base: El salari base es la part de la retribució del treballador fixada per unitat de temps i en funció del seu grup professional, amb independència de la remuneració que correspongui per lloc de treball específic o qualsevol altra circumstància.


La seva quantia ve fixada a l'Annex 3 pels anys de duració d'aquest conveni. 

B) Complement personal d'antiguitat: Per cada 3 anys d'antiguitat a l'empresa a partir de la data d'ingrés o de la data reconeguda al moment de la signatura d'aquest conveni,  el treballador percebrà un complement personal d'antiguitat en la quantia que estableix l'Annex 3 del present Conveni quan es realitzi la jornada completa pactada. Quan es contractin jornades inferiors al 50% de la jornada del conveni es percebrà en la proporció que correspongui. A partir de jornades iguals o superiors al 50% del conveni es percebrà integrament. Es reconeixerà al mes següent de la seva efectiva meritació. La finalització d'un contracte implica la pèrdua de l'antiguitat en el cas d'inici d'una nova relació contractual sempre que la interrupció hagi estat de 20 dies o més.

 

Article 33

Complement de lloc de treball


El complement de lloc de treball, la quantia del qual està en funció del lloc de treball que es desenvolupa, té caràcter funcional i la seva percepció depèn exclusivament de l'exercici de l'activitat professional i de les funcions pròpies del lloc de treball. El seu import i definició figura a l'Annex 3.

 

Article 34

Complement de comandament i/o responsabilitat. complement dels caps de guàrdia i dels coordinadors tècnic.


A) Complement de comandament i/o responsabilitat.

El complement de comandament i/o responsabilitat remunera l'exercici efectiu de llocs de treball que d'acord amb les necessitats de l'empresa són considerats de comandament i/o que comporten responsabilitat sobre un àmbit funcional específic. 


Aquests complements es percebran mentre es desenvolupi la tasca corresponent d'especial responsabilitat, comandament, supervisió o coordinació i es deixaran de percebre quan es deixin d'exercitar - per qualsevol causa- les funcions esmentades.


L'import anual d'aquest complement equivaldrà a la quantia necessària perquè, conjuntament a la retribució anual salarial que per conveni o per contracte li correspongui – exceptuant el complement personal d'antiguitat, millores socials, nocturnitat i plusos festius- , s'assoleixin les quanties globals establertes a l'Annex 3 d'aquest conveni per jornades ordinàries segons l'article 22.1 d'aquest conveni. S'abonarà en 12 mensualitats.  


Aquest complement no s'aplica als càrrecs de comandament no inclosos en el conveni que són els que ocupen un lloc definit en la RLT com de funcions directiva.


B) Complement dels Caps de guàrdia i dels Coordinadors tècnics.

1. Amb aquest complement es pretén retribuir l'exercici d'aquesta tasca concreta de comandament. Es percebrà únicament pels temps en que es desenvolupi aquesta responsabilitat.  Es facultat de l'empresa tant la designació com el lliure revocament  sense necessitat de justificació de cap mena. Qui realitzi l'activitat tot l'any el percebrà en 12 pagues, una per mes. El seu import s'estableix en relació a la jornada ordinària del conveni. En jornades inferiors s'abonarà proporcionalment.


2. Per cada mes de treball efectiu realitzant tasques com a Cap de guàrdia es percebran els imports que es detallen en l'Annex 3 apartat 3 d'aquest conveni.


3. Per cada mes de treball efectiu realitzant tasques com a Coordinador tècnic es percebran els imports que es detallen en l'Annex 3 apartat 3 d'aquest conveni.


4. En el cas que aquestes funcions es desenvolupin per períodes inferiors al mes es percebrà la part proporcional que correspongui en funció del import/hora establert al Annex 3 apartat 2.3 d'aquest conveni.


C) Si en el futur es necessària alguna nova figura de comandament mitjà que no es pugui incloure en els apartats A) i B), ambdues parts consensuaran el seu contingut funcional i adequaran les retribucions al establert en aquest conveni.

 

Article 35

Complement de compensació per encàrrec de funcions


El complement de compensació per encàrrec de funcions té per objecte retribuir la diferència de sous base quan es produeixi un encàrrec de funcions d'un lloc de treball pertanyent a un grup professional superior que correspongui a un altre treballador/a amb reserva de lloc, o bé quan es cobreixi per lliure designació o amb caràcter no definitiu o bé quan es tracti d'un encàrrec temporal de funcions a desenvolupar projectes de durada temporal determinada (sempre inferiors a sis mesos) i sempre que no suposin l'establiment del complement establert a l'article 34 d'aquest conveni. 

El seu import queda fixat a l'Annex 3 apartat 2.1 d'aquest conveni. El seu import s'estableix en relació a la jornada ordinària del conveni. En jornades inferiors s'abonarà proporcionalment.

 

Article 36

Complement personal de conveni


El personal que percebi retribucions superiors a les previstes per al seu lloc de treball en aquest conveni, una vegada s'adeqüi i apliqui l'estructura retributiva prevista, passarà a percebre un complement personal, per la diferència entre la retribució percebuda per l'interessat, una vegada aplicats els increments pactats en aquest conveni, i la prevista en el conveni, que només s'absorbirà en els supòsits d'accés definitiu a llocs de treball nivell i retribució superior en la part que correspongui a aquesta diferència. Aquest complement tindrà els increments que s'indiquen a l'article 32.2 d'aquest conveni.

 

Article 37

Complement d'especial dedicació (plus jornada completa)

El complement de jornada completa vol retribuir la implicació en l'empresa a jornada completa i es percebrà sempre que es realitzi la jornada ordinària màxima del conveni. El seu import figura a l'Annex 3. 

 

Article 38

Plus diumenge, plus dissabte, plus festius, plus festius especials i plus festius d'especial consideració

Plus diumenge: Per cada hora de diumenge que es treballi, a més del salari ordinari es percebran les quantitats establertes a l'Annex 3.


Les quantitats que es percebin per aquest concepte es recolliran al rebut de salaris sota el concepte de "plus diumenge". Aquesta retribució serà compatible amb les hores extraordinàries i les hores d'atenció continuada.

Plus dissabte: Per cada hora de dissabte que es treballi, a més del salari ordinari es percebrà el 50% de les quantitats establertes pel plus diumenge i figura en l'Annex 3 i s'han aplicat els mateixos criteris de càlcul.


Les quantitats que es percebin per aquest concepte es recolliran al rebut de salaris sota el concepte de "plus dissabte". Aquesta retribució serà compatible amb les hores extraordinàries i les hores d'atenció continuada.

Plus festiu: Per cada hora en que s'hagi de prestar serveis en un dels 14 dies festius oficials reconeguts en el calendari laboral de la generalitat de Catalunya es percebran les quantitats establertes a l'Annex 3 i s'ha aplicat el mateix sistema de càlcul que en el plus diumenge.


Plus festiu especial:  Per la seva especial significació, es consideren festius especials:


Nit de 25 de desembre ( torn nit).

26 de desembre ( torn de dia)

Nit del 5 de gener ( torn de nit)

6 de gener ( torn de dia)

Nit de dijous sant (torn de nit)

Divendres Sant ( torn de dia)

Nit del dissabte sant ( torn de nit)

Diumenge de Pasqua ( torn dia)


Aquells treballadors que els toqui treballar en aquests torns i/o dies percebran el import per hora de treball efectiu que es detalla a l'Annex 3. 


Plus festiu especial consideració: Per la seva significació es consideren festius d'especial consideració els dies :


24 de desembre nit (torn de nit)

25 de desembre (torn de dia)

31 de desembre nit (torn de nit)

1 de gener ( torn de dia)

23 de juny nit (torn de nit).


Aquests períodes d'especial consideració tindran una retribució específica consistent en el 150% del plus festiu especial. Aquells treballadors que els toqui treballar en aquests torns i/o dies percebran el import per hora  de treball efectiu que es detalla a l'Annex 3. 


Consideracions comuns d'aquests plusos.


El plus de dissabte, diumenge, festiu, festiu especial i festiu d'especial consideració són incompatibles entre ells, i per tant només es percebrà un d'ells.


En el supòsit de coincidència entre ells (per exemple un dissabte que coincideixi amb un festiu especial), s'abonarà el de major consideració (en l'exemple indicat s'abonarà el plus festiu especial).

 

Article 39

Plus nocturnitat


El plus mensual de nocturnitat consistirà en una quantitat fixa que figura a l'Annex 3 del conveni. Es retribuirà en proporció a les hores treballades en el període comprès entre les 22 i les 6 hores, tret que les hores de coincidència tinguin el caràcter d'extraordinàries.   S'abonarà en la seva totalitat sempre que el treballador desenvolupi en el torn de nit la totalitat de la jornada anual ordinària i al menys 4 de les hores de treball efectiu diàries estiguin incloses en el interval entre les 22 i les 6 hores. En els casos de jornades inferior a la ordinària s'abonarà proporcionalment a la reducció de jornada.

 

Article 40

Plus jornada partida


El complement de jornada partida es un complement que vol retribuir el fet de prestar serveis en horari de mati i tarda amb una interrupció de la jornada d'un mínim de 30 minuts, per dinar, d'acord amb el Decret 56/2012. El temps d'interrupció de jornada per dinar no tindrà, en cap cas, la consideració de treball efectiu. Aquest plus es incompatible amb la realització d'una jornada continuada i el import figura a l'Annex 3. Durant els períodes d'estiu la jornada intensiva es continuarà abonant, com fins ara. Aquest plus el percebran també els treballadors que desenvolupin els models de jornada de l'article 23.4 a, b i c).

 

Article 41

Pagues extraordinàries de juny i desembre


Els treballadors tindran dret a la percepció de dues gratificacions extraordinàries que es rebran conjuntament amb les nòmines dels mesos de juny i desembre de cada any.


Cadascuna de les gratificacions extraordinàries serà del import de la suma del salari base, antiguitat, complement de lloc de treball, nocturnitat, complement específica dedicació (jornada completa), jornada partida, complement de major presència i complement personal de conveni.


Les gratificacions extraordinàries es meritaran semestralment: la de juny de gener a juny i la de Nadal de juliol a desembre i en proporció al temps efectivament treballat. Aquest nou sistema de meritació substitueix íntegrament a qualsevol dels altres establerts en convenis anteriors sense cap dret a indemnització o salari per disfuncions en l'aplicació del nou sistema.

 

Article 42

Complement de major presència


El complement de major presència remunera el fet de treballar en un sistema de torns inferior i/o igual a 12 hores diàries i s'aplica exclusivament al personal de les categories de Metge assistencial 1, Infermera assistencial 1, Tècnic de Transport Sanitari 1A, 1 i Sanitari, sens perjudici de l'establert a la disposició addicional cinquena. El seu import figura a l'Annex 3. Al personal d'aquestes categories amb jornades inferiors a la jornada màxima ordinària del conveni establerta en l'article 22.1 se li abonarà en proporció a la jornada efectiva realitzada. El personal a torn de 24 hores en bases de 1.536 hores de treball efectiu percebrà, també, aquest complement en els imports que s'indiquen en l'esmentat annex.

 

Article 43

Hores extraordinàries


1. Amb la finalitat de seguir una política social solidària, que condueixi a una mínima realització d'hores extraordinàries, ambdues parts acorden reduir-les al mínim imprescindible. La realització de les hores extraordinàries proposades té caràcter voluntari per al treballador/ora, llevat de circumstàncies objectives i excepcionals que exigeixin la seva realització. 


2. Tindran la consideració d'hores extraordinàries aquelles hores de treball que es realitzin per sobre de la durada màxima de la jornada ordinària de treball establerta en aquest Conveni amb excepció de l'establert a l'article 22.1.3.


3. El nombre d'hores extraordinàries no pot ser superior a 80 a l'any, llevat dels casos d'excés d'hores invertides per tal de prevenir o reparar sinistres i/o altres danys extraordinaris i urgents o esdeveniments extraordinaris en els serveis, sens perjudici del seu pagament com si es tractés d'hores extraordinàries.


4. Les hores extraordinàries s'hauran de compensar amb temps de descans sempre que les necessitats del servei ho permetin dins els quatre mesos següents a la seva realització. El descans compensatori es farà d'acord amb l' equivalència següent: 1 hora extraordinària es compensarà amb 1 hora 45 minuts de descans en jornada ordinària. El treballador i el cap de la seva unitat, de mutu acord, decidiran quan es fa efectiu el descans compensatori. Els treballadors dels torns “C” que no hagin complert encara la totalitat de les jornades no fixades en calendari, no podran fer hores extraordinàries. Tampoc podran realitzar hores extraordinàries les persones en qualsevol de les situacions de reducció de jornada


5. No obstant això, quan no sigui possible la compensació horària, les hores extraordinàries s'abonaran econòmicament d'acord amb les quantitats que figuren a l'Annex 3 d'aquest conveni que aplica la mateixa proporció que en el punt anterior.

 

Article 44

Paga extraordinària d'assistència


1. Aquest complement s'estableix per tal d'incentivar l'assistència sense perjudici de la penalització de les faltes que aquests conceptes puguin comportar amb forma de descomptes i sancions, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament i amb el que preveu el present conveni.


2. El complement s'abonarà amb caràcter anual junt amb la nòmina d'abril, com a paga extraordinària, però es computarà per dotzenes parts, cadascuna de les quals correspondrà a l'assistència d'un mes. L'empresa està facultada per establir els mecanismes de control d'assistència que consideri adients. El períodes inferiors al any es percebran en proporció al temps treballat sempre que superi el límit de tres mesos.


3. L'import de la paga es correspon amb el import mensual dels conceptes: salari base, complement específic dedicació (jornada completa) i antiguitat. 


4. Per tenir dret a la percepció d'aquest complement s'haurà de treballar, com a mínim, 90 dies per cada any natural, de forma alterna o continuada. 


5. Per tenir dret a aquesta percepció de la prima d'assistència, el treballador no podrà haver faltat al treball cap dia del mes natural en que hagués d'haver desenvolupat la seva feina. No es consideren absències al treball el gaudiment dels permisos o llicencies de l'article 52 del conveni ni les situacions de baixa per accident laboral o malaltia professional o risc durant l'embaràs ni les baixes per malalties comuns fins el cinquè dia, inclòs. En el cas de baixes per malaltia comú que es prolonguin durant mes de cinc dies, en cap cas es percebrà el import del complement que correspongui al mes natural del que es tracti si, en aquest període, s'ha estat de baixa durant més de cinc dies.


6. En cas de vaga legal únicament es descomptarà el import de la prima proporcionalment al dia o dies en que s'exerceixi aquest dret.

 

Article 45

Retribució de les tutories al personal que forma al personal en pràctiques


1. Amb aquest complement es pretén retribuir al personal que desenvolupi les tutories i la formació dels alumnes que realitzin cursos amb període pràctic a l'empresa.


2. Els treballadors/ores interessats en participar en la formació d'aquests alumnes ho haurà de sol·licitar a l'empresa que, en la mesura de lo possible, assignarà homogèniament les tutories entre els sol·licitants.


3. La realització de les avaluacions s'acreditarà mitjançant una fitxa de control qualitatiu o pel procediment administratiu que l'empresa consideri idoni.


4. La retribució per aquestes tutories es percebrà únicament si SEMSA rep un import de l'empresa i/o institució que envia els alumnes. Aquesta retribució la percep únicament el treballador de la mateixa categoria de l'alumne tutoritzat. La retribució s'abonarà en un sol import una vegada SEMSA haguí cobrat de les diverses institucions. El percentatge d'un 50% de la quantitat percebuda per aquests cursos s'abonarà proporcionalment entre els tutors en funció del nombre de tutories que hagin impartit. El 50% restant s'aplicarà a les despeses de gestió i a formació.


5. Desprès de finalitzades les tutories s'expediran les corresponents certificacions acreditatives pels diferents centres formatius.


6. Des del Departament de Formació s'emetran certificats de tutories per a tots els integrants de les dotacions que participin en la mateixa, d'acord amb l'avaluació realitzada per l'alumne.


7. La Comissió de formació vetllarà pel compliment d'aquest article.

 

Secció 3

Sistema de carrera professional, incentivació i desenvolupament professional (CIDP)

 

Article 46

Carrera professional (CP)


1. Concepte de carrera professional 

La carrera professional és un sistema d'estímul, reconeixement a l'esforç personal i implicació, promoció i progrés professional per els/les treballadors/es de l'empresa pública SEMSA en el seu lloc de treball que reconegui:

Per als professionals assistencials sanitaris: La tasca assistencial, formativa, docent i investigadora en el sistema sanitari, com a elements de millora i progressió assolides al llarg de la vida professional.


I en tots els casos, la aportació personal al resultat, l'adaptació al projecte d'empresa, i l'esforç per adaptar-se a un model organitzatiu de l'entitat, i que comporta una retribució específica per l'assoliment dels mèrits i requisits exigits per a cadascun dels nivells definits i en el marc de la missió de l'empresa i en concordança amb els objectius de la organització.


2. Característiques del sistema de carrera professional (CP)

Els principis bàsics que suporten aquest sistema són el següents:


Voluntària: Els professionals de l'empresa poden optar lliurement a l'accés del sistema de CP, com en el canvis de nivell, sense que en cap cas tingui caràcter obligatori.


Avaluable: Per tal de garantir la transparència i la seva objectivitat, els aspectes de la CP requereix un barem d'avaluació quantificable.


Revisable: La CP és un element actiu, i per tant subjecte a canvis.


Participativa: Amb la creació del Comitè d'Avaluació de la CP.


Remunerada: Amb la assignació econòmica corresponent per cada nivell i grup professional definit en la CP.


Consolidació: Cada 4 anys ordinàriament es revisarà el compliment dels criteris de permanència de tots els/les treballadors/es per mantenir els nivells assolits. No obstant el Comitè d'Avaluació podrà revisar, sempre que ho consideri oportú, el compliment dels criteris de qualsevol treballador/a/a per mantenir els nivells assolits. El nivell 1 i 2 son consolidables i no son revisables. En el cas dels nivells 3 i 4, en cas de revisió, mai es podrà descendir més d'un nivell cada quatre anys. En cas de descens de nivell els requisits per tornar a assolir el nivell perdut seran, únicament, la consecució dels criteris que van motivar la pèrdua de nivell.


3. Aplicació de la carrera professional


La carrera professional es d'aplicació als grups professionals:


Metge/ssa assistencial 1

Titulat/da Superior sanitari

Infermer/a assistencial 1

Titulat/da Mig sanitari


4. Definició dels nivells:

4.1 Per als grups professionals següents:


Metge/ssa assistencial 1

Titulat/da Superior sanitari


Nivell bàsic: És el professional amb la titulació de Llicenciat en Medicina i Cirurgia que reuneix els requisits per accedir a una plaça definida en la RLT en el moment de la seva incorporació a l'empresa.


Nivell 1: És el del professional amb la titulació de Llicenciat en Medicina i Cirurgia que acredita tenir un mínim de 4 anys amb la titulació indicada i 2 anys de prestació de serveis efectius continus o discontinus en un període de 5 anys a l'empresa i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


Nivell 2: És el del professional amb la titulació de Llicenciat en Medicina i Cirurgia que acredita una permanència mínima de 3 anys en el nivell 1 i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


Nivell 3: És el del professional amb la titulació de Llicenciat en Medicina i Cirurgia que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 2 i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


Nivell 4: És el del professional amb la titulació de Llicenciat en Medicina i Cirurgia que acredita una permanència mínima de 6 anys en el nivell 3 i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


4.2. Per als grups professionals següents:

Infermer/a Assistencial 1

Titulat/da mig sanitari


Nivell bàsic: És el professional amb la titulació de Diplomat Universitari d'Infermeria o Grau Universitari d'Iinfermeria que reuneix els requisits per accedir a una plaça definida en la RLT en el moment de la seva incorporació a l'empresa.


Nivell 1: És el del professional amb la titulació de Diplomat Universitari d'Infermeria o Grau Universitari d'Infermeria que acredita tenir un mínim de 4 anys amb la titulació indicada i 2 anys de prestació de serveis efectius continus o discontinus en un període de 5 anys a l'empresa i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


Nivell 2: És el del professional amb la titulació de Diplomat Universitari d'Infermeria o Grau Universitari d'Infermeria que acredita una permanència mínima de 3 anys en el nivell 1 i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


Nivell 3: És el del professional amb la titulació de Diplomat Universitari d'Infermeria o Grau Universitari d'Infermeria que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 2 i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


Nivell 4: És el del  professional amb la titulació de Diplomat Universitari d'Infermeria o Grau Universitari d'Infermeria que acredita una permanència mínima de 6 anys en el nivell 3 i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


5. Retribució del model de carrera

S'estableix un complement específic per a cada nivell i grup professional detallat a l'Annex 3. Aquesta retribució està referida a períodes anuals, entesos de gener a desembre.


Aquesta retribució associada a cada nivell del CP, està referida a jornada completa definida en el conveni col·lectiu en el seu article 22.1. Les jornades anuals inferiors es retribuiran proporcionalment. 


En el cas de personal amb jornada anual inferior a les jornades ordinàries definides en l'article 22.1 del conveni col·lectiu, quan realitzi ampliacions de 6 o més mesos, se'ls aplicarà el increment corresponent a aquell període en funció de la nova jornada anual realitzada.


6. Comitè d'Avaluació

1. Composició.


Es constituirà un Comitè d'Avaluació per cadascun del conjunt dels següents grups professionals:


Agrupació 1:

Metge/ssa Assistencial 1

Titulat/da Superior Sanitari


Agrupació 2:

Infermer/a Assistencial 1

Titulat/da Mig Sanitari


Cada Comitè d'Avaluació tindrà la següent composició genèrica:

3 membres de la Direcció (en la mesura de lo possible s'intentarà que siguin del mateix grup professional a avaluar).

1 membre de persones

3 treballadors/es del grup professional a avaluar

1 representant legal dels treballadors, que formi part del grup professional i designat pel Comitè intercentres.

Les persones que conformaran aquest Comitè d'avaluació, s'adaptaran al grup professional a avaluar, i un cop constituïts els diversos comitès tindran una vigència igual a la del Conveni col·lectiu.


2. Normes generals d'actuació del Comitè d'Avaluació

Les decisions del Comitè d'Avaluació es prendran per majoria absoluta, requerint al menys 5 vots dels 8 possibles.

El Comitè d'Avaluació es dotarà d'un reglament intern de funcionament.


Cap dels membres podrà participar en la sessió o sessions en que es procedeixi a l'avaluació d'ell mateix.

Els membres del Comitè d'Avaluació tenen obligació de garantir la confidencialitat de la totalitat de la informació i dades aportades.


El Comitè d'Avaluació establirà un òrgan estable que tindrà la funció de resoldre, amb caràcter inapel·lable les reclamacions que es poguessin presentar. La composició d'aquest òrgan serà de 3 persones,     que formen part del Comitè d'Avaluació, i amb la següent representació:


1 membre de la Direcció

1 representant legal dels treballadors, designat pel Comitè Intercentres

1 membre designat pel propi Comitè d'Avaluació

3. Funcions del Comitè d'Avaluació.


Una vegada constituït, el Comitè d'Avaluació és el responsable de:


Publicar la convocatòria del sistema CP.


Coordinació de tots els processos administratius de recollida de dades, instruments de valoració, designació dels avaluadors quan sigui necessari i tots els extrems que facilitin la tasca d'avaluació (certificacions, títols, etc.)


Confecció i publicació de la llista provisional del personal admès al procés del CP d'acord amb les bases que la desenvolupen.


Recollida i resolució de les reclamacions i/o aportacions, en el seu cas, que poguessin derivar-se de la llista provisional de admesos.


Publicar la llista definitiva de admesos al procés.


Valoració dels candidats una vegada tingui el Comitè d'Avaluació en el seu poder la totalitat de la documentació requerida.


Resoldre els dubtes que poguessin sorgir, i facultat per a recaptar tota la informació que consideri necessària pel bon funcionament del procés avaluador.


Publicar la llista resultant del procés d'avaluació per a cadascun dels nivells.

Comunicació a l'interessat del resultat. 


7. Accés i terminis del sistema CP.

7.1 Accés del sistema CP

Podran accedir al sistema de CP els professionals amb contracte indefinit o d'interinatge pendent de resolució de convocatòria.


La manifestació de voluntarietat es realitzarà mitjançant:


Sol·licitud del professional confeccionada en model normalitzat.


L'avaluació es realitzarà mitjançant:

Currículum normalitzat que presentarà el candidat.

Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Qüestionari d'autoavaluació confeccionat pel candidat, si s'escau

Qüestionari d'avaluació del candidat confeccionat pel seu comandament.

Qüestionari d'avaluació del candidat confeccionat per un membre del mateix grup professional que el candidat, si s'escau. Aquest membre serà designat pel Comitè d'Avaluació corresponent.


7.2. Terminis del sistema CP.

La convocatòria per assolir el nivell pels treballador/as/es que reuneixin els requisits establerts en aquest conveni serà anual i establirà els terminis de presentació de la documentació que el candidat/a ha de lliurar al Comitè d'Avaluació.

La tasca dels diversos Comitès Avaluadors haurà de finalitzar com màxim el dia 30 de setembre de cada any.

7.3 Professionals amb altres contractes d'interinatge:


Així mateix podran sol·licitar l'accés a la CP els professionals que tinguin contractes d'interinatge per cobertura de llocs en reserva i els que tinguin contractes de relleu (per jubilacions a temps parcials). Aquests professionals podran acreditar com a requisit d'anys d'experiència o de permanència en nivell els períodes contractats en aquest tipus de contracte (interinatge per reserva o relleu). Podran accedir a l'avaluació del nivell respectiu, però no tindran dret a la corresponent compensació econòmica fins la data en que ja acreditin un contracte indefinit d'interinatge pendent de resolució de convocatòria. En cap cas es meritaran drets econòmics amb caràcter retroactiu.

 

Article 47

Sistema d'incentivació i desenvolupament professional (SIDP).


1. Concepte de Incentivació i desenvolupament professional (SIDP)

La incentivació i desenvolupament professional és un sistema d'estímul, reconeixement a l'esforç personal i implicació, promoció i progrés professional per els/les treballador/as/es de l'empresa pública SEMSA en el seu lloc de treball que reconegui:


Per als professionals Tècnic/a Transport Sanitari (1A i 1) : La tasca assistencial i formativa en el sistema sanitari, com a elements de millora i progressió assolides al llarg de la vida professional.

Per als professionals no sanitaris: La tasca en l'àmbit de l'empresa que es valori com a elements de millora i progressió assolides al llarg de la vida professional.


I en tots els casos, l'aportació personal al resultat, l'adaptació al projecte d'empresa, i l'esforç per adaptar-se a un model organitzatiu de l'entitat, i que comporta una retribució específica per l'assoliment dels mèrits i requisits exigits per a cadascun dels nivells definits i en el marc de la missió de l'empresa i en concordança amb els objectius de la organització.


2. Característiques del sistema d'Incentivació i desenvolupament professional.


Els principis bàsics que suporten aquest sistema són el següents:


Voluntària: Els professionals de l'empresa poden optar lliurement a l'accés del sistema de SIDP, com en el canvis de nivell, sense que en cap cas tingui caràcter obligatori.


Avaluable: Per tal de garantir la transparència i la seva objectivitat, els aspectes de la SIDP requereix un barem d'avaluació quantificable.


Revisable: La SIDP és un element actiu, i per tant subjecte a canvis.


Participativa: Amb la creació del Comitè d'Avaluació de la CIDP.


Remunerada: Amb la assignació econòmica corresponent per cada nivell i grup professional definit en la SIDP.

Consolidació: Els nivells 1 i 2 son consolidables. No obstant el Comitè d'Avaluació podrà revisar, sempre que existeixin situacions excepcionals, el compliment dels criteris de qualsevol treballador/a/a per mantenir el nivell 2. En cas de descens de nivell els requisits per tornar a assolir el nivell perdut seran, únicament, la consecució dels criteris que van motivar la pèrdua de nivell.


3. Model del sistema SIDP.


3.1. Àmbit personal.

El sistema SIDP és d'aplicació als professionals que reuneixin els requisits establerts en aquest conveni.


3.2. Estructura del sistema SIDP

El sistema SIDP s'estructura en tres mòduls diferenciats:


3.2.1. Incentivació i desenvolupament professional: D'aplicació als grups professionals:

Titulat/da Superior no sanitari.

Titulat/da Mig no sanitari.

Tècnic/a en Transport Sanitari 1 A (TTS-1A)

Tècnic/a en Transport Sanitari 1 (TTS-1)

Tècnic/a administratiu/va

Tècnic d'oficis

Tècnic Auxiliar de Coordinació

Auxiliar administratiu/va i d'oficis


Establint-se diferents nivells per cada conjunt de grups professionals, amb una denominació específica per cadascun d'ells. 


3.3. Definició dels nivells d'Incentivació i desenvolupament Professional del sistema SIDP.

3.3.1. Per als grups professionals:

Tècnic/a en Transport Sanitari 1 A (TTS-1A)

Tècnic/a en Transport Sanitari 1 (TTS-1)


Nivell bàsic: És el del professional que reuneix els requisits per accedir a una plaça definida en la RLT en el moment de la seva incorporació a l'empresa.


Nivell 1: És el del professional que acredita tenir un mínim de 3 anys d'experiència en transport sanitari i 2 anys de prestació de serveis efectius continus o discontinus en un període de 5 anys a l'empresa i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


Nivell 2: És el del professional que acredita una permanència mínima de  6 anys en el nivell 1 i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


Nivell 3: És el del professional que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 2 i que ha estat avaluat positivament per la Comissió avaluadora.


Nivell 4: És el del professional que acredita una permanència mínima de 6 anys en el nivell 3 i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


3.3.2. Per als grups professionals:

Titulat/da Superior no sanitari.

Titulat/da Mig no sanitari.


Nivell bàsic: És el del professional que proveït de llur titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió és empleat per SEMSA per exercir-la i que reuneix els requisits per accedir a una plaça definida en la RLT en el moment de la seva incorporació a l'empresa.


Nivell 1: És el del professional que proveït de llur titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió és empleat per SEMSA per exercir-la i que acredita tenir 2 anys de prestació de serveis efectius continus o discontinus en un període de 5 anys a l'empresa i que ha estat avaluat positivament per la Comissió avaluadora.


Nivell 2: És el del professional que proveït de llur titulació corresponent i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió és empleat per SEMSA per exercir-la i que acredita una permanència mínima de 6 anys en el nivell 1 i que ha estat avaluat positivament per la Comissió avaluadora.


Nivell 3: És el del professional que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 2 i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


Nivell 4: És el del professional que acredita una permanència mínima de 6 anys en el nivell 3 i que ha estat avaluat positivament per la Comissió avaluadora.


3.3.3 Per als grups professionals

Tècnic/a administratiu/va 

Auxiliar administratiu/va i d'oficis

Tècnic/a d'oficis

Tècnic/a Auxiliar de Coordinació


Nivell bàsic: És el professional d'aquests col·lectius que reuneix els requisits per accedir a una plaça definida en la RLT en el moment de la seva incorporació a l'empresa.


Nivell 1: És el del professional d'aquests col·lectius que acredita tenir 2 anys de prestació de serveis efectius continus o discontinus en un període de 5 anys a l'empresa i que ha estat avaluat positivament per la Comissió avaluadora.

Nivell 2: És el del professional d'aquests col·lectius que acredita una permanència mínima de 6 anys en el nivell 1 i que ha estat avaluat positivament per la Comissió avaluadora.


Nivell 3: És el del professional que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 2 i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


Nivell 4: És el del professional amb la titulació de que acredita una permanència mínima de 6 anys en el nivell 3 i que ha estat avaluat positivament per la comissió avaluadora.


4. Retribució del sistema SIDP

S'estableix un complement específic per a cada nivell i grup professional detallat a l'Annex 3. Aquesta retribució està referida a períodes anuals, entesos de gener a desembre.


Aquesta retribució associada a cada nivell del SIDP, està referida a jornada completa definida en el conveni col·lectiu en el seu article 22.1. Les jornades anuals inferiors es retribuiran proporcionalment.


En el cas de personal amb jornada anual inferior a les jornades ordinàries definides en l'article 22.1 del conveni col·lectiu, quan realitzi ampliacions de 6 o més mesos, se'ls aplicarà el increment corresponent a aquell període en funció de la nova jornada anual realitzada.


5. Comitè d'Avaluació

5.1 Composició.


Es constituirà un Comitè d'Avaluació per cadascun del conjunt dels següents grups professionals:

Agrupació 1

Tècnic/a en Transport Sanitari 1 A (TTS-1A)

Tècnic/a en Transport Sanitari 1 (TTS-1)


Agrupació 2

Titulat/da Superior no sanitari

Titulat/da Mig no sanitari


Agrupació 3:

Tècnic/a administratiu/va 

Auxiliar administratiu/va i d'oficis

Tècnic/a d'oficis

Tècnic/a Auxiliar de Coordinació.


Cada Comitè d'Avaluació tindrà la següent composició genèrica:

3 membres de la Direcció

1 membre de Persones

3 treballadors/es del grup professional a avaluar

1 representant legal dels treballadors, que formi part del grup professional i designat pel Comitè intercentres.


Les persones que conformaran aquest Comitè d'avaluació, s'adaptaran al grup professional a avaluar, i un cop constituïts els diversos comitès tindran una vigència igual a la del Conveni col·lectiu.


5.2 Normes generals d'actuació del Comitè d'avaluació

Les decisions del Comitè d'avaluació es prendran per majoria absoluta, requerint al menys 5 vots dels 8 possibles.

El Comitè d'avaluació es dotarà d'un reglament intern de funcionament.


Cap dels membres podrà participar en la sessió o sessions en que es procedeixi a l'avaluació d'ell mateix.

Els membres del Comitè d'avaluació tenen obligació de garantir la confidencialitat de la totalitat de la informació i dades aportades.


El Comitè d'avaluació establirà un òrgan estable que tindrà la funció de resoldre, amb caràcter inapel·lable les reclamacions que es poguessin presentar. La composició d'aquest òrgan serà de 3 persones, que formen part del Comitè d'avaluació, i amb la següent representació:


1 membre de la Direcció

1 representant legal dels treballadors, designat pel Comitè intercentres

1 membre designat pel propi Comitè d'avaluació

5.3 Funcions del Comitè d'avaluació.


Una vegada constituït, el Comitè d'avaluació és el responsable de:

Publicar la convocatòria del sistema SIDP.


Coordinació de tots els processos administratius de recollida de dades, instruments de valoració, designació dels avaluadors quan sigui necessari i tots els extrems que facilitin la tasca d'avaluació (certificacions, títols, etc.)

Confecció i publicació de la llista provisional del personal admès al procés del SIDP d'acord amb les bases que la desenvolupen.


Recollida i resolució de les reclamacions i/o aportacions, en el seu cas, que poguessin derivar-se de la llista provisional d'admesos.


Publicar la llista definitiva d'admesos al procés.


Valoració dels candidats una vegada tingui el Comitè d'avaluació en el seu poder la totalitat de la documentació requerida.


Resoldre els dubtes que poguessin sorgir, i facultat per a recaptar tota la informació que consideri necessària pel bon funcionament del procés avaluador.


Publicar la llista resultant del procés d'avaluació per a cadascun dels nivells.

Comunicació a l'interessat del resultat. 


6. Accés i terminis del sistema SIDP

6.1 Accés del sistema SIDP.

Podran accedir al sistema de SIDP els professionals amb contracte indefinit o d'interinatge pendent de resolució de convocatòria.


L'accés al sistema SIDP es realitzarà mitjançant:

Sol·licitud del professional confeccionada en model normalitzat.


L'avaluació es realitzarà mitjançant:

Currículum normalitzat que presentarà el candidat.

Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Qüestionari d'autoavaluació confeccionat pel candidat, si s'escau.

Qüestionari d'avaluació del candidat confeccionat per el seu comandament.

Qüestionari d'avaluació del candidat confeccionat per un membre del mateix grup professional que el candidat, si s'escau. Aquest membre serà designat pel Comitè d'avaluació corresponent.


6.2 Terminis del sistema SIDP

La convocatòria per assolir el nivell pels treballador/ores que reuneixin els requisits establerts en aquest conveni serà anual i establirà els terminis de presentació de la documentació que el candidat/a ha de lliurar al Comitè d'avaluació.

La tasca dels diversos Comitès avaluadors haurà de finalitzar com màxim el dia 30 de setembre de cada any.

6.3 Professionals amb altres contractes d'interinatge


Així mateix podran sol·licitar l'accés al SIDP els professionals que tinguin contractes d'interinatge per cobertura de llocs en reserva i els que tinguin contractes de relleu (per jubilacions a temps parcials). Aquests professionals podran acreditar com a requisit d'anys d'experiència o de permanència en nivell els períodes contractats en aquest tipus de contracte (interinatge per reserva o relleu). Podran accedir a l'avaluació del nivell respectiu, però no tindran dret a la corresponent compensació econòmica fins la data en que ja acreditin un contracte indefinit d'interinatge pendent de resolució de convocatòria. En cap cas es meritaran drets econòmics amb caràcter retroactiu.

 

Article 48

Requisits comuns a CP i al SIDP (CIDP)


1. Els barems i sistemes de consecució de la carrera professional i del nivell d'incentivació, que conformen el Sistema CIDP, són els que es recullen en els documents següents, aplicant-ne el model vigent al conveni d'SCUBSA per als anys 2002 a 2004 en quant a requisits de permanència i barem, sempre que no contradiguin el que s'estableix en la present secció del Conveni col·lectiu:


a. Carrera professional de Llicenciats en Medicina i Cirurgia. Barcelona, juliol 2004.


b. Carrera professional dels Tècnics mitjos en sanitat. Barcelona, novembre 2003.


c. Incentivació i Promoció Professional dels Sanitaris Conductors/ Tècnics en Transport Sanitari. Barcelona. Juny 2000.


d. Desenvolupament professional i incentivació del personal de l'àmbit de l'administració del SCUBSA. 061. Barcelona, juny 2000.


També es tindrà en consideració com a mèrit l'assistència a reunions de treball convocades des de les Direccions dels Departaments que siguin valorades com a mèrit per la comissió avaluadora.


La convocatòria per l'accés al sistema CIDP és realitzarà durant el mes de gener de cada any.


Les parts revisaran en la Comissió paritària els barems existents per adequar-los a la realitat vigent abans de l'1 d'abril de 2016.

 

Secció 4

Condicions generals , retribució jornades especials i condicions ad personam

 

Article 48 bis

Retribució de les jornades inferiors a la jornada màxima ordinària


L'import de les retribucions pactades en aquest conveni fan referència a la jornada anual establerta a l'article 22.1, com a jornada màxima ordinària. Pel que fa als treballadors/ores que realitzin jornades inferiors, tindran dret a cobrar els diferents conceptes salarials en proporció a la jornada realitzada llevat que s'estableixi específicament altra cosa en aquest conveni.

 

Article 49

Retribucions especials


1. Jornades de 1.494 hores en torn 24 hores: El personal que va decidir mantenir-se amb caràcter ad personam en la jornada de 1494 hores de treball efectiu en torn de 24 hores tindrà la retribució que s'especifica a l'Annex 3. A més percebrà el plus de nocturnitat que correspongui, detallat a l'Annex 1 i la part proporcional de la paga extraordinària d'assistència i puntualitat. La seva estructura retributiva no contemplarà el complement de major presència ni el complement d'específica dedicació. Així mateix, aquest personal, percebrà la totalitat dels imports de cadascun dels nivells de carrera professional.


2. Jornades de 1.494 hores en torn 12 hores: El personal que va decidir mantenir-se amb caràcter ad personam en la jornada de 1494 hores de treball efectiu en torn de 12 hores tindrà la retribució que s'especifica a l'Annex 3. A més percebrà el plus de nocturnitat que correspongui, si s'escau, detallat a l'Annex 3 i la part proporcional de la paga extraordinària d'assistència i puntualitat. La seva estructura retributiva si contemplarà el complement de major presència en la part proporcional que correspongui i no contemplarà el complement d'específica dedicació. Així mateix, aquest personal, percebrà la totalitat dels imports de cadascun dels nivells de carrera professional.

 

Article 50

Retribució en vacances


La retribució en vacances inclourà: el salari base, l'antiguitat, el complement de major presència, el complement d'específica dedicació,  la nocturnitat, complement personal de conveni, carrera professional o nivell incentivació, complement de comandament i/o responsabilitat més els complements de lloc de treball i, si s'escau, el complement per encàrrec de funcions.

 

Article 51

Abonament de la nòmina

La nòmina s'abonarà abans del dia 29 de cada mes excepte en el mes de desembre en que s'abonarà abans del dia 23.

 

 

Capítol 4

Permisos, llicències i excedències

 

Article 52

Permisos i llicències retribuides


1. Els treballadors/ores de SEMSA podran absentar-se del treball amb dret a remuneració, previ avís i justificant-lo, en els següents supòsits i de conformitat amb el següent detall:


a) Per matrimoni o unió de fet degudament inscrita: 15 dies naturals consecutius que es podran gaudir dintre dels quatre mesos immediatament següents al fet causant.


b) Per naixement d'un fill/a: 3 dies naturals si es en el mateix municipi on el treballador/a tingui el domicili; 4 dies naturals si els fets tenen lloc fora del domicili del treballador/a però dintre de la seva província; 5 dies naturals si es fora de la seva província però dintre de Catalunya i 6 dies naturals si els fets tenen lloc fora de Catalunya.


c) Per la mort, accident, malaltia greu u hospitalització de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (cònjuge, parella de fet, fills, gendres, nets, pares, pares polítics, avis, avis polítics, germans i germans polítics): 3 dies naturals si es en el mateix municipi on el treballador/ora tingui el domicili; 4 dies naturals si els fets tenen lloc fora del domicili del treballador/ora però dintre de la seva província; 5 dies naturals si es fora de la seva província però dintre de Catalunya i 6 dies naturals si els fets tenen lloc fora de Catalunya. Es considera hospitalització també l'estada en urgències de 24 hores o més.


d) 2 dies en cas de cirurgia menor ambulatòria o proves diagnòstiques invasives amb repòs de parents fins al primer grau de consanguinitat o afinitat (cònjuge, parella de fet, pares, sogres, germans, fills i fills polítics).


e) 1 dia en cas de cirurgia menor ambulatòria, proves diagnòstiques invasives o estada en urgències de menys de 24 hores que no requereix repòs de pares, fills o cònjuge o parella de fet; 3 dies en cas d'intervenció quirúrgica amb anestesia general o epidural de pares, fills o cònjuge o parella de fet.


f) Per trasllat de domicili, 1 dia en la mateixa localitat; 2 dies dins dels 20 quilometres a partir del domicili ; 3 dies si es dins de la província de residència fora d'aquest límit de 20 quilometres i 4 dies fora de la província de residència.


g) Per concórrer a exàmens acadèmics oficials: 1 dia


h) 1 dia per matrimoni de pares, fills o germans.


i) Per deures inexcusables de caràcter públic o personal, inclòs el de sufragi: durant el temps indispensable per complir-los degudament justificats.


En el cas de citació a un judici sempre que s'actuï com testimoni, jurat o perit el treballador tindrà el dret de sol·licitar la compensació de les hores indispensables per complir amb el seu deure. En cas de citació per l'autoritat competent per declaració sobre un cas relacionat amb la feina també es tindrà dret a la compensació horària necessària. 


j) En el supòsit de part, la suspensió tindrà una duració de 16 setmanes, que es gaudiran de forma ininterrompuda, ampliables en el supòsit de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió es distribuirà a opció de la interessada sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, amb independència que aquesta treballés o no, l'altre progenitor podrà fer us de la totalitat o, si s'escau, de la part que resti del període de suspensió, computada des de la data de part i sense descomptar del mateix la part que la mare hagués pogut gaudir amb anterioritat al part. En cas de mort del fill, el període de suspensió no es veurà reduït, excepte si, una vegada finalitzades les 6 setmanes de descans obligatori, la mare sol·licita reincorporar-se al seu lloc de treball.


No obstant, i sens perjudici de les 6 setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas de que ambdós progenitors treballin, la mare, al començar el període de descans per maternitat, podrà optar perquè l'altre progenitor gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare. L'altre progenitor podrà seguir fent us del període de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball, aquesta es trobi en situació d'Incapacitat temporal. 


En el cas de que la mare no tingués dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions d'acord amb les normes que regulin dita activitat, l'altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu contracte de treball pel període que hagués correspost a la mare, el que serà compatible amb l'exercici del dret reconegut en l'article 48 bis de l'ET (suspensió del contracte de treball per paternitat). 


En els supòsits de part prematur i en aquells en els quals, per qualsevol altre causa, el neonat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió podrà computar-se, a instàncies de la mare, o en el seu defecte de l'altre progenitor, a partir de la data del alta hospitalària. S'exclouen de dit còmput les 6 setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare. 

z

En el supòsits de part prematur per falta de pes i en aquells altres en que el neonat precisi, per qualsevol condició clínica, hospitalització a continuació del part, per un període superior a 7 dies, el període de suspensió s'ampliarà en tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.


En els supòsits d'adopció o acolliment, s'estarà al que disposen l'article 48 en relació a l'article 45.1.d) ambdós de l'Estatut dels treballadors.


Als efectes de la suspensió del contracte de treball per paternitat s'estarà al que disposa l'article 48 bis de l'Estatut dels treballadors.


k) En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment, d'acord amb l'article 45.1.d) de l'ET, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant 13 dies ininterromputs ampliables en el supòsit de part múltiple en dos dies més per cada fill a partir del segon, d'acord amb el que estableix l'article 48 bis de l'ET.


l) Els treballadors podran disposar de fins a 12 hores anuals per la realització d'una prova diagnòstica invasiva en l'àmbit del Servei Català de la Salut, sempre que l'horari de consulta o prova coincideixi amb l'horari laboral i prèvia sol·licitud amb la màxima antelació possible i justificació documental. 


Per al torn de nit, en cas que aquestes proves diagnòstiques invasives requereixin una preparació o convalescència, el/la treballador/ora podrà fer ús d'aquest crèdit de 12 hores anuals per cobrir aquestes circumstàncies, encara que la prova no coincideixi amb la jornada de treball. 


2. Tot el personal tindrà, a més dels permisos indicats , als permisos als quals fan referència l'article 37 del Estatut dels treballador. Entre ells, tindrà dret a:


a) Al temps indispensable per la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que s'hagin de realitzar dintre de la jornada de treball.


b) El/les treballadors/ores amb un fill o filla de menys de nou mesos tenen dret a un permís d'una hora diària d'absència del treball per lactància; aquest període de temps pot ésser dividit en dues fraccions. Si tant el pare com la mare són treballadors/ores de l'empresa, només un d'ells pot exercir aquest dret. La duració del permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple. 


La dona per la seva pròpia voluntat podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora per la mateixa finalitat, o acumular-lo en jornades completes. Per les característiques del servei, s'acorda que el període de lactància es pugui acumular a instància del treballador/a en jornades de treball a raó d'una hora en el cas de torns de 12 hores i a raó de 2 hores en el cas de torns de 24 hores. Aquests permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en el cas que ambdós treballin. 


c) En els casos de naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu, aquests hagin de romandre hospitalitzats després del part, el pare o la mare que treballa a l'empresa té dret a absentar-se del lloc de treball fins a un màxim de tres hores diàries, amb la percepció de les retribucions íntegres. Així mateix tindrà dret a reduir la seva jornada de treball fins un màxim de 2 hores amb la disminució proporcional del salari. 


d) Per tal de garantir les necessitats especials dels empleats públics de les administracions de Catalunya que tenen fills amb discapacitació psíquica, física o sensorial, els treballadors/es de la empresa en aquesta situació tindran dret a la flexibilitat horària necessària que els permeti conciliar els horaris dels centres d'educació especial o altres centres on rebi atenció el fill discapacitat amb els horaris dels propis llocs de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar. A aquests efectes, els treballadors/es de l'empresa amb fills discapacitats gaudiran de dues hores de flexibilitat horària diària. També tindran dret a un permís retribuït pel temps que sigui necessari  per a assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d'educació especial o d'atenció precoç on rebi tractament el fill o bé per acompanyar a aquest si ha de rebre suport addicional en l'àmbit sanitari. En el supòsit que dues persones generin el mateix dret per un subjecte causant, només una d'elles en pot gaudir.


3. En matèria de permisos per guarda legal, adopció i acolliment i per tenir cura de persones amb situació de dependència s'estarà al que disposa l'article 37.5 del ET amb les millores de empresa següents:


a. El personal de l'empresa que per raó de guarda legal té cura directa d'un infant de menys de sis anys, o d'una persona disminuïda psíquica, física o sensorial que no fa cap activitat retribuïda, i també els que tenen a càrrec directe seu un o una familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda de més del 64%, que en depèn i en requereix una dedicació especial tenen dret a una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució íntegra, respectivament. Aquesta millora en la percepció de la retribució es incompatible amb la realització de qualsevol altre tasca retribuïda.


b. En el supòsit de reducció d'un terç de la jornada de treball per raó de guarda legal d'un infant, el personal de l'empresa te dret a percebre el 100% de la retribució fins que el infant tingui un any com a màxim. Per a obtenir aquesta reducció de jornada de treball, el treballador o treballadora ha de presentar la sol·licitud a partir del moment en què es reincorpora al treball després del permís per maternitat . Aquesta millora en la percepció de la retribució es incompatible amb la realització de qualsevol altre tasca retribuïda.


c. En els supòsits d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu d'un infant menor de tres anys, en el cas de reducció d'un terç de la jornada de treball, el personal de l'empresa ten dret a percebre el 100% de les retribucions durant setze setmanes, comptades a partir de la finalització del permís a què fa referència l' article 52.1. j del conveni. Aquesta millora en la percepció de la retribució es incompatible amb la realització de qualsevol altre tasca retribuïda.


El règim retributiu establert per les lletres a, b i c és aplicable exclusivament als supòsits que s'hi esmenten i no es pot fer extensiu a cap altre tipus de reducció de jornada establert per altre causa. 

 

Article 53

Excedències 


1. L'excedència podrà ser voluntària, forçosa, per cura de familiar i especial.


2. Excedència forçosa: La excedència forçosa, que donarà dret a la conservació del lloc de treball i al còmput de l'antiguitat de la seva vigència, es concedirà, prèvia comunicació escrita a l'empresa, per la designació o elecció per un càrrec públic que impossibiliti l'assistència al treball i/o per l'exercici de funcions sindicals, d'àmbit provincial o superior, sempre i quan la central sindical a la que pertanyi el treballador/a tingui la suficient representativitat legal. La reincorporació haurà de sol·licitar-se dins del termini de 30 dies naturals següents al cessament en el càrrec públic i/o sindical. La no reincorporació en el termini màxim de 30 dies suposa la baixa definitiva de l'empresa.


3. Excedència voluntària: El treballador/ora que tingui una antiguitat mínima d'1 any a l'empresa, té dret a que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no inferior a 4 mesos i no superior a 5 anys. Aquest dret només podrà exercitar-se una altra vegada pel mateix treballador/a si han transcorregut 4 anys des de la finalització de l'anterior excedència. S'haurà de sol·licitar amb dos mesos d'anticipació a l'empresa expressant el motiu en el qual es fonamenta.


Els treballadors/ores que es situïn en excedència voluntària amb motiu d'estar cursant el MIR/IIR (Infermer Intern Resident), tindran un dret preferent de reingrés davant la resta de sol·licituds de reingrés per excedència voluntària, en un lloc de treball de la mateixa categoria que ocupaven abans d'iniciar l'esmentada excedència.


El treballador/ora excedent conserva només un dret preferent a la reincorporació en les vacants d'igual categoria que haguessin ocupat a l'Empresa. Si el treballador/a no sol·licita el reingrés o la pròrroga un mes abans d'acabar la seva excedència causarà baixa definitiva i automàtica en SEMSA.


4. Excedència per cura de familiars: Els treballadors/ores tindran dret a un període d'excedència, no superior a 3 anys, per atendre la cura de cada fill/a, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits d'acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que siguin provisionals, a comptar des de la data de naixement o, si s'escau, de la resolució judicial o administrativa.


També tindran dret a un període d'excedència, de duració no superior a 2 anys, per atendre a la cura d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per ell mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda.


L'excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors/ores, homes i dones i podrà gaudir-se de forma fraccionada. No obstant, si dos o més treballadors/ores de l'empresa generessin aquest dret per una mateixa persona, l'empresa podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades del seu funcionament.


Quan un nou causant donés dret a un nou període d'excedència, l'inici del  mateix finalitzarà, si s'escau, el que s'estigués gaudint.


El període en el qual el treballador/ora romangués en situació d'excedència, d'acord amb l'establer anteriorment, serà computable a efectes d'antiguitat i el treballador/a tindrà dret a l'assistència a cursos de formació professional, als quals el convocarà l'empresari, especialment amb ocasió de la seva reincorporació. Durant el primer any, tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional. No obstant, quan el treballador/ora formi part d'una família que tingui oficialment la condició de família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s'estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti d'una família nombrosa de categoria general, i fins un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria especial. 


5. Excedència especial: Tot el personal tindrà dret a gaudir d'una suspensió de contracte no retribuïda, la durada màxima de la qual serà 11 mesos, sempre que no perjudiquin el desenvolupament normal i la qualitat del servei. Durant aquesta suspensió no existirà obligació de cotització a la seguretat social.


La sol·licitud d'aquesta excedència haurà de realitzar-se, al menys, amb un mes d'antelació al inici de la mateixa i suposa la reserva del lloc de treball.


Si la suspensió es sol·licita per prestar serveis a una ONG vinculada a l'assistència sanitària, podrà perllongar-se fins a 12 mesos renovables fins a 24 mesos, sempre que no perjudiquin el desenvolupament normal i la qualitat del servei.

En cas de que aquesta suspensió es demani per assistir a una emergència per catàstrofe, la sol·licitud al efecte que haurà de fer-se amb un preavís mínim de 48 hores, sempre que no perjudiquin el desenvolupament normal del servei entès com la possibilitat de procedir a cobrir el lloc de treball.


Els períodes d'excedència motivats per col·laboracions amb ONG's o en emergències per catàstrofe i que no comportin retribució dinerària per al professional, computaran a efectes d'antiguitat i temps de permanència en nivell de carrera professional i/o SIDP.


Aquesta excedència especial no es pot utilitzar per iniciar o ampliar una relació laboral, nova o ja existent, per a una altra empresa.


El seguiment de la concessió d'aquesta excedència es realitzarà mitjançant la Comissió paritària.

 

 

Capítol 5

Formació

 

Article 54

Formació i permís per a la formació.


1. El personal de SEM, S.A. tindrà accés a una formació continuada que respongui a l'exigència de la millor organització assistencial dels serveis sanitaris i administratius. Amb aquest motiu, l'empresa programarà anualment un pla de formació, interna i externa, per tal de facilitar la formació i promoció professional del seu personal.


2. L'empresa nomenarà una Comissió mixta paritària assessora de formació en la qual participarà 1 persona per sindicat amb presència en el C. Intercentres. Les funcions d'aquesta Comissió seran, en general, totes aquelles que li delegui l'empresa, i en concret: fer propostes, avaluar la formació i els criteris aplicats per a la seva distribució entre el personali tenir coneixement dels ingressos i aportacions que l'empresa obtingui o faci per formació.


3. Permisos per la formació: El personal tindrà accés a una formació continuada, per això tindrà dret a períodes de formació retribuïda de durada variable, d'acord amb la Direcció de l'empresa, que respongui a l'exigència de la millora organitzativa dels serveis sanitaris i al dret de la qualificació i promoció professional.


El personal que gaudeixi de permisos per formació tindrà l'obligació de mantenir la seva vinculació a l'empresa pel doble de temps concedit, o en el seu defecte haurà de tornar les quantitats que li van ésser satisfetes durant el període de permís.


4. Tots els treballadors/ores a jornada completa tindran dret a 40 hores de formació dintre de la jornada laboral. L'empresa oferirà un pla de formació anual de 40 hores per a tots els treballadors/ores, prèvia consulta a la Comissió de formació per valorar l'oferta formativa.


En el cas de no poder-ne realitzar aquesta formació dintre de la jornada laboral en algun dels torns existents, l'empresa compensarà amb temps de descans equivalent a les hores de formació realitzades.


En el cas que el treballador/ora tingues la impossibilitat de realitzar la formació dins del horari establert per l'empresa, o aquesta no l'hagués ofert, podrà efectuar una formació relacionada amb l'activitat de l'empresa fora de la mateixa, amb la corresponent compensació horària, sempre i quan s'autoritzi per la Comissió de Formació. La denegació haurà de ser motivada.


5. En el supòsit de que no s'exhaureixin la totalitat d'hores destinades a formació, la Comissió de formació podrà redistribuir aquest sobrant d'hores atorgant, fins a un màxim de 10 hores més, als altres treballadors que ho sol·licitin i que hagin esgotat les 40 hores indicades.

 

 

Capítol 6

Jubilacions

 

Article 55

Jubilacions

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, els treballadors/ores que reuneixin les condicions exigides per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social, podran accedir a la jubilació parcial en els termes fixats en la llei.

 

 

Capítol 7

Drets sindicals

 

Article 56

Llibertat sindical

SEMSA respecta i garanteix el dret a la lliure sindicació i organització dels treballadors/ores afectats per aquest Conveni i a no discriminar, perjudicar o sancionar amb motiu de la seva afiliació i exercici de drets sindicals, sense cap tipus d'exclusió per pertànyer a un determinat grup o lloc de treball.

 

Article 57

Garanties i facultats del Comitè d'empresa


57.1 Els membres del Comitè d'empresa, com representants legals dels treballadors/ores, tindran les següents garanties i facultats:


a) Obertura d'expedient disciplinari contradictori en el supòsit de sancions per faltes greus o molt greus, cas en què s'ha d'escoltar, a part de l'interessat, al Comitè d'empresa.


b) La lliure expressió individual o col·legiada de les seves opinions en les matèries que concerneixen a l'esfera de la seva representació.


c) Facultat de publicar i distribuir, sense pertorbar el desenvolupament del treball, les comunicacions d'interès professional, laboral o social.


d) Garantia de no ser discriminat en la seva promoció econòmic-professional, per raó precisament del desenvolupament de la seva representació.


En el supòsit de que sigui necessària la modificació de les condicions de treball es procurarà la major estabilitat possible dels representants sindicals.


Els canvis de llocs de treball o condicions de treball no podran fonamentar-se en mesures arbitràries o sancionadores. Es reconeix el dret d'audiència a tots els membres del Comitè d'empresa, que hagin d'ésser traslladats per necessitats del servei o raons organitzatives.


En el cas de trasllat d'un membre del Comitè dins de la mateixa àrea, es segueix el procediment administratiu utilitzat per als trasllats realitzats entre dues àrees diferents. La esmentada garantia s'estendrà a un any després del cessament efectiu com a càrrec sindical.


e) Disponibilitat de fins a 35 hores mensuals de les corresponents a la seva jornada de treball sense minvar les retribucions per a l'exercici de les seves funcions de representació. La utilització de les esmentades hores haurà de justificar-se mitjançant el procediment establert al efecte.


f) Acumulació d'hores sindicals en la forma establerta en l'article següent.


g) Tots els membres del Comitè podran assessorar al personal afectat per aquest pacte en aquelles qüestions i peticions de qualsevol tipus que es refereixin a la seva relació laboral amb SEMSA, i als drets i obligacions derivats d'aquesta relació.


57.2. Les parts es comprometen a fer els processos electorals de forma que a partir de la propera convocatòria electoral la representació legal dels treballadors quedi conformada en SEMSA mitjançant un comitè d'empresa per província (excepte Barcelona on hi haurà dos comitès: el comitè constituït pels treballadors del centre de treball del carrer Pablo Iglesias de l'Hospitalet i els treballadors que presenten serveis en les diferents bases dintre de la ciutat de Barcelona i un altre comitè constituït pels treballadors no inclosos en el comitè anterior i que presten serveis en la província de Barcelona) i un comitè intercentres. 

 

Article 58

Acumulació d'hores sindicals


Podran acumular hores sindicals


1. Els representants sindicals podran acumular hores sindicals, sempre i quan especifiquin els que cedeixen i a qui les cedeixen; en aquest cas als primers se'ls minvarà el seu crèdit en el mateix nombre d'hores que les cedides, i s'haurà d'establir o comunicar per escrit les cessions amb la màxima antelació possible.


2. El president i el secretari del Comitè d'empresa i un representant de cada organització sindical, podran acumular fins al total de la seva jornada laboral en les mateixes condicions del paràgraf anterior.

 

Article 59

Mitjans materials


SEMSA, facilitarà al Comitè d'empresa el local i els mitjans materials necessaris per a l'adient compliment de les seves funcions.


SEMSA, destinarà per cada Comitè d'empresa i pel Comitè Intercentres la quantitat de 300 € en concepte de fons anual per despeses a justificar.

 

Article 60

Competències del Comitè d'empresa


El Comitè d'empresa com a òrgan de representació de tot el personal subjecte a aquest Conveni tindrà entre d'altres les següents competències:


1. Rebre informació en aquells afers de personal que afectin al conjunt, a un o diversos col·lectius, i que suposin variacions respecte al règim anteriorment existent.


2. Emetre informe amb caràcter previ en el termini de 15 dies a partir de la comunicació, excepte en el cas que l'adopció de l'acord o resolució s'hagués de resoldre en un termini més breu, en els supòsits següents:


a) Acords plenaris en matèria de personal laboral.

b) Acords i resolucions que suposin modificació del règim jurídic de premis i sancions.

c) Acords i resolucions que suposin modificació del règim general de prestació del servei.

d) Igualment el Comitè d'empresa podrà emetre informe en qualsevol altre tipus d'expedient en matèria de personal laboral, que suposi modificació del règim jurídic vigent, en els termes fixats en la normativa vigent.


3. Conèixer els models de contractes laborals i rebre les còpies bàsiques quan existeixi obligació legal.


4. Rebre informació de les bases de les convocatòries de concursos i oposicions, així com el calendari dels exàmens amb l'objecte d'estar presents en tot el procés.


5. Participar en el pla general de formació continuada de SEMSA.


6. Conèixer abans de la seva publicació l'oferta pública de treball anual que realitzi SEMSA.


7. Convocar assemblees de caràcter general i sectorial.


Hauran d'ésser requisits per convocar una assemblea:


a) Comunicar per escrit la seva celebració a persones de SEMSA, amb una antelació de dos dies hàbils, per a la seva autorització.


b) Indicar en aquest escrit l'hora i el lloc de la celebració, l'ordre del dia i les dades de qui la convoca.

 

Article 61

Capacitat


El Comitè d'empresa té la capacitat jurídica per exercir accions administratives o judicials en tot el que fa referència a l'àmbit de les seves competències per decisió majoritària dels seus membres.

 

Article 62

Comitè intercentres


A l'empara del que disposa l'article 63.3 de l'Estatut dels treballadors, s'haurà de constituir el Comitè Intercentres amb representació dels delegats de personal i comitès d'empresa del centres de treball de SEMSA. Estarà format per un màxim de 13 membres, escollits de entre tots els òrgans de representació dels treballadors/es de SEMSA, i dels quals s'haurà de designar un president o presidenta. D'aquesta designació se n'haurà de donar comunicació a la Direcció de l'empresa. Les normes de funcionament d'aquest òrgan s'establiran per majoria simple en la primera reunió d'aquest òrgan de representació.

 

Article 63

Funcions del comitè intercentres


A més de les establertes en la legislació vigent, li corresponen les funcions de negociació del conveni col·lectiu de l'empresa i la negociació de tots els temes específics previstos en el Conveni que afectin exclusivament el personal del seu àmbit de representació. Expressament se li cedeixen les competències negocials de l'article 60 d'aquest Conveni.  Aquest personal disposarà de 15 hores addicionals per facilitar la seva tasca.

 

Article 64

Negociació col·lectiva


1. La representació dels membres del Comitè d'empresa dins del Comitè Intercentres i la Comissió negociadora del Conveni s'ajustarà, sempre que sigui possible, a la representativitat que les organitzacions sindicals ostentin dins dels Comitès d'empresa.


2. Les hores dedicades a negociació col·lectiva no s'inclouran dins del crèdit d'hores sindicals de què disposen els membres del Comitè Intercentres.


Als efectes es consideraran hores de negociació les compreses entre l'inici de la sessió de la negociació i la conclusió de la jornada laboral.

 

Article 65

Obligacions sindicals


El Comitè Intercentres i els Comitès d'empresa, amb independència de la seva obligació de complir i respectar el pactat en l'àmbit de les seves competències, s'obliga expressament a:


1. Desenvolupar tasques d'estudi, treball i assistència a l'acció sindical dels treballadors/es.


2. Guardar silenci professional, individual i col·lectivament, en totes les matèries que se'ls faci saber per part de SEMSA, amb caràcter confidencial.


3. Notificar a SEMSA, qualsevol canvi de membres que es produeixi en la seva organització.

 

Article 66

Seccions sindicals


SEMSA reconeix expressament les següents facultats a les seccions sindicals escollides i constituïdes pels treballadors/es:


1. Recollir les reivindicacions econòmiques, professionals, socials i sindicals dels diferents centres de treball i plantejar-les a SEMSA i davant el Comitè Intercentres i els Comitès d'empresa.


2. Representar i defensar els interessos de la organització sindical que representa i als afiliats de la mateixa, i servir d'instrument de comunicació entre la seva organització i SEMSA.


3. Garantia de no ser discriminat en la seva promoció econòmic-professional per raó precisament de l'exercici de la seva representació.


4. Els drets legals establerts per la LOLS i normativa concordant.

 

Article 67

Quota sindical


Prèvia petició per escrit dels interessats, es descomptarà a través de la nòmina la quota de la central sindical o associació professional, i s'abonarà directament per SEMSA a les mateixes.

 

Article 68

Representants amb manament d'àmbit autonòmic o superior


1. Els representants del personal subjecte a aquest acord que tinguin càrrecs en organitzacions d'àmbit autonòmic o superior podran disposar d'un nombre d'hores sindicals addicionals per tal d'ocupar-se de l'esmentada representació i, en aquest cas, disposaran del temps necessari fixat en la convocatòria de les activitats per a les que siguin citats oficialment, sense que això els suposi cap pèrdua en la prima d'assistència i compliment d'horari.


2. El President i el Secretari del Comitè Intercentres tindran la mateixa consideració, a aquests efectes, que l'establerta per a càrrecs nacionals.

 

Article 69

Altres drets sindicals


Els representants dels treballadors/es amb presencia en el Comitè d'empresa, a que es refereix l'article 69 d'aquest conveni, percebran, com a import de la carrera professional o del nivell d'incentivació, el import mitja que correspongui als treballadors/es de la seva categoria en el cas de que no sigui possible, per mor de la seva labor de representació, avaluar les seves tasques professionals.

 

 

Capítol 8

Millores socials

 

Article 70

Complement prestació per incapacitat temporal


L'Empresa complementarà fins el 100% del salari real la prestació en els supòsits d'Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident amb el límit màxim de 18 mesos des de l'inici de la IT sense perjudici del que estableix l'article 20.4 de l'ET. En ambdós casos, el treballador/ora haurà de tenir reconeguda la prestació per Incapacitat Temporal per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que acreditarà mitjançant la presentació dels justificants oficials de baixa o confirmació.


El mateix règim de complement per part de l'Empresa s'aplicarà en aquells supòsits en que la treballadora afectada s'aculli a la prestació econòmica regulada a l'article 135 de la llei general de la Seguretat Social.

 

Article 71

Subvenció congressos


Amb la finalitat de que els treballadors/es de SEM, S.A. puguin assistir i participar en Congressos relacionats amb la medicina d'emergència, l'Empresa subvencionarà, prèvia autorització de la Direcció de la mateixa, el 100% de les despeses d'inscripció del primer signant de la comunicació o ponent. La regulació de la participació i els requisits seran establerts per la Comissió de Formació d'aquest conveni.

 

Article 72

Indemnització per mort, incapacitat absoluta o gran invalidesa derivades d'accident de treball.


El personal afectat pel present Conveni tindrà dret a una indemnització a tant alçat de les següents quanties:

60.101'21 € en el supòsit de mort derivada d'accident de treball i d'incapacitat permanent absoluta per a tot treball derivada d'accident de treball.


210.354'24 € en el supòsit de Gran invalidesa derivada d'accident de treball.

 

Article 73

Assistència jurídica i responsabilitat civil


L'empresa i els seus treballadors/ores resten assegurats per qualsevol responsabilitat civil professional mitjançant la pòlissa d'assegurança subscrita pel Servei Català de la Salut, com Empresa pública depenent d'aquest.


L'objecte és cobrir la responsabilitat civil de tots els treballadors/es vinculats pel present Conveni derivada de la realització de qualsevol actuació que aquests treballadors/es duguin a terme en relació a les funcions per les que han estat contractats, ja sigui dins o fora del centre de treball.


Aquesta pòlissa cobreix reclamacions fins a un màxim de 900.000 € per sinistre així com l'assistència jurídica necessària.


Així mateix, l'empresa garanteix la percepció de la totalitat del salari que s'estigui percebent en el moment de la retirada del permís de conduir , de produir-se , i un lloc de treball adequat en l'empresa sempre que la pèrdua del permís sigui per haver perdut en actes de servei la meitat o més punts dels legalment preceptius.

 

Article 74 

Vestuari i distintius


Durant la vigència d'aquest Conveni, i tenint en compte cadascuna de les circumstàncies específiques, l'empresa subministrarà l'uniforme que ella mateixa determinarà, així com el calçat professional, a tot el personal que l'empresa consideri ha d'estar uniformat i el substituirà en funció del seu deteriorament garantint la substitució amb una periodicitat adequada. El treballador/ora està obligat a utilitzar adequadament aquest material i a conservar-lo en les millors condicions d'ús.


L'uniforme i els sistemes d'identificació per a cada lloc de treball el determinarà l'empresa, posant-lo en coneixement dels seus empleats, i els podrà canviar en funció dels criteris establerts per la pròpia Empresa.

 

Article 75

Ajut manutenció


El personal de l'empresa, quan realitzi el seu treball amb interrupció de la jornada, percebrà un ajut per manutenció de 8,49 € en el 2015. Aquest ajut es percebrà mitjançant targeta restaurant.


De conformitat amb els articles 31, 32 i la Disposició addicional trenta-quatrena de la llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2015, així com la Sentència núm. 44/2014, de 6 de novembre de 2014, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social, en les actuacions 38/2014, atès que no es pot articular mesures d'ajuts socials, pla de pensions i ajuts per a menjar, queda sense aplicació aquest article fins que la normativa estatal i/o autonòmica ho permeti. En el moment en que cessi la suspensió fixada per les Lleis pressupostaries, es recuperarà automàticament aquests beneficis socials


El personal sanitari rebrà 2 ajuts per cada jornada de treball per manutenció, sempre que es tracti de jornades de 24 hores. 

Per a jornades de 12 hores i/o torn de nit, s'abonarà la mateixa quantitat per jornada ordinària. 

 

Article 76

Bestretes

Els treballadors/ores de SEM, S.A. tindran dret a percebre bestretes a compte del treball realitzat. Aquestes bestretes es descomptaran en el moment de percebre el treballador/a la retribució a compte de la qual s'ha concedit la bestreta.

 

Article 77

Garanties en cas de detenció

El treballador/ora que per qualsevol motiu sigui detingut i sotmès a processament, si fos alliberat per sobreseïment de la causa o absolt per sentència ferma, tindrà dret a reincorporar-se a l'Empresa.

 

Article 78

Fons social de cultura i esports

Per tal d'estudiar la viabilitat de subvencionar activitats esportives i culturals, s'estructurarà una comissió mixta que confeccioni les propostes i, en el seu cas, el posterior seguiment. Per l'any 2015 es destina un fons de 583,66 €.


De conformitat amb els articles 31, 32 i la Disposició addicional trenta-quatrena de la llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2015, així com la Sentència núm. 44/2014, de 6 de novembre de 2014, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social, en les actuacions 38/2014, atès que no es pot articular mesures d'ajuts socials, pla de pensions i ajuts per a menjar, queda sense aplicació aquest article fins que la normativa estatal i/o autonòmica ho permeti. En el moment en que cessi la suspensió fixada per les lleis pressupostaries, es recuperarà automàticament aquests beneficis socials.

 

Article 79

Document acreditatiu

SEMSA proveirà a tot el personal subjecte al present Conveni del document acreditatiu d'empleat de l'empresa.

 

Article 80

Premis de vinculació

S'estableixen els premis especials de vinculació per la prestació de serveis efectius de l'empresa, que s'atorgaran per una sola vegada i que són els següents:


25 anys de serveis: 1 mes de vacances.

30 anys de serveis: 1 setmana de vacances i el 20% de el import d'una paga extraordinària.

35 anys de serveis: 1 setmana de vacances i el 40% del import d'una paga extraordinària.


El treballador, a la seva elecció, podrà substituir aquest descans per la retribució equivalent.

 

Article 81

Subvenció per fills/es minusvàlids


Es complementarà la quantitat percebuda a través de la Seguretat Social en concepte de fills/es disminuïts físics o psíquics, sempre i quan aquella sigui inferior a la quantitat actualment assignada de 239,64 €/mes.


Aquest benefici es farà extensiu als perceptors de pensió de viduïtat o orfandat, sempre i quan es mantinguin les circumstàncies que ho motivin.


De conformitat amb els articles 31, 32 i la Disposició addicional trenta-quatrena de la llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2015, així com la Sentència núm. 44/2014, de 6 de novembre de 2014, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social, en les actuacions 38/2014, atès que no es pot articular mesures d'ajuts socials, pla de pensions i ajuts per a menjar, queda sense aplicació aquest article fins que la normativa estatal i/o autonòmica ho permeti. En el moment en que cessi la suspensió fixada per les Lleis pressupostaries, es recuperarà automàticament aquests beneficis socials.

 

Article 82

Ajut per fills menors de 8 anys


SEMSA abonarà als treballadors/ores amb fills menors de 8 anys, una ajuda econòmica per la utilització de guarderies infantils o escolarització. Per a l'any 2015 la quantia de la qual serà la següent:


Mensual: 72,54 € i fins un màxim anual de: 797,94 €


Per a la concessió de l'esmentada ajuda el sol·licitant ha de reunir els següents requisits:


a. Que es trobi en situació d'actiu.

b. Que el cònjuge o parella estable no rebi cap ajuda per aquest mateix concepte, ni tant sols en espècie.

c. Que els fills estiguin a càrrec del sol·licitant.

d. Que acreditin documentalment que efectivament utilitzen una guarderia infantil o està escolaritzat.

e. Que presentin sol·licitud per escrit i degudament complimentada en l'oficina del centre en que presten els seus serveis.


Aquest ajut s'abonarà a partir del primer mes següent a la seva concessió. Així mateix, el perceptor de l'ajuda haurà de presentar, per una vegada, justificació acreditativa en l'Administració del centre, del pagament efectuat i, si no ho fa no s'abonarà l'ajuda.


SEMSA podrà comprovar i exigir al treballador/ora que acrediti que continua reunint els requisits que varen motivar la concessió de l'ajuda.


Quan es comprovi que no s'utilitza la guarderia, o el treballador/ora deixi de reunir els requisits assenyalats amb anterioritat, SEMSA podrà descomptar automàticament les quantitats indegudament abonades en la nòmina del treballador/ora.


Aquest ajut s'abonarà fins un màxim de 11 mensualitats per any.


Així mateix s'abonarà una ajuda de fins a 217,12 euros/any (any 2015) per cada fill/a dels treballadors/ores afectats per aquest conveni per al pagament dels llibres escolars sempre que els fills/lles estiguin cursant estudis obligatoris (incloent ESO). S'haurà de justificar la percepció de l'ajuda amb la presentació posterior de la factura dels llibres.


De conformitat amb els articles 31, 32 i la Disposició addicional trenta-quatrena de la llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2015, així com la Sentència núm. 44/2014, de 6 de novembre de 2014, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social, en les actuacions 38/2014, atès que no es pot articular mesures d'ajuts socials, pla de pensions i ajuts per a menjar, queda sense aplicació aquest article fins que la normativa estatal i/o autonòmica ho permeti. En el moment en que cessi la suspensió fixada per les lleis pressupostaries, es recuperarà automàticament aquests beneficis socials.

 

Article 83

Invalidesa total per a la professió habitual 

L'empresa assumeix l'obligació de, a la seva elecció, reubicar o indemnitzar amb 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 meses, al personal que pateixi una invalidesa total per a la professió habitual. 

 

Article 84

Reduccions de jornada 

1. Als treballadors/ores majors de 45 anys amb jornada completa se'ls podrà autoritzar una reducció fins al 20 % de la jornada, amb l'oportuna reducció proporcional de les retribucions, sempre que l'empresa tingui un substitut per la cobertura de tot el temps de reducció en aquells llocs en que sigui imprescindible aquest pel correcte funcionament del servei.


2. Reducció per interès particular: El personal te dret, per interès particular, a una reducció de jornada de treball, amb caràcter general, amb un percentatge fins al 50%, sempre que no perjudiqui al desenvolupament normal i la qualitat del servei. Els percentatges de reducció de jornada diferent del general es determinaran per lliure acord entre l'empresa i la persona que ho sol·liciti. A la sol·licitud, el personal determinarà la forma en que desitja que li sigui aplicada la reducció sobre el seu horari. La reducció de jornada comportarà la reducció proporcional del salari i d'aquells complements proporcionals a la jornada. La sol·licitud d'aquesta reducció haurà de realitzar-se al menys amb un mes d'antelació al inici de la mateixa. El seguiment de la concessió d'aquesta reducció es realitzarà en la Comissió paritària del conveni.

 

 

Capítol 9

Salut laboral

 

Article 85

Comitè de salut laboral

El Comitè de Seguretat i Salut es l'òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de l'Empresa en matèria de prevenció de riscos.


El Comitè estarà integrat per 12 membres: 6 representants de l'Empresa i 6 delegats de prevenció.

Els delegats de prevenció seran designats pels representants unitaris dels treballadors/ores, i disposaran del crèdit horari que estableixi en cada moment la legislació aplicable.


El Comitè de Seguretat i Salut aprovarà les seves pròpies normes de funcionament, es reunirà trimestralment i sempre que ho demani alguna de les representacions del mateix.


El Comitè de Seguretat i Salut Laboral en el treball, té com a objectiu el desenvolupament en SEMSA de la normativa legal en aquesta matèria i, especialment, el perfeccionament professional de les condicions d'higiene i benestar, així com la prevenció d'accidents i malalties professionals en el desenvolupament del treball.

 

Article 86

Revisions mèdiques


El personal subjecte a aquest Conveni serà sotmès a reconeixement mèdic d'acord amb la normativa vigent i sempre amb caràcter voluntari.


El Comitè de Seguretat i Salut Laboral estudiarà les prioritats i definirà la periodicitat en funció de la perillositat, toxicitat, risc de contagi, etc. i se'ls proveirà amb la informació necessària per al seguiment i per al seu procediment.

Així mateix, els treballadors/ores podran sol·licitar aquelles vacunes habituals que siguin precises en funció dels riscos degut a la pràctica assistencial. Aquestes seran subministrades de forma gratuïta.

 

Article 87

Reubicació del personal


Quan es comprovi, sota control del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que el lloc de treball o l'activitat desenvolupada perjudica o pot perjudicar a un determinat treballador/ora, aquest/a podrà ésser traslladat/a a un altre lloc de treball de la seva categoria, sempre i quan hi hagi una vacant, i prèvia petició de l'interessat. Durant la vigència del Conveni es crearà una Comissió per a l'estudi d'aquesta problemàtica i possibles solucions.


A petició del treballador que haguí complert més de 55 anys i que presti serveis en unitats assistencials d'emergències al carrer, i sempre que existeixi una vacant adient una vegada resolt el concurs de trasllat d'aquell semestre, aquest podrà esser traslladat a un altre lloc de treball de l'empresa que no impliqui càrregues físiques o psíquiques de treball al carrer.

 

Article 88

Risc durant l'embaràs

Quan les treballadores en període de gestació sol·licitin un canvi de lloc de treball per motius preventius, l'Empresa els oferirà aquesta alternativa sempre que això sigui possible. Davant la impossibilitat per part de l'Empresa de procedir al canvi, la treballadora podrà acollir-se a la prestació econòmica regulada a l'article 135 de la llei general de la Seguretat Social, la durada de la qual no podrà ser superior al període de gestació.


La suspensió del contracte finalitzarà el dia en què s'iniciï la suspensió del contracte per maternitat biològica o desapareix la impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat.

 

 

Capítol 10

Normativa disciplinària

 

Article 90

Incompatibilitat i no concorrència

Són de plena aplicació al personal comprès dintre de l'àmbit d'aquest Conveni les normes sobre incompatibilitats contingudes en la normativa legal vigent en cada moment aplicada per la Generalitat de Catalunya.


Els treballadors/ores de SEM, S.A. no podran desenvolupar tasques de forma particular o per un altre empresari quan aquestes siguin concurrents amb l'objecte social de SEM, SA i puguin interferir amb l'activitat d'aquesta.

 

Article 91

Principis generals

SEMSA ha de protegir el seu personal en l'exercici de les seves funcions i ha d'atorgar-li la consideració social deguda a la dignitat del servei públic.


El règim de faltes i sancions del personal de SEMSA es regirà pels principis generals següents:


a. S'entén per falta laboral tota acció o omissió que suposi la transgressió dels deures bàsics a que resten subjectes tots els treballadors/ores de SEMSA.

b. Es considerarà objecte de sanció tota actuació que suposi l'obstaculització de l'exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.

c. Les faltes es classificaran atenent la seva importància, reincidència i intenció, en lleus, greus i molt greus.

d. En l'aplicació de les sancions es tindrà en compte i es valoraran les circumstàncies personals del treballador/ora, transcendència del dany produït o causat i el grau de reiteració o reincidència.

e. El compliment de les sancions, quan coincideixi amb la data de gaudiment de les vacances, podrà ser posposat per a després del esmentat període de vacances.

f. No es podran imposar sancions que consisteixin en la reducció de la durada de les vacances o altra minoració dels drets al descans del treballador/ora o multa d'haver.

g. L'acció o omissió que puguin ser constitutives d'un delicte tipificat en l'ordre penal, hauran de ser posades en coneixement del Ministeri Fiscal.

 

Article 92

Graduació de les faltes


Les faltes comeses pels treballadors/es estaran classificades com a lleus, greus i molt greus.


1. Són faltes lleus

a. Tres faltes de puntualitat, dins del mateix mes, sense causa justificada.

b. La no tramitació del comunicat de baixa per malaltia en el termini de 48 hores, si no es comprova la impossibilitat de fer-ho.

c. La incorrecció amb el públic o companys de treball, qualsevol que sigui la seva posició dins l'estructura de SEM, S.A..

d. La negligència del treballador/a en l'ús dels locals, materials o documents inherents al servei.

e. Permetre l'estada de personal aliè a SEM, S.A, o bé de personal de SEM, S.A. que no estigui degudament autoritzat, a les instal·lacions de l'empresa.


2. Són faltes greus

a. La manca de disciplina en el treball o del respecte degut als superiors, inferiors i resta dels companys.

b. L'incompliment de les ordres i les instruccions dels superiors i de les obligacions concretes del lloc de treball, o de les negligències de les quals es derivin o puguin derivar-se perjudicis greus per al servei.

c. La desconsideració amb el públic en la prestació del servei.

d. L'incompliment de les normes i mesures de seguretat i salut laboral establertes quan se'n pugui derivar risc per a la salut i la integritat física del treballador/a o dels altres treballadors/ores.

e. La manca d'assistència al treball sense causa justificada de un dia al mes.

f. Les faltes repetides de puntualitat sense causa justificada durant més de tres dies al mes.

g. L'abandó del treball sense causa justificada dintre de la jornada laboral. 

h. La simulació de malaltia o accident.

i. La simulació o l'encobriment actiu de faltes d'altres treballadors/es en relació amb els seus deures de puntualitat, assistència i permanència al treball.

j. La negligència que pugui causar danys greus en la conservació dels locals, materials o documents de serveis.

k. L'exercici d'activitats professionals remunerades, públiques o privades, sense haver sol·licitat autorització de compatibilitat.

l. La utilització o difusió indegudes de dades o assumptes dels quals es tingui coneixement per raó del treball en l'organisme.

m. La reincidència en una falta lleu no prescrita encara que sigui de diferent naturalesa dins d'un mateix trimestre, quan s'hagin produït sancions per aquesta raó.

n. La realització d'activitats no relacionades directament amb el servei en el decurs de la jornada de treball.

o. La manca de comunicació per part dels responsables de grup de les incidències produïdes entre el personal al seu càrrec.

p. La manca del degut silenci pel que fa als assumptes que es coneixen per raó del lloc de treball i que tinguin caràcter confidencial.

q. La no comunicació amb l'antelació suficient la falta al treball per causa justificada, si no es demostra la impossibilitat de fer-ho.

r. L'incompliment voluntari del rendiment legalment exigible, sempre i quan no causés un perjudici greu al servei.

s. L'incompliment d'allò que ordena un superior dintre de les seves atribucions, sempre i quan no repercuteixi greument en el servei.

t. No portar l'adequada uniformitat, excepte causa justificada.

u. Fumar durant els serveis en els vehicles i en els llocs expressament prohibits.

v. La negativa injustificada a prestar serveis excepcionals en els casos de força major i d'imperiosa necessitat que així ho requerissin.

w. El us per qüestions particulars dels mitjans informàtics, telefònics i/o noves tecnologies que l'empresa hagués posat a la seva disposició per desenvolupar la feina.

x. Les agressions físiques als companys.


3. Són faltes molt greus:

a. La reincidència en faltes greus no prescrites encara que siguin de distinta naturalesa dins un període de sis mesos, sempre que s'hagin produït sancions per aquesta raó.

b. Més de 10 faltes no justificades de puntualitat comeses en un període de 6 mesos o de 20 en 1 any.

c. Més de 2 faltes injustificades al treball en el període d'1 mes ó més de 10 en el període d'1 any.

d. La reincidència en la desobediència a les ordres d'un superior dins de les atribucions del seu càrrec i deontologia professional.

e. El dany voluntari en la conservació dels locals, materials o documents del servei.

f. La disminució voluntària i continuada del rendiment exigible en el treball.

g. La toxicomania habitual si repercuteix negativament en el treball.

h. L'encobriment, per part dels responsables de grup, de les negligències, faltes d'assistència, incompliment dels seus deures o absència del treball dels treballador/as al seu càrrec.

i. La transgressió de la bona fe contractual així com l'abús de confiança en les gestions encomanades.

j. L'assetjament per raó d'origen racial o ètnic, religió o convicció, discapacitat, edat o orientació sexual, a l'empresari o a les persones que treballen a l'empresa.

k. Les agressions físiques greus als companys

l. El falsejament voluntari de dades i informacions del servei.

m. El incompliment de les normes d'incompatibilitats.

n. L'assetjament  sexual, psicològic i moral.

o. La reiteració, per segona vegada, en el ús per a qüestions particulars dels mitjans informàtics, telefònics i/o noves tecnologies que l'empresa hagués posat a la seva disposició per desenvolupar la feina.

p. Conduir un vehicle, durant el període de treball, sota l'influencia de l'alcohol i/o altres substàncies que puguin disminuir la seva atenció.

q. Conduir un vehicle sense el permís de conducció habilitant. 

 

Article 93

Sancions


La facultat d'imposar les sancions correspon a SEM, S.A., mitjançant una comunicació escrita al treballador/ora, en la qual hi consti la data i els fets que la motiven. De les sancions que suposin suspensió de feina i sou o acomiadament, s'informarà als representants dels treballador/ores.


Les sancions seran les que s'indiquen a continuació:


1. Per falta lleu:

a. Amonestació per escrit.

b. Suspensió de feina i sou d'1 a 7 dies.


2. Per falta greu:

a. Suspensió de feina i sou de 8 a 15 dies.

3. Per falta molt greu:


a. Suspensió de feina i sou de 16 a 60 dies.

b. Acomiadament.

 

Article 94

Expedient disciplinari

La imposició de sancions per faltes greus i molt greus requerirà la tramitació prèvia d'expedient contradictori, la iniciació del qual es comunicarà a l'interessat, al qual se li donarà audiència en el termini de 3 dies hàbils a partir de la esmentada comunicació, perquè contesti, al·legant el que cregui convenient.


Tanmateix, la comunicació a l'interessat es farà per escrit i haurà de fer constar el fet o fets que han motivat la sanció imposada i la seva classe.


L'empresa podrà atorgar, al treballador/ora objecte de l'expedient contradictori, un permís retribuït mentre duri la tramitació del mateix.

 

Article 95

Prescripció

Les faltes lleus prescriuran als 10 dies, les faltes greus als 20 dies i les molt greus als 60 dies a comptar des de la data en què l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en tot cas, als 6 mesos d'haver-se comès.

 

Article 96

Denúncia per faltes contra el propi treballador/ora


Tot treballador/ora podrà donar compte per escrit, per si mateix o a través de la representació laboral, dels actes que suposin una falta de respecte a la seva intimitat o a la consideració deguda a la seva dignitat humana o laboral. 

L'empresa, mitjançant el departament de Recursos Humans, obrirà l'oportuna informació i instruirà, si escau, l'expedient disciplinari que sigui procedent.

 

Article 97

Solució de conflictes col·lectius

1. Als efectes de solucionar de manera efectiva les discrepàncies que puguin sorgir entre empresa i treballadors/es per la no aplicació de les condicions de treball a què fa referència l'article 82.3 de l'Estatut dels treballadors, ambdues partes acorden que s'estarà als procediments que s'estableixin a l'Acord Interprofessional de Catalunya vigent en cada moment.

 

 

Capítol 11

Disposicions transitòries, addicionals i finals

 

Disposició addicional primera


Categoria de cap clínic

És una categoria a extingir que es manté a efectes a les quatre persones que proveïts de llur titulació corresponent de llicenciat de medicina amb especialitat via MIR i amb capacitat legal per a l'exercici de llur professió van accedir per concurs oposició a SEMSA per desenvolupen amb responsabilitat i iniciativa les tasques pròpies del comandament assistencial d'emergències i/o central de coordinació i/o atenció continuada. Aquests llocs de treball tenen funcions de comandament sobre una àrea assistencial.

 

Disposició addicional segona


Categoria sanitari conductor

És una categoria a extingir que es manté a efectes dels sanitaris conductors existents actualment.

 

Disposició addicional tercera


Les diferències econòmiques que es generin a 1 de gener de 2016 per aplicació dels nous drets i accions regulats al present conveni i que no estaven regulats al conveni anterior, s'abonaran als dos mesos de la seva efectiva aprovació pel Departament de Funció Pública i Economia i Finances de la Generalitat o altre organisme públic pertinent, si així cadascun d'ells ho considerin, i si la normativa estatal i/o autonòmica ho permet sens perjudici de l'autonomia de gestió.


Si es declarés inaplicable o nul el conveni o el seu contingut econòmic s'aplicarien, automàticament, les taules salarials i els convenis vigents en el moment de la signatura i les parts reiniciarien en quinze dies el procés negociador.


Els nous nivells de SIDP (N3 i N4) creats en aquest Conveni (art. 47.3.3) resten condicionats i només es podran percebre en cas que l'empresa assoleixi l'equilibri pressupostari de l'any de l'abonament. Complerta la condició expressada, només s'abonarà aquest concepte per la quantitat que no comprometi aquest equilibri.

 

Disposició addicional quarta


Respectant la reconeguda “autonomia de gestió” i en tot cas el principi de disponibilitat pressupostaria, econòmica i financera, així com l'objectiu de garantir l'estabilitat de l'empresa, les parts es comprometen a negociar la millora de les condicions laborals contingudes en aquest conveni en el cas de modificació de les mesures d'ajustament que per al sector públic té aprovades l'administració estatal i/o autonòmica.

 

Disposició addicional cinquena


L'empresa es compromet a convocar al Comitè Intercentres per tal d'analitzar i pactar possibles criteris de reubicació del personal en cas que SEMSA finalitzés una línea d'activitat sense traspàs a una entitat o servei públic.

 

Disposició addicional sisena


En el supòsit de que els treballadors de les categories de Tècnic d'ofici magatzem i Tècnic auxiliar de coordinació d'acord amb la legalitat assoleixin la titulació de Tècnic en emergències sanitàries se'ls hi reconeixerà el complement reconegut per les categories assistencials a l'article 42 (complement de major presència)


Aquest reconeixement del complement de major presència dels Auxiliars de coordinació i dels TO magatzem resten condicionats en el seu abonament, si la normativa ho permet, així com a l'existència de pressupost, per salvaguardar l'equilibri econòmic de l'empresa.

 

Disposició addicional setena


Es crea una Comissió paritària amb una persona per sindicat signant del conveni i igual nombre per part de l'empresa que realitzarà reunions bimensuals per analitzar els problemes i les incidències que puguin sorgir entre la central de Coordinació i les unitats assistencials i suggerir solucions.

 

 

Disposició transitoria


Els articles 18 a 21 del Conveni col·lectiu, que fan referència al trasllat, selecció i promoció de personal entraran en vigor l'1 de gener de 2016.

 

 

Disposició final primera


Totes les referències que en el conveni es fan a “ treballador” o a “treballadora” o a “treballadors” o a “treballadores” s'han d'entendre referides al genèric i per tant afecten a tot el personal de l'empresa sigui quin sigui el seu gènere.

 

 

Disposició final segona


Aquest conveni substitueix en la seva totalitat a qualsevol regulació convencional, acord o pacte d'empresa anterior que queden sense efecte des de l'entrada en vigor del conveni, tret dels pactes i acords que interpreten, desenvolupen o regulen matèries prèviament regulades al conveni anterior.

 

 

Annexos

 

Annex 1

Borsa de treball

 

Reglament borsa de treball


1. Àmbit d'aplicació


Per tal de facilitar aquelles cobertures de contractació temporal que siguin urgents i necessàries per garantir l'operativitat del servei, l'empresa es dotarà d'una borsa de treball formada per un conjunt de treballadors/ores amb els criteris que s'estableixen a continuació.


Resten fora de l'aplicació dels criteris de borsa els contractes de durada estimada inferior a trenta dies (de data inici a data fi), per als quals només s'exigirà que la persona a contractar estigui d'alta a la borsa de treball, amb perfil d'idoneïtat professional, i lliure de causes d'exclusió o suspensió. En aquests contractes, el criteri per a l'elecció serà el de la disponibilitat.


2. Activitats i àrees geogràfiques


Per facilitar la gestió d'aquesta borsa de treball es gestionarà per àrees geogràfiques i activitat i qualsevol interessat podrà estar inscrit en més d'una àrea i/o activitat. Les àrees geogràfiques per a les quals s'acceptaran candidatures seran determinades per l'empresa. 


3. Perfils professionals, barems i procés de selecció


3.1. Perfils professionals:


S'entén per perfil professional el conjunt de requisits i mèrits que s'han d'avaluar, fonamentalment pel que fa a l'expertesa i la formació, per a la cobertura d'un lloc de treball el candidat idoni mitjançant el procés de selecció previst.


Amb caràcter general, els criteris que cal seguir per a la determinació de llocs de treball amb perfil professional són els que s'indiquen a continuació. Només de forma excepcional i sempre que quedi acreditada la necessitat, es podran fer processos selectius amb perfil fora dels criteris generals. En aquests casos s'informarà a la Comissió paritària de seguiment. 


Perfils professionals per les àrees Assistencials:

Tècnic de transport sanitari 1

Tècnic auxiliar de coordinació

Infermer assistencial 1

Metge assistencial


Perfils professionals per les àrees de Gestió i Serveis Centrals:

Auxiliar administratiu i d'oficis

Tècnic administratiu i d'oficis

Tècnic administratiu: es poden establir perfils en alguns llocs concrets que requereixin coneixements específics en àrees funcionals, com per exemple, recursos humans, econòmica, sistemes d'informació, etc.

Tècnics d'oficis: com a criteri general s'han d'establir perfils

Titulat mig sanitari: com a criteri general s'han d'establir perfils

Titulat mig no sanitari: com a criteri general s'han d'establir perfils

Titulat superior sanitari: com a criteri general s'han d'establir perfils

Titulat superior no sanitari: com a criteri general s'han d'establir perfils


Cada vegada que l'Empresa convoqui un procés selectiu, prèvia consulta amb la Comissió paritària de seguiment de la borsa, publicarà:


La categoria del lloc a seleccionar.

Les funcions a desenvolupar.

Les competències necessàries.

Els requisits d'idoneitat.

El tipus de proves (incloses entrevistes) que en cada categoria/lloc de treball determinin per tal d'avaluar la competència dels professionals inscrits.


3.2 Barems

Els barems seran els utilitzats en la darrera convocatòria de la categoria professional, excepcionalment, si han transcorregut més de cinc anys sense que s'hagués fet cap convocatòria, o a falta de barems en qualsevol de les categories i/o dels perfils definits, es prendrà com a referència els barems utilitzats per a la valoració de la carrera professional en el nivell 1 de cada grup professional. 


3.3 Procediment de selecció

Un cop autoritzada la proposta de contractació, la persona responsable de l'àrea sol·licitant identificarà:

El lloc de treball a cobrir.


El perfil determinat que requereix el lloc de treball. En el cas que el perfil no estigués definit es procedirà a definir-lo mitjançant el formulari de descripció de llocs de treball.


La durada previsible de la contractació


Recursos Humans, determinarà:

Si és necessari iniciar un procés selectiu extern, per la impossibilitat de cobertura mitjançant els recursos disponibles en borsa. 


Si el lloc pot ser ocupat per una persona discapacitada que acrediti la compatibilitat de la discapacitat amb l'exercici de les tasques. 


Si el lloc ha de ser ocupat per una persona amb els requeriments legals que permetin l'optimització de la contractació. 


En funció de la informació dels recursos disponibles en borsa es procedirà a determinar el candidat més adient, segons els següents criteris:


Selecció entre els candidats que acreditin els requisits requerits.


Identificació del candidat amb major puntuació.


Fer la proposta de contractació al candidat tot sol·licitant confirmació d'acceptació en un termini màxim de 48 hores, sense perjudici de la data de d'inici del contracte. La proposta es farà mitjançant correu electrònic a l'adreça facilitada pel candidat i es reforçarà mitjançant trucada telefònica.


4. Composició de la borsa de treball:


Estarà integrada pels següents blocs (ordre de preferència per assignar ofertes de contractació)


Bloc 1: Persones que aspiren a promoció interna temporal (canvi de categoria i/o activitat): El personal amb contracte indefinit que vulgui inscriure's a la borsa de treball per accedir a la promoció interna temporal, haurà de reunir els requisits de titulació, idoneïtat i especialització tècnica (és a dir, el perfil professional, amb caràcter prioritari), tal com s'estableix a l'article 20- Promoció interna, del V Conveni col·lectiu del SEM. Es considerarà:


L'avaluació de l'acompliment es farà respecte de la categoria per la qual estan contractats habitualment. L'avaluació de l'acompliment serà substituïda per la que acreditin desprès d'un període significatiu (10 jornades com a mínim) en la categoria superior. 


Mantindrà una reserva del seu lloc durant el temps que romangui en situació de “temporalitat”.


La resta de condicions seran les mateixes que les regulades en aquest Reglament per a la resta d'aspirants.

Els aspirants que optin per aquesta via ho hauran de fer constar expressament en la sol·licitud.


Els aspirants a la promoció interna han d'estar clarament identificats.


Bloc 2: Les persones que van participar en una convocatòria pública al SEM, i van acreditar idoneïtat per a una categoria i activitat, mantindran aquesta “acreditació” fins la següent convocatòria. L'ordre dins el bloc vindrà determinat en principi per la nota obtinguda en la convocatòria. No obstant, podran presentar-se als processos periòdics de valoració d'aspirants en borsa amb la finalitat de millorar la nota.


Bloc 3: Persones que acrediten idoneïtat per a la categoria, per qualsevol d'aquestes vies:


Més de sis mesos acumulats de treball en SEMSA, encara que sigui en diferents períodes eventual,

Haver superat les proves d'acreditació que el SEM convocarà com a mínim una vegada a l'any.


Bloc 4: Per les persones que es vagin inscrivint a la mateixa i reuneixin els requisits de titulacions i/o experiència professional establerts. Per passar al bloc 3, hauran de participar en les proves d'acreditació que es convoquin periòdicament.


5. Funcionament de la borsa.


La borsa de treball corresponent als perfils de les àrees Assistencials definides en el punt 3.1 restaran obertes de manera permanent, tot i que les avaluacions dels candidats es concentraran en dues vegades per any. 

Per a necessitats de cobertura en llocs dels quals no es disposi de candidats en borsa, s'obrirà el procés de selecció als aspirants externs en el moment que les necessitats de contractació ho requereixin, i sempre prèvia notificació a la Comissió paritària de seguiment.


SEMSA informarà mitjançant la seva web dels requisits per a la inscripció i per optar als diferents perfils professionals (requisits i barem de mèrits). 


Els aspirants interessats hauran d'inscriure's a la borsa de treball mitjançant un model de qüestionari estandarditzat que serà disponible a la Web del SEM. 


A la inscripció s'hi haurà de fer constar, com a mínim, l'Àrea/Servei i/o territori on s'inscriu i el centre de treball en els quals manifesta la seva disponibilitat. És a dir, els aspirants a cada categoria professional per a les quals es publiqui Borsa, apareixeran ordenats per puntuació, però en el moment de la crida es tindrà en compte l'Àrea/Servei i/o territori i centre de treball que hagi indicat en la seva sol·licitud. Si una de les Àrees /Serveis i/o territori coincideix amb l'àrea metropolitana de Barcelona o Tarragona podrà ampliar la selecció amb l'opció de la sales del CECOS del territori que correspongui. 


Un cop feta la inscripció a la borsa, l'aspirant serà convocat a lliurar la documentació acreditativa de requisits i mèrits a valorar, per tal que aquella sigui verificada d'acord amb els següents criteris d'actuació: 


La convocatòria per validar documentació es farà en ordre a la puntuació obtinguda segons l'avaluació de la documentació. 


Cap aspirant podrà ser contractat sense que hagi estat adequadament validat. 


Els aspirants que no aportin la documentació acreditativa quan siguin requerits, seran suspesos temporalment de la borsa durant un període de sis mesos. 


Cada sis mesos (abril i novembre) es verificarà la documentació acreditativa i s'actualitzarà l'ordre de puntuació de la borsa de treball. Excepcionalment es podran realitzar verificacions extraordinàries a petició de qualsevol de les parts (Empresa i/o Comitè d'empresa).


Igualment, durant el termini establert en el paràgraf anterior, els aspirants en borsa podran actualitzar les seves eleccions de l'Àrea/Servei i/o territori i centre de treball.


6. Determinació de l'ordre de puntuació:


L'ordre de puntuació a la borsa de treball de les persones candidates serà el que resulti de la suma de les puntuacions corresponents als apartats següents:


Mèrits: 40%

Nota de suficiència/idoneïtat: 30%

Entrevista professional: 10%

Avaluació de l'acompliment: 20%


La valoració dels mèrits de les persones aspirants es realitzarà d'acord amb els barems publicats per a cada perfil professional. Els aspirants hauran d'acreditar la seva experiència professional amb un currículum i qualsevol altre document que tingui reconeixement oficial (acadèmic o professional). 


La nota de suficiència obtinguda finalment a la fase d'oposició per la participació en un procés selectiu de concurs oposició (només si s'opta per la via d'aquest concurs), quan aquesta nota tingui la consideració de definitiva. La renovació de la puntuació corresponent a aquest apartat s'efectuarà sempre que hi hagi un nou procés selectiu. S'entendrà complert el requisit d'idoneïtat si s'han desenvolupat tasques en la categoria/activitat respectiva durant períodes equivalents a sis mesos de jornada completa en SEMSA.


En el cas que el candidat no s'hagi incorporat a partir d'un procés selectiu amb concurs oposició haurà d'acreditar la seva idoneïtat mitjançant la superació d'unes proves de tipus teòric i pràctic que permetran determinar una puntuació.

Entrevista professional. 


Els informes d'avaluació de l'acompliment es faran periòdicament a aquelles persones que ha estat contractades en períodes de durada significativa. L'informe d'avaluació serà continuat en el temps, amb la periodicitat que l'òrgan de valoració pugui atendre, però no superior a 12 mesos, sempre que s'hagin realitzat un mínim de 10 jornades des de la darrera avaluació. Si el treballador ha realitzat serveis en diferents territoris es determinarà una nota que sigui la mitjana ponderada de les respectives avaluacions. La manca d'acreditació d'avaluació d'acompliment no permetrà l'atribució a la nota del 20% corresponent. 


L'actualització i/o revisió d'aquests apartats es realitzarà com a mínim una vegada a l'any. 


La contractació es realitzarà seguint el ordre del llistat de puntuació ponderada (mèrits + idoneïtat + entrevista professional + avaluació de l'acompliment). 


7. Suspensió temporal i exclusió


Es consideren causes de suspensió temporal, i per tant de suspensió de la possibilitat de contractació, les següents:

Estar en situació de baixa mèdica, o qualsevol altra situació incapacitant per treballar.


Estar en situació d'excedència voluntària per cura de fill o en la que pertoqui derivada de violència de gènere, sempre i quan aquesta causa hagi estat acreditada pel treballador amb caràcter previ a la proposta de contractació.


Les següents causes comportaran la suspensió temporal de la puntuació de la borsa de treball, durant un període d'un any:


No presentar en temps i forma la documentació acreditativa de requisits i mèrits.


No presentar en temps i forma la documentació necessària per a l'autorització de compatibilitat per a una segona activitat pública i/o privada (llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats al servei de l'Administració de la Generalitat).


No superar el període de prova establert.


Haver estat sancionat per resolució d'un expedient disciplinari.


Haver rebutjat 3 ofertes de treball de forma injustificada, sempre que hi hagi constància de les respectives comunicacions per qualsevol mitjà (telèfon, mail, etc.). No es considerarà injustificat el rebuig quan correspongui a un territori pel qual el treballador no havia manifestat disponibilitat, o quan la proposta de contractació li hagi estat comunicada amb menys de 72 hores d'anticipació.


La durada del període d'exclusió podrà ser modulat en més o en menys, segons les circumstàncies, a proposta de la Comissió de Seguiment.


Són causes d'exclusió definitiva de la borsa de treball:


Falsejar dades de la sol·licitud o del currículum professional.


Haver estat acomiadat per resolució d'un expedient disciplinari.


8. Comissió paritària de seguiment de la borsa de treball


Es constituirà una Comissió paritària de seguiment de la borsa de treball formada per representants de l'empresa i les seccions sindicals signants, per tal de vetllar per l'aplicació de l'acord i resoldre les qüestions d'interpretació que sorgeixin del seu desenvolupament.


La Comissió de Seguiment tindrà caràcter paritari i estarà composta per una persona per cadascuna de les seccions sindicals signants del conveni col·lectiu vigent, i pel mateix nombre de persones en representació de l'empresa.

La Comissió paritària de seguiment de la borsa de treball té les competències següents:


Vigilar el compliment del Reglament,

Analitzar, avaluar i fer-ne el seguiment de l'aplicació i del compliment del seu contingut, per la qual cosa, haurà de disposar de la informació necessària.

Tenir coneixement, estudiar i proposar la resolució, si s'escau, dels conflictes d'interpretació i d'aplicació del contingut del Reglament.

Ser informada periòdicament (cada tres mesos) de la situació de la borsa (blocs, persones en alta, categoria-activitat, àrea geogràfica i puntuacions). La informació es lliurarà en el format més adient per poder exercir la seva responsabilitat de seguiment i control de les contractacions i estat dels professionals inscrits en la borsa. 

Establir els criteris emprats per l'empresa en la determinació dels perfils professionals per a cadascú dels llocs tipus en la borsa, amb vot de qualitat de l'empresa.

Establir els instruments d'avaluació, i els requisits i mèrits valorables per accedir a la borsa, amb vot de qualitat de l'empresa.

Establir els criteris per tal de garantir que en les ofertes de treball es tingui en compte el compliment de la LISMI. 

Ser informada per l'empresa prèviament a la publicació de llistes de resultats, o convocatòries per cobertures de llocs de treball.

Ser informada per l'empresa prèviament a la realització de contractes de treball motivats per causes previsibles (p. e. jubilacions), i per tant planificades en el temps.


La Comissió paritària de seguiment de la borsa de treball es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al trimestre, i amb caràcter extraordinari quan ho sol·licitin la meitat dels representants d'alguna de les parts. 


La Comissió es dotarà d'un secretari/a que tindrà cura del correcte funcionament de la mateixa, de les convocatòries, elaboració i tramesa de les actes de les sessions i de la documentació generada i del seus registre i arxiu, de lliurar certificacions de les decisions adoptades, així com de totes les funcions de caràcter administratiu que facilitin el seu funcionament.

 

Clàusula transitoria 1

El personal amb contracte d'interinatge (pendent de resolució de convocatòria, per reserva de lloc, o per contracte de relleu) que hagi superat els tres anys en aquesta situació contractual tindran preferència en l'accés respecte a altres aspirants (inclosos altres interins de menor antiguitat en el contracte). L'opció d'ocupar un lloc de categoria superior (encara que temporalment) suposarà l'obligació de renunciar al contracte d'interinatge anterior.

 

Clàusula transitoria 2

Durant el període d'implantació del sistema tècnic informàtic que ha de facilitar la gestió de la borsa i fins que s'hagin pogut completar les avaluacions de competència i mèrits que permetin puntuar als aspirants en la borsa, el criteri que es farà servir per ordenar prioritats en les ofertes de contractació, serà el de més “antiguitat” (dies treballats) d'entre els aspirants que acreditin idoneïtat (requisits tècnics i legals).

 

Clàusula addicional

En la Comissió de seguiment estaran representats membres designats per les seccions sindicals signants del conveni (1 membre per secció sindical). Aquests representants vetllaran per la correcta aplicació del procediment de borsa i hauran de disposar de l'accés als mitjans informàtics que permetin exercir la seva funció de control de:


Relació de persones inscrites a l'aplicatiu informàtic, amb la corresponent prelació i forma d'ocupació, tinguda en compte a l'hora de dur a terme els diferents nomenaments, els tipus de contracte realitzats, la seva duració i causa i els contractes realitzats de durada estimada inferior a trenta dies i de l'estimació dels que es realitzaran.


Les dades concretes que afecten a la puntuació dels aspirants, és a dir accés als mèrits informats al barem amb la identificació de si estan o no avaluats, accés als informes complets d'avaluació de l'acompliment.

La possibilitat d'estar presents a les entrevistes professionals a instancia de la persona entrevistada.

 

 

Annex 2

 

Activitats

Operacions

Central de Coordinació

Serveis preventius

Administratiu

 

 

Annex 3

Taules salarials

 

Taula retributiva mensual any 2015 (en euros)

Efectes a partir de l'1 de gener 2015

 

GP=GRUP PROFESSIONAL; SB=SALARI BASE; CMP=COMPLEMENT MAJOR PRESÈNCIA; CED=COMPLEMENT ESPECÍFICA DEDICACIÓ; CLT=COMPLEMENT LLOC DE TREBALL; TM=TOTAL MENSUAL; CAT=COMPLEMENT ANTIGUITAT (TRIENNIS); PN=PLUS NOCTURNITAT; PJP=PLUS JORNADA PARTIDA.

 

GP

DENOMINACIÓ

SB

CMP

CED

CLT

TM

CAT

PN

PJP

nombre de pagues

15

14

15

14

15

14

14

 

A

Metge/ssa Assistencial 1

2.279,77

219,23

325,35

62,78

2.887,13

49,93

327,75

87,98

Titulat/da Superior Sanitari

2.279,77

0,00

325,35

0,00

2.605,12

49,93

327,75

87,98

Titulat/da Superior No Sanitari

2.279,77

0,00

325,35

0,00

2.605,12

49,93

327,75

87,98

 

B

Infermer/a Assistencial 1

1.689,37

162,51

231,21

153,13

2.236,22

39,94

288,89

87,98

Titulat/da Mig Sanitari

1.689,37

0,00

231,21

13,48

1.934,06

39,94

288,89

87,98

Titulat/da Mig No Sanitari

1.689,37

0,00

231,21

13,48

1.934,06

39,94

288,89

87,98

 

C

Tècnic/a Administratiu/va

1.377,04

0,00

176,95

74,38

1.628,37

31,41

174,29

87,98

Tècnic/a d'Oficis

1.377,04

120,48

176,95

74,38

1.748,85

31,41

174,29

87,98

Tècnic/a Auxiliar de coordinació

1.377,04

120,48

176,95

74,38

1.748,85

31,41

174,29

87,98

Tècnic/a de Transport Sanitari 1 A

1.377,04

120,48

176,95

136,13

1.810,60

31,41

174,29

87,98

 

D

Tècnic/a de Transport Sanitari 1

1.241,57

120,48

176,95

136,13

1.675,13

20,02

174,29

87,98

Auxiliar Administratiu/va i d'oficis

1.270,95

0,00

176,95

74,38

1.522,28

20,02

174,29

87,98

 

 

Taula retributiva mensual any 2015 (en euros)

Efectes a partir de l'1 de gener 2015

Retribució segons article 49 del text del Conveni

 

GP=GRUP PROFESSIONAL; SB=SALARI BASE; CMP=COMPLEMENT MAJOR PRESÈNCIA; CED=COMPLEMENT ESPECÍFICA DEDICACIÓ; CLT=COMPLEMENT LLOC DE TREBALL; TM=TOTAL MENSUAL; CPC=COMPLEMENT PERSONAL CONVENI; PN=PLUS NOCTURNITAT.

 

GP

DENOMINACIÓ

SB

CMP

CED

CLT

TM


CPC

PN

nombre de pagues

15

14

15

14

14

14

A


Metge/ssa Assistencial 1

2.279,77

219,23

325,36

62,78

2.887,14

 

327,75

Opció 1536 h/any en jornades 24 h

2.156,24

207,35

307,73

59,38

2.730,69

 

117,84

Opció 1494 h/any en jornades 24 h.

2.097,28

0,00

0,00

57,75

2.155,03

0,00

114,62

Opció 1494 h/any en jornades 12 h.

2.097,28

201,68

0,00

57,75

2.356,71

0,00

0,00

Opció manteniment 21,75 hores/setmana

1.333,61

128,24

0,00

36,72

1.498,58

84,41

0,00

 

B

Infermer/a Assistencial 1

1.689,37

162,52

231,21

153,14

2.236,24

 

288,89

 

Opció 1536 h/any en jornades 24 h

1.597,83

153,71

218,68

144,84

2.115,06

 

100,17

Opció 1494 h/any en jornades 24 h.

1.554,14

0,00

0,00

140,88

1.695,02

0,00

97,43

Opció 1494 h/any en jornades 12 h.

1.554,14

149,51

0,00

140,88

1.844,53

0,00

0,00

Opció manteniment 21,75 hores/setmana

988,24

95,07

0,00

89,58

1.172,89

73,41

0,00

 

D


Tècnic/a de Transport Sanitari 1

1.241,57

120,48

176,95

136,13

1.675,13

 

174,29

Opció manteniment 21,75 hores/setmana

726,29

70,48

0,00

79,63

876,40

129,24

0,00

 

Els professionals dels grups A i B que puguin mantenir la jornada anual de 1494 en torns de 12 hores en règim de dia i nit, percebran el plus de nocturnitat en proporció a les hores nocturnes (22-06 hores) efectivament realitzades.

 

 

Taula retributiva anual any 2015 (en euros)

Efectes a partir de l'1 de gener 2015

 

GP=GRUP PROFESSIONAL; SB=SALARI BASE; CMP=COMPLEMENT MAJOR PRESÈNCIA; CED=COMPLEMENT ESPECÍFICA DEDICACIÓ; CLT=COMPLEMENT LLOC DE TREBALL; TA=TOTAL ANUAL; CAT=COMPLEMENT ANTIGUITAT (TRIENNIS); PN=PLUS NOCTURNITAT; PJP=PLUS JORNADA PARTIDA.

 

GP

DENOMINACIÓ

SB

CMP

CED

CLT

TA

CAT

PN

PJP

nombre de pagues

15

14

15

14

15

14

14

A

Metge/ssa Assistencial 1

34.196,55

3.069,22

4.880,25

878,92

43.024,94

748,95

4.588,50

1.231,72

Titulat/da Superior Sanitari

34.196,55

0,00

4.880,25

0,00

39.076,80

748,95

4.588,50

1.231,72

Titulat/da Superior No Sanitari

34.196,55

0,00

4.880,25

0,00

39.076,80

748,95

4.588,50

1.231,72

 

B


Infermer/a Assistencial 1

25.340,55

2.275,14

3.468,15

2.143,82

33.227,66

599,10

4.044,46

1.231,72

Titulat/da Mig Sanitari

25.340,55

0,00

3.468,15

188,72

28.997,42

599,10

4.044,46

1.231,72

Titulat/da Mig No Sanitari

25.340,55

0,00

3.468,15

188,72

28.997,42

599,10

4.044,46

1.231,72

 

C

Tècnic/a Administratiu/va

20.655,60

0,00

2.654,25

1.041,32

24.351,17

471,15

2.440,06

1.231,72

Tècnic/a d'Oficis

20.655,60

1.686,72

2.654,25

1.041,32

26.037,89

471,15

2.440,06

1.231,72

Tècnic/a Auxiliar de coordinació

20.655,60

1.686,72

2.654,25

1.041,32

26.037,89

471,15

2.440,06

1.231,72

Tècnic/a de Transport Sanitari 1 A

20.655,60

1.686,72

2.654,25

1.905,82

26.902,39

471,15

2.440,06

1.231,72

 

D

Tècnic/a de Transport Sanitari 1

18.623,55

1.686,72

2.654,25

1.905,82

24.870,34

300,30

2.440,06

1.231,72

Auxiliar Administratiu/va i d'oficis

19.064,25

0,00

2.654,25

1.041,32

22.759,82

300,30

2.440,06

1.231,72

 

 

Taula retributiva anual any 2015 (en euros)

Efectes a partir de l'1 de gener 2015

Retribució segons article 49 del text del Conveni

 

GP=GRUP PROFESSIONAL; SB=SALARI BASE; CMP=COMPLEMENT MAJOR PRESÈNCIA; CED=COMPLEMENT ESPECÍFICA DEDICACIÓ; CLT=COMPLEMENT LLOC DE TREBALL; TA=TOTAL ANUAL; CPC=COMPLEMENT PERSONAL CONVENI; PN=PLUS NOCTURNITAT.

 

GP

 
DENOMINACIÓ

SB

CMP

CED

CLT

TA

 
CPC

PN

nombre de pagues

15

14

15

14

14

14

A

 
Metge/ssa Assistencial 1

34.196,55

3.069,22

4.880,40

878,92

43.025,09

 

4.588,50

Opció 1536 h/any en jornades 24 h

32.343,53

2.902,91

4.615,94

831,29

40.693,68

 

1.649,76

Opció 1494 h/any en jornades 24 h.

31.459,14

0,00

0,00

808,56

32.267,70

0,00

1.604,68

Opció 1494 h/any en jornades 12 h.

31.459,14

2.823,53

0,00

808,56

35.091,24

0,00

0,00

Opció manteniment 21,75 hores/setmana

20.004,14

1.795,42

0,00

514,15

22.313,70

1.181,74

0,00

 

B

 
Infermer/a Assistencial 1

25.340,55

2.275,28

3.468,15

2.143,96

33.227,94

 

4.044,46

Opció 1536 h/any en jornades 24 h

23.967,42

2.151,99

3.280,22

2.027,78

31.427,41

 

1.402,38

Opció 1494 h/any en jornades 24 h.

23.312,06

0,00

0,00

1.972,34

25.284,40

0,00

1.364,02

Opció 1494 h/any en jornades 12 h.

23.312,06

2.093,15

0,00

1.972,34

27.377,54

0,00

0,00

Opció manteniment 21,75 hores/setmana

14.823,60

1.330,98

0,00

1.254,16

17.408,74

1.027,74

0,00

 

D

 
Tècnic/a de Transport Sanitari 1

18.623,55

1.686,72

2.654,25

1.905,82

24.870,34

 

2.440,06

Opció manteniment 21,75 hores/setmana

10.894,32

986,69

0,00

1.114,86

12.995,87

1.809,36

0,00

 

 

Taula retributiva mensual any 2015 (en euros)

Efectes a partir de l'1 de gener 2015

 

GP=GRUP PROFESSIONAL; PDS=PLUS DISSABTE; PDG=PLUS DIUMENGE; PF=PLUS FESTIU; PFE=PLUS FESTIU ESPECIAL; PFEC=PLUS FESTIU ESPECIAL CONSIDERACIÓ.

 

GP

IMPORTS HORA

PDS

PDG

PF

PFE

PFEC

A

Metge/ssa Assistencial 1

2,71


5,42


5,42


13,06


19,59


Titulat/da Superior Sanitari

Titulat/da Superior No Sanitari

 

B


Infermer/a Assistencial 1

2,71


5,42


5,42


13,06


19,59


Titulat/da Mig Sanitari

Titulat/da Mig No Sanitari

 

C

Tècnic/a Administratiu/va

2,71


 
5,42
 

5,42


 
13,06
 

19,59


 
Tècnic/a d'Oficis

Tècnic/a Auxiliar de coordinació

Tècnic/a de Transport Sanitari 1 A


 

D

Tècnic/a de Transport Sanitari 1

2,71

5,42 

5,42

13,06 

19,59

Auxiliar Administratiu/va i d'oficis

 

 

Taula retributiva mensual any 2015 (en euros)

Efectes a partir de l'1 de gener 2015

Sistema de Carrera, Incentivació i desenvolupament professional (CIDP)

 

 

GRUP PROFESSIONAL

Nivell

IMPORT MES

IMPORT ANY

CARRERA
PROFESSIONAL

Metge/ssa Assistencial 1
Metge/ssa Assistencial 2
Titulat/da Superior Sanitari

Bàsic

0,00

0,00

1

172,92

2.074,99

2

366,95

4.403,39

3

583,79

7.005,50

4

800,63

9.607,61

CARRERA
PROFESSIONAL

Infermer/a Assistencial 1
Infermer/a Assistencial 2
Titulat/da Mig Sanitari

Bàsic

0,00

0,00

1

135,21

1.622,53

2

300,21

3.602,54

3

477,01

5.724,18

4

653,82

7.845,81

INCENTIVACIÓ

Titulat/da Superior No Sanitari

Bàsic

0,00

0,00

1

108,34

1.300,08

2

234,72

2.816,69

3

451,57

5.418,84

4

668,41

8.020,92

INCENTIVACIÓ


Titulat/da Mig No Sanitari

Bàsic

0,00

0,00

1

108,34

1.300,08

2

234,72

2.816,69

3

411,53

4.938,36

4

588,33

7.059,96

INCENTIVACIÓ


Tècnic/a Administratiu/va

Bàsic

0,00

0,00

Auxiliar Administratiu/va i d'oficis

1

108,34

1.300,08

Tècnic d'Oficis

2

234,72

2.816,69

Tècnic Auxiliar de Coordinació

3

373,21

4.478,52

Tècnic de Transport 1 i 1A

4

511,7

6.140,40

 

 

Taula retributiva mensual any 2015 (en euros)

Efectes a partir de l'1 de gener 2015

 

2.1. COMPLEMENT DE COMPENSACIÓ PER ENCÀRREC DE FUNCIONS (article 35)

Nivell

IMPORT MES

IMPORT ANY

A

162,85

1.954,22

B

244,28

2.931,33

C

325,70

3.908,45

 
2.2. COMPLEMENT DE COMANDAMENT I/O RESPONSABILITAT (article 34)
El complement anual resultant s'abona en 12 pagaments.

Nivell

TRAM

IMPORT ANY

1

MÍNIM

29.856,19

 

MÀXIM

39.084,46

2

MÍNIM

45.598,54

 

MÀXIM

52.112,61

3

MÍNIM

58.626,69

 

MÀXIM

65.140,77

 
2.3. COMPLEMENT DE CAP DE GUÀRDIA I COORDINADOR TÈCNIC (article 34)

Nivell

IMPORT MES

IMPORT ANY

Cap de Guàrdia

 

 

TORN DIURN

401,82

4.821,84

TORN NOCTURN

357,53

4.290,37

 

Coordinador/a Tècnic

 

 

TORN DIURN

267,88

3.214,56

TORN NOCTURN

238,35

2.860,25

 

 

 

 

IMPORT HORA

 

Cap de Guàrdia

2,97

 

Coordinador/a Tècnic

1,98

 

 

 

Taula retributiva mensual any 2015 (en euros)

Efectes a partir de l'1 de gener 2015

Taula d'hores extres

 

GRUP PROFESSIONAL

DENOMINACIÓ

DIÜRNA

NOCTURNA

A


Metge/ssa Assistencial 1

46,36

57,67

Titulat/da Superior Sanitari

42,11

52,88

Titulat/da Superior No Sanitari

42,11

52,88

 

B

Infermer/a Assistencial 1

35,81

45,14

Titulat/da Mig Sanitari

31,25

40,02

Titulat/da Mig No Sanitari

31,25

40,02

 

C

Tècnic/a Administratiu/va

26,24

32,44

Tècnic/a d'Oficis

26,24

32,44

Tècnic/a Auxiliar de coordinació

26,24

32,44

Tècnic/a de Transport Sanitari 1 A

27,17

33,50

 

D

Tècnic/a de Transport Sanitari 1

26,80

33,07

Auxiliar Administratiu/va i d'oficis

24,52

30,52

 

 

 

Annex 4

 

Personal assistencial

1. Dia

Tram jornada ordinària fins a 60 hores. (retribució total/jornada x 1'25)

Tram (J ord + 60) fins a 72 hores. (retribució total/jornada x 1'50)

Tram (J ord + 132) fins a tram final... (retribució total/jornada x 1'75)

Tram final (2114 a 2174).. (retribució total/jornada x 2)

2. Nit

Tram jornada ordinària fins a 60 hores (retribució total/jornada x 1'25)

Tram (J ord + 72) fins a 72 hores (retribució total/jornada x 1'50)

Tram (J ord + 132) fins a tram final (retribució total/jornada x 1'75)

Tram final (1874 a 1934 hores) (retribució total/jornada x 2)

3. Bases 24 hores

Tram jornada ordinària fins a 120 hores (retribució total/jornada x 1'25)

Tram (J ord + 120) fins a 144 hores (retribució total/jornada x 1'50)

Tram (J ord + 264) fins a tram final (retribució total/jornada x 1'75)

Tram final (2054 a 2174) (retribució total/jornada x 2)

 

Personal NO assistencial i Tècnics de transport sanitari

1. Dia

Tram jornada ordinària fins a 50 hores (retribució total/jornada x 1'25)

Tram (j ord + 50) fins a 80 hores (retribució total/jornada x 1'50)

Tram (J ord + 130) fins a 1826 (retribució total/jornada x 1'75)

2. Nit

Tram jornada ordinària fins a 50 hores (retribució total/jornada x 1'25)

Tram (j ord + 50) fins a 80 hores (retribució total/jornada x 1'50)

Tram (J ord + 130) fins a 1826 (retribució total/jornada x 1'75)

3. Bases 24 hores

Tram jornada ordinària fins a 72 hores (retribució total/jornada x 1'25)

Tram (J ord + 72) fins a 72 hores (retribució total/jornada x 1'50)

Tram (J ord + 144) fins a 1826 (retribució total/jornada x 1'75)

3. Personal TIC

Manteniment del sistema actual d'abonament de 450 euros per setmana localitzable.Acords annexes al conveni


Acords de les parts


1. Les parts acorden la derogació de la Disposició 39/2011, que regula l'operativitat de les unitats a l'hora dels relleus.

2.Les parts acorden incorporar al text del conveni els acords de consolidació del plus de transport per trasllats assolits en el TLC. La jornada complementària d'atenció continuada comptabilitza a efecte dels dies de presència per fixar l'import del plus.

3. Les parts acorden incorporar al text del conveni, a l'entendre que com empresa pública ens resulta d'aplicació el que disposa l'article 48.2 de l'EBEP (dos dies addicionals anuals de lliure disposició al complir el sisè trieni, dret que s'incrementa en un dia anual addicional per cada trieni complert a partir del vuitè).

4. Les parts corden que durant la vigència del conveni es constituirà una Comissió integrada per representants de l'empresa i la representació social per tal de cercar solucions als problemes per les jubilacions a temps parcial i segones activitats. Així mateix aquesta comissió treballarà per establir rotacions entre el personal assistencial de carrer i central.

5. Les parts acorden, en tant que existeixi la prohibició legal de compensació econòmica d'hores extraordinàries, la recuperació de les JACCs a preu 100% de l'hora ordinària. Els criteris d'assignació de les JACCs seran:

 1. Deutes de jornada
 2. Treballadors de jornada parcial, amb dret a ampliar
 3. Treballadors que volen fer JACCs i tenen com a dedicació exclusiva el SEM
 4. Eventuals
 5. Treballadors que volen fer JACCs i que no tenen dedicació exclusiva el SEM

Aquest acord es revisarà anualment.

 

6. Les parts acorden que en el moment que la normativa estatal i/o autonòmica ho permeti, recuperar automàticament els beneficis socials que en aquest moment la seva aplicació es troba en suspens.

Així mateix, les parts es comprometen a convocar-se immediatament si es produís un desequilibri econòmic que posi en perill l'autonomia de gestió de l'empresa.

 

7. Les parts acorden que mentre persisteixin les mesures per tal de salvaguardar l'equilibri econòmic de l'empresa, es continuarà facilitant trimestralment la informació econòmica del capítol 1 d'acord amb l'establert a l'article 64 de l'Estatut dels Treballadors amb els documents següents:

 • RLT actualitzada trimestralment
 • Desglossament per conceptes contables de capítol 1
 • Desglossament de l'històric - econòmic acumultat agrupat en 4 conceptes: alta direcció, personal fora de conveni, fixes i interins i eventuals (suplents i/o temporals no estructurals).

 

8. Les parts es comprometen a que durant la vigència d'aquest conveni es modificaran les bases de totes les SIDP/CP actuals.

9. Ambdues parts interpreten l'actual article 34 en el sentit de trobar un mecanisme simplificador que agrupi en tres els nivells a que fa referència el conveni. En aquest sentit s'acorda:

Els Nivells 1 i 2 podran ser assolits per qualsevol grup professional.

El Nivell 3 requerirà pertànyer al Grup A o ser del grup B i tenir al seu càrrec una unitat econòmica productiva dintre de l'organigrama del l'empresa.

L'assignació de l'import concret dintre de la banda salarial serà facultat exclusiva de la Direcció de l'empresa que tindrà en compte, entre altres, la complexitat funcional, l'impacte/risc en la funció i la dimensió dels recursos a gestionar per la persona.Pactes


12. Les parts acorden incorporat els següents pactes:

 

 • L'acord de jornada de 29 d'octubre de 2013, l'acord de l'autocobertura de 4 de febrer de 2014 i l'acord de flexibilitat horària d'administració de 14 de febrer de 2014.
 • L'acord de jubilació parcial del 23 de setembre de 2011.
 • L'acord de 25 de març de 2010 en referència als horaris de 1536 hores/any
 • Acord de 11 de juny de 2009 referent al tiquet restaurant del personal que realitza formacions i te dret.
 • I tots aquells acord de les comissions paritàries que siguin de menester.

 

13. El personal amb horari partit (horari d'administració) podran disposar de 25 hores de flexibilitat horària. Aquestes hores no es podran sol·licitar en mòduls d'una jornada completa i s'hauran de retornar en mòdils de, com a mínim, 1 hora de treball efectiu dins el mes següent al seu gaudiment. Caldrà autorització prèvia del Director de l'àrea respectiva.


14. Per l'any 2016 cada treballador disposarà de 32 hores de formació a càrreg de l'empresa. Aquestes hores seran exigibles per part de l'empresa sempre i quan el pla de formació assignat a cada treballador es comuniqui abans del 31 de març de l'any en curs, comunicant les edicions disponibles. L'empresa intentarà apropar les formacions als territoris. Les hores que dins de les 32 hores no es puguin compentsar en l'any en curs, per que no seumen un número d'hores equivalents a una jornada, es podran taslladar a l'any següent per la compensació.


15. Les part acorden que qualsevol nou acord que impliqui una major despesa econòmica estarà condicionat en la seva aplicació efectiva a la disponibilitat de pressupost de l'empresa, així com a l'equilibri econòmic per salvaguardar l'autonomia de gestií.


16. Aquest acord s'estableix sense perjudici de que la normativa pressupostaria superior i/o bàsica, així com l'acompliment del pressupost del SEM a finals de l'any 2015, obligués a la seva revisió per qualsevol d'aquests motius.


Acord lactància i jubilació

 1. Que aquells/es treballadors/es que vulguin gaudir de la compactació de les hores de lactància, puguin, malgrat estar en situació de reducció de jornada, gaudir de les mateixes hores de lactància que si estiguessin a jornada complerta.

 

 1. Que al haver-se modificat per llei els percentatges de reducció de jornada a que pot acollir-se una persona que vol accedir a la jubilació anticipada, les parts modifiquen l’Acta final del conveni en el sentit de que els 30 dies de vacances de que gaudia la persona que s’acollia a l màxim de reducció s’ampliin fins al número de dies que garanteixi el manteniment del mateix criteri de dedicació que abans.


Reclassificació personal d'administració


Reclassificació personal d'administració (actual grup professional "C")

Només hi hauran tres categories:

TÈCNIC ADMINISTRATIU, TITULAT MIG SANITARI, TITULAT MIG NO SANITARI, TITULAT SUPERIOR SANITARI I TITULAT SUPERIOR NO SANITARI:

Inclourà una única posició retributiva (actual A). Les diferències retributives motivades pels actuals complements de treball B i C, es mantindran però amb consideració de complement personal de conveni.

 

TÈCNICS D'OFICI (TO)

Actual personal de magatzem.

Mantindran la retribució actual més un complement de major presència: 1686,72 €/any (equivalent al del TTS1). Els efectes econòmics del complement seran des de la data en la qual acreditin el títol de TES. Als treballadors interins actuals o que accedeixin al lloc mitjançant el concurs de trasllat i promoció interna, se'ls concedirà una carència temporal de fins a cinc anys per acreditar el títol (fins el 31/7/2021).

En la convocatòria externa s'exigirà el requisit del títol de TES, essent aplicable el benefici de la carència de cinc anys només als treballadors que haguessin ocupat anteriorment el lloc amb contractes interins.

 

TÈCNIC AUXILIAR DE COORDINACIÓ (TAC)

Mantindran la retribució actual més un complement de major presència: 1686,72 €/any (equivalent al del TTS1). Els efectes econòmics del complement seran des de la data en la qual acreditin el títol de TES. Als treballadors interins actuals o que accedeixin al lloc mitjançant el concurs de trasllat i promoció interna, se'ls concedirà una carència temporal de fins a cinc anys per acreditar el títol (fins el 31/7/2021).

En la convocatòria externa s'exigirà el requisit del títol de TES, essent aplicable el benefici de la carència de cinc anys només als treballadors que haguessin ocupat anteriorment el lloc amb contractes interins.Reclassificació auxiliars administratius


Reclassificació auxiliars administratius (Grup D)

Els Auxiliars Administratius que acreditin 5 anys d'antiguitat en la funció al SEM, i acreditin una avaluació d'acompliment favorable (del seu responsable), accediran a la categoria de Tècnic Administratiu (retribució de l'actual TA "A"). L'accés estarà condicionat a l'acreditació dels requisits de titulació acadèmica exigits als TA.

Es mantindrà la categoria d'Auxiliar Administratiu, amb el nivell retributiu actual, com a categoria d'accés inicial a la funció administrativa al SEM.


Reclassificació titulats mitjos i superiors (sanitaris i no sanitaris)


S'elimina la línia retributiva corresponent als nivells de complement de lloc de treball "B" i "C". Les diferències retributives motivades pels actuals complements "C" es mantindran però amb consideració de complement personal de conveni.Accés al complement de responssabilitat


Accés al complement de responsabilitat (Art. 34 del CC)

S'elimina el topall actual que impedeix al grup professional C (TA-TTS1A-TO-TAC) accedir al nivell 2. D'aquesta manera els professionals dins aquest grup tenen la posibilitat d'accedir a un ventall retributiu que va des d'un mínim de 29.856€ fins un màxim de 52.112€/any.Acord distribució autocobertura


En virtut dels acords de 29 d'octubre de 2013 i de l'acta del mateix dia que estableix:


Distribució de l'autocobertura: El compliment de la jornada complerta es farà proporcionalment al llarg de l'any i no necessariament a l'estiu. La jornada d'autocobertura haurà d'estar assignada abans del 30 de setembre. En cas que quedessin jornades pendents a 30 de juny, aquestes s'hauran de realitzar durant els mesos d'estiu, amb la finalitat de cobrir les vacances dels altres torns. Al llarg de l'any es prioritzarà l'assignació de guàrdies al col.lectiu C davant els torns A i B. Per tal de poder assolir aquest acord es recorda a tots els treballadors l'obligació de sol.licitar les vacances abans del 28 de febrer.


*A partir d'ara on figuri la paraula "regularització" s'entendrà referida al concepte "d'autocobertura".


Es reuneixen a data 04 de febrer de 2014 les persones indicades com a Comissió "d'autocobertura" per tal de desenvolupar aquests acord :

 

 • Es recorda l'obligació de sol.licitar les vacances abans del 28 de febrer d'acord amb el conveni col.lectiu vigent.
 • La persona que no presenti les vacances abans d'aquesta data no es beneficiarà dels acords- d'a-q-uest pacte i se li aplicarà el conveni col·lectiu vigent. En cap cas la seva petició podrà anar en detriment dels treballadors que hagin presentat la seva sol·licitud en temps i forma.
 • El personal de cada unitat acordarà els períodes de vacances amb els membres de la unitat (torns A, B i C). En cas de solapament de Vacances d'Estiu, s'ha de garantir la cobertura pels treballadors de la pròpia unitat.
 • A la fi de garantir la cobertura dels períodes de vacances, i donat que el major número de vacants es generen en període estival, cada persona haurà de comprometre's a realitzar un mínim d'un 50% de la seva regularització, en els dies generats pel/s període/s de vacances demanats pels companys de la unitat, posant-se d'acord. Aquests dies de regularització acordats no podran modificar-se. L'arrodoniment del percentatge per aquest supòsit serà a la baixa.
 • Un cop coneguts els dies que quedin lliures, es posaran en coneixement del personal de cada unitat, a fi de que cada treballador pugui manifestar el seu interès en realitzar-los, amb la finalitat de quadrar la jornada. Aquesta informació s'enviarà via mail durant el mes de març.
 • Per tal de facilitar la distribució dels dies generats per eventualitats (ILT, permisos retribuïts, hores sindicals, dies de lliure disposició...) s'acorda:
  1. El treballador C de torn diürn tindrà prioritat per a escollir
  2. El repartiment pel personal dels torns "A" i "B" de dia i "A", "B" i "C" de nit de les vacants que es puguin produir, en el ben entès que podran cobrir únicament les que siguin del seu torn (diürn o nocturn).
  3. Planilles enviarà via mail les vacants que es generin. Les que es produeixen amb una antelació de més de 15 dies es començaran a adjudicar a partir de les 48 hores de l'enviament, la resta es farà a partir de les 24 Si algun treballador comunica la seva disponibilitat a partir d'aquests terminis, i la vacant segueix sense cobrir, se li podrà assignar aquesta. A aquests efectes, només s'acceptarà la resposta de l'interessat/da via mail.

 

Criteris de repartiment:

 1. Vacants en la pròpia unitat.
 2. Prioritat pels treballadors/res que tinguin establertes més jornades de regularització en període de vacances (de 1 de juny a 30 de setembre).
 3. En igualtat de condicions una vegada aplicats el criteris 1 i 2, anticipació en la resposta davant d'altres interessats/des.

En el cas de que la unitat no es poses d'acord s'aplicarà la normativa laboral vigent (art. 25.7 i relacionats).

Els dies pactats de regularització no es poden demanar a posteriori com dies de lliure disposició. Sobre aquests es podran sol·licitar canvis segons l'establert en l'article 24.1. del C.C.


Es recorda que el conveni col·lectiu estableix que els dies de lliure disposició s'han de distribuir 3 en el primer semestre (fins el 30 de juny) i la resta, fins el 31 de gener de l'any següent. D'aquests dies es podrà compensar 1 dia de lliure disposició per semestre.


Aquesta acord no afecta al personal inclòs a l'article 22 bis 3 del conveni col·lectiu vigent ni al personal adscrit a la unitat de serveis especials.Acord ticket per formació, plus de trnasport, complements responssabilitat


Després de diverses deliberacions s'acorda, condïcionat a l'efectiva aprovació del conveni per l'Assemblea de treballadors i pels Departaments d'Economia i Finances i Funció Pública de la Generalitat així com pel Consell d'Administració de SEMSA:

 1. Les parts acorden incorporar al text del conveni els acords de consolidació del plus de transport per trasllat assolits en el TLC. La jornada complementària d'atenció continuada comptabilitza a efectes dels dies de presència per fixar l'import del plus. Les persones que obligatòriament, per mandat de l'empresa, han de traslladar-se a Hospitalet percebran el plus de transport.
 2. Les parts acorden interpretar l'article 32.b) del conveni en el sentit que el complement personal d'antiguitat es reconeix en el mateix mes de la seva efectiva meritació amb efectes d'1 de gener de 2009.
 3. Les parts interpreten l'article 55 en el sentit de dotar a la comissió de formació de 6.000 euros anuals essent competents per gestionar aquests per tal de garantir una millor formació a l'empresa.
 4. Les parts acorden incorporar al text del conveni, al entendre que com empresa pública ens resulta d'aplicació, el que disposa l'article 48.2 de l'EBEP (dos dies addicionals de lliure disposició al complir el sisè treni, dret que s'incrementa en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè)
 5. Les parts acorden interpretar l'article 84 en el sentit que els estudis obligatoris inclouen l'ESO i que l'ajuda de guarderia inclou fins als 8 anys d'edat. També s'aclareix que el material escolar o qualsevol altre pagament que es faci vinculats als estudis està inclòs dintre del concepte que dona dret a la percepció de l'ajuda. Els efectes són a partir de de gener de 2009.
 6. Les parts acorden que, davant la impossibilitat de fixar objectius retroactius per establir el barem a aplicar en relació al 50% no vinculat a l'absentisme de l'article 45 bis , entendre pels anys 2008 i 2009 que tots els treballadors afectats pel conveni han assolit el 95% del 50% vínculat als objectius que no són l'absentisme. Les parts acorden que, en relació al 2010, i sempre que la Llei de Pressupostos de la Generalitat ho contempli, s'abonarà el 100% del 1% addicional (o quantitat addícional que contempli la llei) atesa la dificultat de consensuar un mecanisme de control del seguiment dels objectius fixats a l'article 45 bis malgrat que les parts mantenen la seva voluntat de conitinuar negociant per pactar el més aviat possible aquests mecanismes.
 7. Les parts acorden que l'article 48 s'ha de desenvolupar en referència als Tècnics Superiors no sanitaris, TAOS, i als Titulats migs no sanitaris de forma que es faci un sistema d'incentivavió i promoció pels professionals d'aquestes categories i es crea una comissió al respecte.
 8. Ambdues parts interpreten l'article 76 del conveni en el sentit que si una persona es convocada a fer formació té dret al tiquets de menjador si en aquest dia li hauria correspost tiquet fent el seu treball normal.
 9. Ambdues parts interpreten l'actual article 34 en el sentit de trobar un mecanisme simplificador que agrupi en tres els nivells a que fa referència el conveni. En aquest sentit, s'acorda: (veure document adjunt)
 10. Les parts interpreten l'article 72 en el sentit que si s'actualitzen els importa per la negociació de la pòlissa de la Generalitat s'aplicaran aquests nous imports directament.
 11. Les parts es comprometen a fer una lectura detallada del text del conveni i a rectificar qualsevol errada o omissió que pugui existir en aquest.Acord flexibilitat horària personal administració


En virtut dels acords de 29 d'octubre de 2013 i de l'acta del mateix dia que estableix:


Permanència obligada i flexibilitat horària del personal d'administració: les parts es comprometen a estudiar, mitjançant la creació d'una comissió si s'escau, les possibilitats d'ampliar les condicions de flexibilitat horària de l'actual conveni, tot preservant l'operativitat de les diferents àrees del centre corporatiu. L'empresa convocarà la primera reunió de treball en el termini d'un mes des de la signatura de l'acord d'equilibri pressupostari per al 2013 i 2014. Els acords de flexibilitat als quals s'arribin tindran efectivitat a partir de de gener de 2014.


Es reuneixen a data 14 de febrer de 2014 les persones indicades com a Comissió Tècnica Paritària d'Horaris d'Administració per tal de desenvolupar aquest acord:

 

MANIFESTEN

A l'empara de l'acord assolit entre la direcció de l'empresa i el comitè en la reunió del dia 29 d'octubre de 2013, es considera convenient flexibilitzar al màxim els horaris, tot preservant un nivell òptim de cobertura dels diferents equips de treball, per facilitar als treballadors i treballadores la conciliació de la vida personal i laboral.

 

ACORDEN

1. Afegir com a punt d) ei següent model a l'article 23.5 del V Conveni col.lectiu:

 

d) Jornada partida de dilluns a divendres, en jornades minim de 7 hores diàries de treball efectiu amb 4 tardes lliures a la setmana. En aquest sentit, la jornada corresponent al dia que es treballi per la tarda serà de 11 hores.

Durant el període de l'1 de juny a 30 de setembre i durant els períodes de vacances escolars de Nadal i Setmana Santa, l'horari d'aquest personal es farà de forma continuada.

L'aplicació d'aquest model garanteix el nivell de cobertura de les tardes de dilluns a dijous fins a les 19:00, com a mínim, sense menyscabament sobre l'organització i la cobertura establerta prèvia a aquest pacte pels equips de treball, ni del model escollit prèviament pel treballador. Els equips de treball es relacionen en l'annex 1.

El treballador que esculli aquest model exercirà la polivalència durant l'horari de la tarda que treballi, sempre d'acord amb els coneixements requerits per l'exercici de les funcions del seu lloc de treball.

El treballador haurà d'optar per escrit pel model a) o b) del conveni, o el d), que es recull en aquest pacte i indicarà la/les tarda/es que sol-licita treballar. Aquesta opció haurà d'estar autoritzada per la direcció de ('àrea o departament.

Excepcionalment aquest any, encara que el treballador ja hagi modificat el model de torn triat una vegada podrà per raons degudament justificades i sempre que les necessitats del servei ho permetin, modificar-lo de nou per optar per aquest nou model d).

En el cas de discrepància entre companys s'aplicarà el criteri d'antiguitat pel primer any, pels següents anys s'aplicarà el criteri de rotació.

 

2. En execució de l'article 23.5 del Conveni, de la recent modificació de l'article 37.5 de l'Estatut dels Treballadors, i del que es recull en el pacte de 2 de desembre de 2010:


- El personal d'administració podrà flexibilitzar la seva hora d'entrada entre les 7:30 i les 9:00 i la seva hora de sortida en un interval posterior en 1:30 hores a la que sigui de sortida habitual,

- La reducció de jornada per cura de menor s'amplia dels 8 anys als 12 anys, amb disminució proporcional de salari.

- Qui tingui al seu càrrec un familiar fins a segon grau de parentiu amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o amb fill menor de 12 anys podran flexibilitzar el seu horari dins la seva jornada diària o setmanal.

 

3. Adequar l'article 40, per a tots els models horaris, segons el següent:


- El mínim per l'hora de dinar serà de mitja hora pel personal d'administració, d'acord amb el decret 56/2012.

- Aquest plus el percebran també, en l'import que figura en l'annex 1 del conveni collectiu vigent, els treballadors que desenvolupin el nou model d'horari.

 

4. En aplicació del punt 2.3. de l'acord de 29 d'octubre de 2013, pel que fa a la diferència de 8 hores d'increment de jornada fins les 1.632 hores pel personal amb torn de jornada partida, es podrà escollir, a determinar amb el responsable d'acord amb les necessitats del servei:


- Compensar en dies de Nadal, Setmana Santa, Compensació Horària i/o Festius Recuperables. La compensació és efectiva en el cómput anual quan el treballador realitzi les 1632h o bé, la part proporcional, en el cas de gaudir d'una jornada parcial o una reducció.

- Compensar incrementant la jornada diària en 15 mínuts durant 32 dies hàbils. Es comunicarà per escrit, prèvia autorització del responsable, al departament de Recursos Humans abans del 31 de novembre de cada any.


ANNEX 1 

Relació d'equips de treball:

 • UAC
 • Facturació
 • Comptabilitat/pressupostari
 • Formació
 • Assessoria jurídica Contractació
 • Comunicació
 • Suport assistencial
 • Equip de central
 • Qualitat/RIC
 • Recursos Humans Planilles
 • TIC ( Sistemes, Projectes, business i secretaria)
 • Compres/suport logísticaAcord de plà de jubilació parcial


I.A l'empara d'allò establert a l'apartat 2 c) de la Disposició Final 12a de la Llei 27/2011 d'1 d'agost sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social en la redacció donada per l'article 8 del Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuitat de la vida laboral dels treballadors de més gran edat i promoure l'envelliment actiu, l'empresa i els treballadors i treballadores, de mutu acord, podran acollir-se aquest pia de jubilació parcial.

 

II.Aquest Pla de Jubilació Parcial serà d'aplicació a tots els treballadors i treballadores d'aquesta empresa que compleixin 61 anys abans de de gener de 2019, sempre que compleixin amb els requisits establerts a l'apartat IV d'aquest pacte.

 

III.L'Àmbit temporal d'aquest acord s'estendrà des del dia 18 de març de 2013 fins el 31 de desembre de 2018, sense perjudici del que es recull a l'apartat VII d'aquest Pla.

 

IV.Requisits del treballador o treballadora que accedeixen a la jubilació parcial:

Podran sol·licitar l'accés a la situació de jubilació parcial els treballadors i treballadores d'aquesta empresa, els quals a més de complir els requisits a dia d'avui per la legislació vigent per accedir a la jubilació parcial, reuneixin els següents requisits:

 • Tenir complerts 61 anys.
 • Ser treballador a jornada completa,
 • Comptar amb una antiguitat a l'empresa igual o superior a 6 anys, ininterromputs i immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
 • Reduir la jornada de treball entre un minim d'un 25% i un màxim d'un 75%, o d'un 85% per als supòsits en què el treballador o treballadora rellevista sigui contractat a jornada completa i per temps indefinit. Aquesta reducció de jornada comportarà la corresponent reducció salarial en igual percentatge.

Els qui tínguessin la condició de mutualistes abans de l'1 de gener de 1967 podran causar el dret a la jubilació parcial en els termes establerts en el punt anterior, excepte en l'edat, que serà de 60 anys.

 

V.Sol·licitud i gestions d'accés a la jubilació parcial.

L'accés a la jubilació parcial serà de mutu acord entre les parts (empresa i treballador/a). Així i tot, per raons organitzatives, tècniques o de producció, l'empresa podrà diferir l'accés a ta situació de jubilació parcial fins a la finalització de l'any en el qual s'hagi sol·licitat.


El treballador o treballadora interessat haurà de notificar per escrit al Departament de RR.HH. la seva intenció d'accedir a la jubilació parcial amb una antelació mínima de tres mesos a la data en que compleixi l'edat que consta a l'apartat anterior.


L'accés a la jubilació parcial suposarà per al treballador la subscripció d'un contracte a temps parcial, en virtut de la jornada que mútuament acordin les parts.


Simultàniament a la subscripció del meritat contracte a temps parcial, l'empresa haurà de celebrar un contracte de treball en la seva modalitat de relleu per, com a mínim, la jornada deixada vacant pel treballador jubilat parcial, amb un treballadoria en situació de desocupació, o bé, amb un treballadoria que ja vingui prestant serveis a l'empresa mitjançant un contracte de durada determinada.

 

VI.- Jubilació total.

Els treballadors i les treballadores acollits a aquest pla de jubilació parcial s'obliguen a jubilar-se totalment al complir d'edat ordinària.

 

VII.- Canvis normatius.

El present Acord ha estat concebut i negociat sobre la base de l'actual regulació legislativa sobre la matèria, especialment la Llei 27/2011, d'1 d'agost, el Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de manera que l'Acord resta supeditat al manteniment de l'actual regulació legal de la jubilació anticipada, jubilació parcial i contracte de relleu aixi com el sistema retributiu i regim de cotització en vigor.


De produir-se variacions durant el període de vigència del present acord, ja siguin de caràcter convencional, com normatiu-legal (en la regulació de la jubilació parcial o anticipada) o reglamentari ( especialment en matéria de cotització a la seguretat social del personal afectat per aquest acord), o de caràcter judicial (en el supòsit que recaiguin resolucions judicials contràries a allò que s'ha acordat), que bé suposin modificacions en les obligacions per a l'empresa, o bé, poguessin afectar els interessos dels treballadors inclosos en l'àmbit personal d'aquest pacte, l'Acord restarà automàticament sense efecte a requeriment de qualsevol de les parts signants de l'Acord, sense que això afecti el personal que ja s'hagués jubilat parcialment amb anterioritat.

 

VIII.- El conveni col•lectiu d'aplicació a l'empresa és un Conveni col.lectiu de treball de l'empresa SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA (SEM, SA), codi de conveni n° 7901382, actualment en període prorrogat fins el 31 de desembre de 2013. Per aquest motiu les parts declaren expressament que tot i que l'actual conveni perdés efectivitat, el present acord col•lectiu d'empresa mantindrà la seva vigéncia fins al 31 de desembre de 2018.

 

IX.- Elis codils de compte afectats per aquest Acord Col•ectiu d'empresa són quatre: 08 102140420; 17 100662183; 25 100507720; 43 100651210

 

X.- En compliment del disposat al R.D.- Llei 5/2013, es farà comunicació a la corresponent Delegació Provincial de I'lnstitut Nacional de la Seguretat Social abans del proper 15 d'abril.

 

X.- La relació nominal de treballadorsies afectats amb dret a acollir-se a la jubilació parcial recollida en aquest pacte són (veure adjunt).