No, aquest permís és retribuït i no et poden descomptar el temps de la teva nòmina. Tampoc és temps recuperable.


Les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electores i que no gaudeixin de dia festiu en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins la jornada laboral que els correspongui. Aquest permís és en tot cas retribuït i no recuperable, d'acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.