El permís de formació individual és el que l'empresa autoritza un treballador per a la realització d'una acció formativa presencial que:

 • Estigui reconeguda mitjançant una titulació o acreditació oficial, inclosa als títols de formació professional i certificats de professionalitat, o mitjançant un Títol Universitari Propi, sempre que no constitueixin una formació obligatòria per a l'empresari.
 • Siguin títols i certificats de professionalitat que constitueixin l'oferta del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
 • Sigui per a l'accés als processos d'avaluació i acreditació d'experiència laboral i d'altres aprenentatges no formals i informals previstos en l’art 29.1 RD 694/2017.


El PIF està limitat a un màxim de 200 hores laborals per permís i curs acadèmic o any natural, segons el cas, en funció de la duració de la formació a realitzar, i no comporta una pèrdua de salari.


Què es financia amb el PIF?


Els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixes i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les hores laborables en les que la treballadora/treballador estigui gaudint del PIF.Justificants a presentar:

 • Mitjançant la justificació d'assistència expedida pel centre docent corresponent.
 • Sol·licitud a l'empresa del permís individual de formació.


A tenir en compte:


 1. La modalitat d'impartició ha de ser íntegrament presencial. En cas de no ser així, comptarà amb classes o pràctiques o tutories presencials obligatòries.
 2. Només es podran computar (i ser objecte de finançament) les hores laborals dins de la jornada laboral del treballador que efectivament es deixen d'exercir per assistència a les accions formatives objecte del permís individual de formació, excepte en el supòsit del treballador nocturn en el qual les hores de descans es podran imputar com a hores laborals.
 3. Així mateix, es podrà incloure dins de les hores laborals el temps de desplaçament des del seu lloc de treball al centre de formació quan coincideixi amb hores laborals.
 4. La denegació d'autorització per part de l'empresa ha d'estar motivada per raons organitzatives o de producció, comunicant-ho al treballador.
 5. El seu objecte pot ser tant el desenvolupament tècnic-professional com el personal del treballador.
 6. El treballador tindrà dret segons l'art 43 de l'ET:
  a) Al gaudiment dels permisos necessaris per a concórrer a exàmens, així com a una preferència a triar torn de treball i a accedir al treball a distància, si tal és el règim instaurat en l'empresa, i el lloc o funcions són compatibles amb aquesta forma de realització del treball, quan cursi amb regularitat estudis per a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional.
  b) A l'adaptació de la jornada ordinària de treball per a l'assistència a cursos de formació professional.
  c) A la concessió dels permisos oportuns de formació o perfeccionament professional amb reserva del lloc de treball.
  d) A la formació necessària per a la seva adaptació a les modificacions operades en el lloc de treball. La mateixa serà a càrrec de l'empresa, sense perjudici de la possibilitat d'obtenir -a aquest efecte- els crèdits destinats a la formació. El temps destinat a la formació es considerarà en tot cas temps de treball efectiu.
 7. El dret d'adaptació de la jornada de treball no és absolut, i estarà condicionat per altres factors com el dret d'altres treballadors amb reducció de jornada per cura d'un menor o d'un familiar a la concreció horària de la seva reducció de jornada.
 8. Els permisos se sol·licitaran sempre per escrit al superior immediat.
 9. Serà necessari que el personal en qüestió acrediti degudament, en el termini de quaranta-huit hores després de la seva reincorporació al treball, mitjançant els justificants i documents legals que siguin aplicables, el compliment dels fets i circumstàncies en virtut dels quals va obtenir el permís.


Normativa de referència

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.