Seguretat Social

Què és la cotització a la Seguretat Social?
Són les quantitats que s’han d’ingressar a la Seguretat Social, el que s’anomenen quotes. Per poder cotitzar a la Seguretat Social s’han d’haver realitzat ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:07 AM
Què és una acta de liquidació de quotes?
Una de les funcions atribuïdes a la Inspecció de Treball i Seguretat Social és el control del compliment de la normativa en matèria de cotització a la Segur...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:10 AM
Quan neix i s'extingeix l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social?
L’obligació neix des del moment en què s’inicia l’activitat laboral. Roman, tot i que queda suspesa, en les situacions en què el treballador o treballadora...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:10 AM
Quins recàrrecs s'apliquen per ingressos fora de termini?
Quan l’ingrés fora del termini reglamentari sigui imputable a una errada de l’Administració, sense que actuï en qualitat d’empresari o empresària, no s’apli...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:11 AM
M'he quedat sense feina: quins requisits he de complir per cobrar la prestació d'atur?
Per poder accedir a una prestació contributiva d’atur has de complir els requisits següents: 1. Estar en situació legal d’atur (és a dir, no haver deixat d...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:13 AM
Vull sol·licitar l'atur: he d'inscriure'm com a demandant d'ocupació?
Sí, t’has d’inscriure com a demandant d’ocupació i, a més, has de: - Presentar la sol·licitud de la prestació en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEP...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:13 AM
Quina és la quantia de la prestació d'atur i com es calcula?
La quantia de la prestació d’atur es calcula a partir de la base reguladora de la nòmina del treballador o treballadora. La base reguladora (a la nòmina hi...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:14 AM
Quina és la durada de la prestació contributiva d'atur?
La durada de la prestació contributiva es calcula en funció de les cotitzacions per desocupació efectuades en règims de la Seguretat Social que preveuen aqu...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:14 AM
Quina és la data d'inici de la prestació? Quan es comença a cobrar?
En cas de reunir tots els requisits per cobrar la prestació, la data d’inici serà la següent a l’inici de la situació legal d’atur, sempre que es presenti l...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:14 AM
Quines situacions es consideren assimilades a la d'alta en la Seguretat Social?
La situació legal de desocupació, total i subsidiada, i la d’atur involuntari un cop esgotada la prestació contributiva o assistencial, sempre que en aquest...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:19 AM